Statuss:
Noslēdzies

attels

2015.gada 11.jūnijā tika parakstīts Eiropas Savienības ārējās sadarbības DCI-ASIE/2015/358-348 līgums (the ‘Contract'), ko pārstāv Eiropas Komisija (Līgumslēdzēja iestāde). Līguma mērķis ir Granta piešķiršana, lai finansētu projekta „Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā 9.posms (BOMCA 9)" īstenošanu. Sadarbības līgumā Valsts robežsardze uzņemas „Projekta vadošās iestādes" funkcijas.

Projekta 9.posmu īsteno partneru Konsorcijs Latvijas Valsts robežsardzes vadībā. Konsorcija sastāvā ir Latvijas Valsts robežsardze, Rīgas Tehniskās universitātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts, Lietuvas Muitas departaments un Starptautiskais migrācijas politikas attīstības centrs (ICMPD).

Saskaņā ar projekta Granta līgumu, kopējās attiecināmās izmaksas ir 4 954 784,93 EUR (ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 4 503 899,50 EUR jeb 90,90% no sākotnējā budžeta apjoma, dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem - 450 885,43 EUR jeb 9,10% no sākotnējā budžeta apjoma). Saskaņā ar Projekta pagarināšanas nosacījumiem finansējums tika palielināts līdz 6 606 378,53 EUR.

Projekta galvenie mērķi ir vispārējās drošības uzlabošana Centrālāzijā, atbalsts piecu Centrālāzijas (CA) valstu savstarpējās tirdzniecības un tranzīta vienkāršošanai, migrācijas plūsmu kontrolei, kā arī sadarbības stiprināšana nelikumīgas preču un personu pārvietošanas mazināšanai.

Projekta galvenie uzdevumi ir Centrālās Āzijas valstu robežu pārvaldības efektivitātes uzlabošana, piedāvājot Integrētās robežu vadības (IBM) aktuālākos elementus, atbalsta sniegšana valsts iestādēm migrācijas reformu attīstības jomā, Robežapsardzības, Muitas un Migrācijas aģentūru kapacitātes stiprināšana, kā arī ieguldījumi jomās, kuras īsteno drošības pasākumus, tirdzniecības veicināšanu un ekonomisko attīstību reģionālajā un nacionālajā līmenī.

Lai nodrošinātu Projekta posma uzdevumu paplašināšanu tika noteikti specifiski uzdevumi ar mērķi sniegt atbalstu robežu drošības nodrošināšanā iesaistītajām iestādēm Centrālajā Āzijā:

- Noteikto iestāžu attīstības veicināšana ceļā uz efektīvāku robežu pārvaldību izmantojot IBM labākās prakses paraugus;

- Tiesisko un procesuālo instrumentu attīstība, kā arī labākās prakses izmantošana regulāras un neregulāras migrācijas kontroles nodrošināšanai uz valstu robežām, kas atbilst starptautiskajiem standartiem un normām;

- Iepazīstināšana ar pasākumiem, kas veicinās robežpārbaužu un procedūru, kuras nodrošina likumīgu preču pārvietošanu pāri robežai un turpmāko to tranzītu, attīstību, vienlaicīgi apkarojot dažādas kontrabandas izpausmes formas.

BOMCA 9 projekts sastāv no 3 komponentēm:

1. Robežas dienestu institucionālās kapacitātes stiprināšana (līderis - Rīgas Tehniskā universitāte);

2. Robežas jaukto migrācijas plūsmu institucionālā ietvara attīstīšana (līderis - Latvijas Valsts robežsardze);

3. Tirdzniecības veicināšanas režīma ieviešana uz robežas (līderis - Lietuvas Muitas departaments).

Projekta īstenošanai nacionālajā līmenī saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 8.decembra rīkojumu Nr. 745 „Par nacionālās koordinācijas mehānismu Latvijas kā vadošās dalībvalsts uzdevumu veikšanai Eiropas Savienības dalībvalstu konsorcijā Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijai 9.fāzē" tika izveidota darba grupa Projekta pieteikuma izstrādei un Projekta ieviešanai. Darba grupā piedalās visas konsorcijā pārstāvētās institūcijas - Ārlietu ministrija, Valsts robežsardze, Rīgas Tehniskās universitātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde un Pārtikas un veterinārais dienests. Minēto darba grupu izveido Ārlietu ministrija un vada Valsts robežsardze.

Projekta īstenošana sākās 2015.gada 15.jūnijā

BOMCA 9 mājaslapa:www.bomca-eu.org

Latvijā un Igaunijā norisinās apmācību vizīte

Saskaņā ar BOMCA 9 projekta ieviešanas grafiku 2018.gadam no 1. līdz 5.oktobrim Latvijā un Igaunijā norisinājās Robežu pārvaldības Centrālajā Āzijā - 9. fāzes (turpmāk - BOMCA 9) projekta pasākums „Apmācību vizīte Eiropas Savienības dalībvalstī", kas tika organizēta BOMCA 9 projekta I komponentes ietvaros.

Vizītes laikā 2 Kazahstānas Republikas Robežsardzes dienesta akadēmijas pārstāvji apmeklēja Valsts robežsardzes koledžu un Igaunijas Policijas un Robežsardzes koledžu. Vizītes mērķis bija sniegt Centrālās Āzijas valstu robežpārvaldības institūcijas apmācību iestādes pārstāvjiem informāciju par Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi robežsargu apmācību organizēšanā, iepazīstināt ar izmantojamo materiāli-tehnisko bāzi, kā arī ar apmācību programmām.

Papildus, vizītes dalībnieki apmeklēja Valsts robežsardzes struktūrvienības atbildīgas par ārējas robežas kontroli.

Apmācību vizītes laikā Kazahstānas pārstāvjiem tika nodrošināta iespēja pasniegt lekcijas Valsts robežsardzes koledžas kadetiem par apmācību procesa organizēšanu Kazahstānas Republikas Robežsardzes dienesta akadēmijā.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.

 

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja: Inguna Neimane

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

 

 

Publicēšanas datums: 05.10.2018.

Tadžikistānā un Uzbekistānā norisinājās BOMCA 9 seminārs par starpiestāžu rīcības plānu ārkārtas situācijās izstrādi uz robežkontroles punktiem

2018 .gada 28. februārī - 2.martā Dušanbē (Tadžikistānā) un 5.-7. martā Taškentā (Uzbekistānā) saskaņā ar Robežu pārvaldības Centrālajā Āzijā 9.fāzes (BOMCA 9) projekta 2018.gada aktivitāšu plānu tika īstenots pasākums „Nacionālais seminārs par starpiestāžu rīcības plānu ārkārtas situācijās izstrādi uz robežkontroles punktiem", kuru eksperta statusā realizēja VRS Galvenās pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes priekšnieks pulkvedis Vladimirs Zaguzovs un VRS Daugavpils pārvaldes priekšnieka vietnieks pulkvedis Oļegs Voloncevičs.

Galvenie semināra mērķi bija pieredzes apmaiņa par starpiestāžu sadarbību, tostarp ES labākās pieredzes robežu pārvaldības jomā sniegšana; konsultatīvā palīdzība, lai izveidotu / stiprinātu sadarbības mehānismus starp iestādēm, kas iesaistītas robežu drošības nodrošināšanā (tostarp jautājumi par reaģēšanu ārkārtas situācijās nacionālā līmenī), Eiropas Savienības un Latvijas pieredzes sniegšana par to, kā tiek organizēta sadarbība starp iestādēm, kas iesaistītas robežpārbaužu jomā vietējā līmenī (robežas šķērsošana), kā arī kopīgu instrukciju izstrāde par starpnozaru sadarbības plānu izveidi un pilnveidošanu RKP līmenī, tostarp gadījumos, kad ārkārtas situācijās notiek masveida neaizsargāto migrantu grupu migrācija (sociālo, politisko, ekonomisko un vides cēloņu, dabas katastrofu, ekonomiskās migrācijas vai citu globālu neparedzētu faktoru gadījumos).

Semināros piedalījās Tadžikistānas un Uzbekistānas robežapsardzības iestāžu centrālo aparātu, reģionālo pārvalžu un RKP darbinieki, kas atbildīgi par starpiestāžu līgumu un sadarbības mehānismu saskaņotai rīcībai ārkārtas situācijās izstrādi.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja: Inguna Neimane

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

 

 

Publicēšanas datums: 08.03.2018.

Taškentā (Uzbekistānā) un Ašgabatā (Turkmenistānā) norisinājās BOMCA 9 projekta seminārs ārvalstu teroristu cīnītāju identificēšanas un profilēšanas jomā

2018.gada 21.-23. februārī Taškentā (Uzbekistānā) un 26.-28. februārī Ašgabatā (Turkmenistānā) tika ieviesta Robežu pārvaldības Centrālajā Āzijā 9.fāzes (BOMCA 9) projekta nacionālā aktivitāte „ Ārvalstu teroristu cīnītāju identificēšanas un profilēšanas tehnika", kuru eksperta statusā realizēja Latvijas Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektors majors Juris Madžuls.

Pasākuma mērķis bija novadīt semināru ārvalstu teroristu cīnītāju identifikācijas un profilēšanas jomā Uzbekistānas un Turkmenistānas robežapsardzības iestādes amatpersonām. Apmācību dalībnieki tika iepazīstināti par Eiropas Savienības un Latvijas Republikas Valsts robežsardzes pieredzi dažādu kategoriju robežu šķērsojošo personu kategoriju identificēšanas un profilēšanas jautājumos. Semināra laikā notika diskusija par esošo nacionālo normatīvo regulējumu Uzbekistānā un Turkmenistānā identificēšanas un profilēšanas jomā. Tehniskās misijas noslēgumā Valsts robežsardzes eksperts sagatavoja rekomendācijas esošās normatīvās bāzes un instrukciju pilnveidošanai, kā arī izstrādāja metodikas projektu par ārvalstu teroristu cīnītāju identificēšanas un profilēšanas tehniku.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.

 

 

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja: Inguna Neimane

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

 

 

Publicēšanas datums: 01.03.2018.

Almati (Kazahstānā) norisinājās BOMCA 9 projekta seminārs Ārvalstu teroristu cīnītāju identificēšanas un profilēšanas jomā

2017.gada 11. - 13.decembrī Almati (Kazahstānā) tika ieviesta Robežu pārvaldības Centrālajā Āzijā 9.fāzes (BOMCA 9) projekta nacionālā aktivitāte „ Ārvalstu teroristu cīnītāju identificēšanas un profilēšanas tehnika", kuru eksperta statusā realizēja Latvijas Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektors majors Juris Madžuls.

Pasākuma mērķis bija novadīt semināru ārvalstu teroristu cīnītāju identifikācijas un profilēšanas jomā Kazahstānas robežapsardzības iestādes amatpersonām. Apmācību dalībnieki tika iepazīstināti par Eiropas Savienības un Latvijas Republikas Valsts robežsardzes pieredzi dažādu kategoriju robežu šķērsojošo personu kategoriju identificēšanas un profilēšanas jautājumos. Semināra laikā notika diskusija par esošo nacionālo normatīvo regulējumu Kazahstānā identificēšanas un profilēšanas jomā. Tehniskās misijas noslēgumā Valsts robežsardzes eksperts sagatavoja rekomendācijas esošās normatīvās bāzes un instrukciju pilnveidošanai, kā arī izstrādāja metodikas projektu par ārvalstu teroristu cīnītāju identificēšanas un profilēšanas tehniku.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.

 

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja: Inguna Neimane

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

 

 

Publicēšanas datums: 13.12.2017.

 

Ašgabatā (Turkmenistānā) norisinājās BOMCA 9 projekta konsultatīvā tehniskā misija par sadarbību pakalpojumu sniegšanas jomā migrantu grupām un par readmisiju

2017.gada 13.-15.decembrī Ašgabatā (Turkmenistānā) tika ieviesta Robežu pārvaldības Centrālajā Āzijā 9.fāzes (BOMCA 9) projekta konsultatīvā tehniskā misija „Pakalpojumu uzlabošana migrantu grupām", kuras galvenā tēma bija nacionālās likumdošanas cilvēku tirdzniecības upuru aizsardzības, kā arī readmisijas mehānismu pielietojuma jomā izvērtēšana un priekšlikumu sniegšana esošā mehānisma uzlabošanai. Pasākuma laikā ES ekspertu grupa, tai skaitā Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Dienesta organizācijas pārvaldes Atgriešanas un patvēruma meklētāju lietu nodaļas galvenā inspektore majore Anželika Alika, kopā ar nacionālajiem ekspertiem iepazinās un diskutēja par Turkmenistānas nacionālo likumdošanu un eksistējošo praksi readmisijas jomā, starptautisko pieredzi cīņai ar cilvēku tirdzniecību. Pasākuma noslēgumā ekspertu grupa izstrādāja rekomendācijas par augstāk minētajām tēmām.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.

attels

Informāciju sagatavoja: Inguna Neimane

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

 

 

Publicēšanas datums: 15.12.2017.

BOMCA 9 projekta darbības novērtēšana 3. Reģionālā darba grupas sanāksme

Saskaņā ar BOMCA 9 projekta ieviešanas grafiku, šī gada 29.novembrī Astanā, Kazahstānas Republikā, notika BOMCA 9 projekta darbības novērtēšanas 3.Reģionālā darba grupas sanāksme, kurā piedalījās BOMCA 9 projekta mērķa valstu - Kazahstānas, Kirgizstānas, Tadžikistānas, Turkmenistānas un Uzbekistānas ārlietu resora un robežu drošības nodrošināšanā iesaistītās iestādes, Eiropas Savienības Kazahstānā vadītājs un pārstāvji, Eiropas Savienības pārstāvniecības Kirgizstānā projekta realizācijā iesaistītie pārstāvji, BOMCA 9 projekta Konsorcija dalībnieki un asociētie partneri. Sanāksmes mērķis bija projekta realizācijas uzraudzīšana un koordinēšana reģionālajā līmenī. Sanāksmes ietvaros tika izvērtēti projekta sasniegtie rezultāti un apspriesti turpmākie plāni saistībā ar Eiropas Komisijas lēmumu pagarināt Projekta darbības laiku līdz 2019.gada beigām. No Valsts robežsardzes sanāksmē piedalījās Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Normunds Garbars - BOMCA 9 projekta un Konsorcija vadītājs, VRS GP Starptautiskās sadarbības pārvaldes priekšnieks pulkvedis Vladimirs Zaguzovs - BOMCA 9 projekta vadītāja vietnieks, un VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas priekšnieks pulkvežleitnants Māris Domiņš - BOMCA 9 projekta 2.komponentes vadītājs. Papildus, šī gada 28 .novembrī Astanā notika arī BOMCA 9 Konsorcija dalībiestāžu pārstāvju un Centrālās Āzijas valstu valsts pārvaldes un robežpārvaldības iestāžu vadošās amatpersonas, un kuras laikā apsprieda ar projekta realizēšanu saistītos jautājumus, tai skaitā - aktivitāšu saturu.

Projekta galvenie mērķi ir vispārēja drošības uzlabošana Centrālājā Āzijā, atbalsts piecu Centrālās Āzijas valstu savstarpējās tirdzniecības un tranzīta vienkāršošanai, migrācijas plūsmu kontrolei, kā arī sadarbības stiprināšana nelikumīgas preču un personu pārvietošanas pāri valstu robežām mazināšanai.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.

attels

Informāciju sagatavoja: Māris Domiņš

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

 

 

Publicēšanas datums: 28.11.2017.

Iepazīstas ar ES labāko pieredzi personāla un finanšu vadības jomās

 

Šā gada 17. - 19.oktobrī saskaņā ar BOMCA 9 projekta ieviešanas grafiku 2017.gadam, Latvijā notiek projekta 1.3.2. pasākums "Mācību vizīte Eiropas Savienības dalībvalstī", kura ietvaros Kazahstānas un Kirgizstānas robežpārvaldības iestāžu pārstāvji iepazīstas ar Eiropas Savienības labāko pieredzi personāla vadības un finanšu vadības jomās.

Valsts robežsardzi ekspertu statusā šajā pasākumā pārstāv VRS GP Personāla pārvaldes vadītāja pulvežleitnante Solvita Tocs-Macāne un VRS GP FP Budžeta nodaļas vadītāja pulkvežleitnante Jeļena Ivanova.

Vizītes gaitā Centrālāzijas valstu delegācijas iepazīsies ar VRS personāla un finanšu plānošanas sistēmām un piedalīsies VRK Profesionālās un taktiskās apmācības centra „Janapole" un VRK Kinoloģijas centra organizētajās praktiskajās nodarbībās.

Paredzēts, ka pēc vizītes Valsts robežsardzes eksperti izstrādās un nosūtīs rekomendācijas Centrālās Āzijas robežpārvaldības iestādēm ar mērķi uzlabot personāla vadības un finanšu plānošanas sistēmas.

attels

Informāciju sagatavoja: Inguna Neimane
VRS GP AP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

 

 

Publicēšanas datums: 18.10.2017.

Norisinājās BOMCA 9 projekta apmācību vizīte Latvijā

No 25. līdz 27.jūlijam norisinājās Robežu pārvaldības Centrālajā Āzijā - 9.fāzes (turpmāk-BOMCA 9) projekta vizīte. Tās ietvaros realizēja projekta pasākumu "Apmācību vizīte uz Eiropas Savienības dalībvalsti", kuru organizēja BOMCA 9 projekta II komponentes līderis - Latvijas Valsts robežsardze.

Ar mērķi iepazīties ar labāko Latvijas Republikas iestāžu pieredzi un izveidotajiem mehānismiem valsts robežas demarkācijas un delimitācijas jautājumos, Valsts robežsardzē tika uzņemtas Uzbekistānas un Turkmenistānas valsts pārvaldes iestāžu pārstāvju delegācijas, kuru pienākumos ir organizēt darbu un personīgi piedalīties izveidotajās starpvalstu demarkācijas grupās. Vizītes laikā apmeklēja LR Ārlietu ministriju, Valsts Zemes dienestu, IeM Nodrošinājuma valsts aģentūru, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru, kā arī iepazinās ar demarkācijas un delimitācijas darba praktiskajiem aspektiem uz Latvijas-Krievijas-Baltkrievijas robežu krustpunkta „Ņeverica".

attels

Informāciju sagatavoja: Jolanta Babiško,
Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Koordinācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste, tālr. 67075617, mob. 20364206, e-pasts: jolanta.babisko@rs.gov.lv

 

 

Publicēšanas datums: 25.07.2017.

Norisinājās BOMCA 9 projekta apmācību vizīte Latvijā un Lietuvā

 

No 16. līdz 21.jūlijam norisinājās Robežu pārvaldības Centrālajā Āzijā - 9.fāzes (turpmāk-BOMCA 9) projekta vizīte Latvijā un Lietuvā. Tās ietvaros realizēja projekta pasākumu "Apmācību vizīte Eiropas Savienības dalībvalstī", kuru organizēja BOMCA 9 projekta II komponentes līderis - Latvijas Valsts robežsardze.

Pasākumā piedalījās Kazahstānas, Kirgizstānas, Tadžikistānas un Uzbekistānas delegācijas ar robežapsardzības, muitas, veterināro un fitosanitāro iestāžu pārstāvjiem.

Pasākuma ietvaros apsprieda integrētās robežu pārvaldības (IBM) konceptu un tā ieviešanas pieredzi Latvijā, kā arī sniedza ieskatu Latvijas pieredzē starpiestāžu sadarbības realizēšanā. Vizītes laikā apmeklēja un iepazinās ar Valsts robežsardzes un tās struktūrvienību, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes, kā arī Pārtikas un veterinārā dienesta darbību un sadarbības jautājumiem robežu drošības nodrošināšanai. Vizītes laikā Lietuvā iepazinās ar Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežu dienesta, Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas Muitas dienesta un Lietuvas Republikas Pārtikas un Veterinārā dienesta darbību un labāko ES pieredzi ES ārējo robežu pārvaldībā.

attels

Informāciju sagatavoja: Jolanta Babiško,
Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Koordinācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste, tālr. 67075617, mob. 20364206, e-pasts: jolanta.babisko@rs.gov.lv

 

 

Publicēšanas datums: 17.07.2017.

Norisinājās BOMCA 9 projekta praktiskās apmācības dokumentu drošības jomā

 

Šī gada 21. - 23.jūnijā Uzbekistānā (Taškentā) norisinājās Robežu pārvaldības Centrālajā Āzijā 9.fāzes (BOMCA 9) projekta reģionālā aktivitāte „Pasniedzēju apmācība dokumentu drošības jautājumos- augstākais profesionālais līmenis", kuru eksperta statusā realizēja Latvijas Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienesta priekšniece pulkvežleitnante Gunta Laganovska.

Pasākuma mērķis bija novadīt apmācības dokumentu drošības jomā Uzbekistānas robežapsardzības iestāžu apmācību institūciju amatpersonām, kā arī veicināt informācijas apmaiņu starp Centrālās Āzijas valstu robežapsardzības iestādēm minētajā jomā.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti par Eiropas Savienības pieredzi dokumentu drošības jautājumos - tehniskajām un juridiskajām prasībām dokumentu aizsardzības nodrošināšanā, dokumentu aizsardzības līmeņiem, viltojumu metodēm un pārbaudes tehniskajiem līdzekļiem.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.

attelsattels

Informāciju sagatavoja: Gunta Laganovska,

Latvijas Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienesta priekšniece

 

Publicēšanas datums: 23.06.2017.

Biškekā norisinājās seminārs ārzemju teroristu un kaujinieku identificēšanas un profilēšanas jomā

 

2017.gada 14. - 16. martā Biškekā (Kirgizstānā), saskaņā ar Robežu pārvaldības Centrālajā Āzijā 9.fāzes (BOMCA 9) projekta 2017.gada aktivitāšu plānu, norisinājās „Nacionālais seminārs par Identificēšanas un profilēšanas tehnikām", kuru eksperta statusā realizēja Latvijas Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektors majors Juris Madžuls.

Semināra mērķis bija sniegt atbalstu robežu šķērsojošo personu identifikācijas un profilēšanas jomā, īpašu uzmanību veltot ārzemju teroristu un kaujinieku atklāšanai Kirgizstānas robežapsardzības iestādes amatpersonām, kuras dienestu pilda robežkontroles punktos uz valsts robežas. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas Valsts robežsardzes pieredzi dažādu kategoriju robežu šķērsojošo personu identificēšanas un profilēšanas jautājumos. Semināra laikā notika diskusija par identificēšanas un profilēšanas normatīvo regulējumu Kirgizstānā, ar mērķi sniegt priekšlikumus un rekomendācijas robežu šķērsojošo personu identifikācijas un profilēšanas mehānismu pilnveidošanai, metodikas izstrādei, kā arī sadarbības veicināšanai starp robežu drošības nodrošināšanā iesaistīto iestāžu amatpersonām.

Semināru atklāja Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Kazahstānā un Kirgizstānā Jurijs Pogrebņaks un BOMCA9 projekta Reģionālais pārstāvis pulkvežleitnants Raitis Tiliks.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.

attels

Informāciju sagatavoja Māris Domiņš

VRS GP AP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas priekšnieks

 

Publicēšanas datums: 17.03.2017.

Ašgabatā norisinājās seminārs personālvadības un finanšu pārvaldības jomā

 

2017.gada 14.-16.martā Ašgabatā (Turkmenistānā) saskaņā ar Robežu pārvaldības Centrālajā Āzijā 9.fāzes (BOMCA 9) projekta 2017.gada aktivitāšu plānu norisinājās seminārs, kura laikā valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Finanšu pārvaldes vadītāja Nadežda Tatarenko un Personāla pārvaldes vadītāja Solvita Tocs-Macāne dalījās pieredzē personālvadības un finanšu pārvaldības jautājumos ar Turkmenistānas robežapsardzības un muitas iestāžu pārstāvjiem.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.

attels

Informāciju sagatavoja: Inguna Neimane

VRS GP AP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

 

Publicēšanas datums: 16.03.2017.

Ašgabatā (Turkmenistānā) norisinājās BOMCA 9 projekta seminārs identificēšanas un profilēšanas jomā

2017. gada 24. - 26. janvārī Ašgabatā (Turkmenistānā) saskaņā ar Robežu pārvaldības Centrālajā Āzijā 9.fāzes (BOMCA 9) projekta 2017.gada aktivitāšu plānu norisinājās „Nacionālais seminārs par Identificēšanas un profilēšanas tehnikām", kuru eksperta statusā realizēja Latvijas Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektors majors Juris Madžuls.

Pasākuma mērķis bija novadīt semināru robežu šķērsojošo personu identifikācijas un profilēšanas jomā Turkmenistānas robežapsardzības iestādes amatpersonām, kuras dienestu pilda robežkontroles punktos uz valsts robežas. Apmācību dalībnieki tika iepazīstināti par Eiropas Savienības un Latvijas Republikas Valsts robežsardzes pieredzi dažādu kategoriju robežu šķērsojošo personu kategoriju identificēšanas un profilēšanas jautājumos. Semināra laikā notika diskusija par identificēšanas un profilēšanas normatīvo regulējumu Turkmenistānā.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.

attels

Informāciju sagatavoja: Inguna Neimane

VRS GP AP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

 

Publicēšanas datums: 26.01.2017.

Taškentā (Uzbekistānā) norisinājās BOMCA 9 projekta seminārs identificēšanas un profilēšanas jomā

2016. gada 14. - 16. decembrī Taškentā (Uzbekistānā) saskaņā ar Robežu pārvaldības Centrālajā Āzijā 9.fāzes (BOMCA 9) projekta 2016.gada aktivitāšu plānu tika ieviesta nacionālā aktivitāte „Identificēšanas un profilēšanas tehnika", kuru eksperta statusā realizēja Latvijas Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektors majors Juris Madžuls.

Pasākuma mērķis bija novadīt semināru robežu šķērsojošo personu identifikācijas un profilēšanas jomā Uzbekistānas robežapsardzības iestādes amatpersonām, kuras dienestu pilda robežkontroles punktos uz valsts robežas.

Apmācību dalībnieki tika iepazīstināti ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas Valsts robežsardzes pieredzi dažādu kategoriju robežu šķērsojošo personu identificēšanas un profilēšanas jautājumos. Semināra laikā notika diskusija par identificēšanas un profilēšanas normatīvo regulējumu Uzbekistānā.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.

attels

attels

Informāciju sagatavoja: Inguna Neimane

VRS GP AP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

 

Publicēšanas datums: 16.12.2016.

Norisinājās BOMCA 9 projekta tehniskā atbalsta misija Kazahstānā

 

Saskaņā ar BOMCA 9 projekta ieviešanas grafiku, šī gada 12. - 14. decembrī Kazahstānā (Astanā) norisinājās projekta 2.4. aktivitāte „Tehniskā atbalsta sniegšana vietējās pierobežas satiksmes mehānisma pilnveidošanai un robežas pilnvaroto pārstāvju darbība", kuru ES ekspertu statusā realizēja VRS Daugavpils pārvaldes priekšnieks pulkvedis Oļegs Jemašovs un VRS Daugavpils pārvaldes Silenes I kategorijas robežkontroles punkta priekšnieks pulkvežleitnants Valdis Jukšs.

Pasākuma mērķis bija sniegt Latvijas un Eiropas Savienības labāko pieredzi Kazahstānas robežapsardzības iestādes amatpersonām, kā arī izstrādāt rekomendācijas robežas pilnvaroto pārstāvju darbības nodrošināšanā, robežincidentu noregulēšanas mehānisma uzlabošanā.

Pasākuma noslēgumā Latvijas eksperti sniedza savus priekšlikumus vietējās pierobežas satiksmes mehānisma darbības pilnveidošanā uz Kazahstānas robežas ar kaimiņu valstīm.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.

attels

Informāciju sagatavoja: Inguna Neimane

VRS GP AP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

 

Publicēšanas datums: 14.12.2016.

BOMCA 9 projekta ietvaros notikusi Kirgizstānas Republikas amatpersonu apmācību vizīte 

Vizītes laikā Kirgizstānas delegācija iepazinās ar Valsts robežsardzes koledžas darbību, apmācību programmām, kā arī novadīja nodarbību Valsts robežsardzes koledžas kadetiem par tēmu „Migrācijas procesi mūsdienu pasaulē, to ietekmi uz robežu drošības nodrošināšanu" . Vizītes turpinājumā Kirgizstānas pārstāvji piedalījās Rīgas Tehniskās Universitātes organizētajās nodarbībās par tālmācības sniegtajām iespējām.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.

attels

attels

attels

attels

Informāciju sagatavoja:Inguna Neimane
VRS GP AP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas vecākā inspektore

 

Publicēšanas datums: 08.12.2016.

Norisinājās BOMCA 9 reģionālās koordinēšanas grupas sanāksme

2016.gada 29.novembrī Biškekā, Kirgizstānas Republikā notika BOMCA 9 projekta Otrā Reģionālās koordinēšanas grupas sanāksme, kurā piedalījās BOMCA 9 projekta mērķa valstu - Kazahstānas, Kirgizstānas, Tadžikistānas, Turkmenistānas un Uzbekistānas robežu drošības nodrošināšana iesaistītās iestādes, Eiropas Delegācijas Kirgizstānā vadītājs un pārstāvji, BOMCA 9 projekta Konsorcija dalībnieki un asociētie partneri. No Valsts robežsardzes sanāksmē piedalījās VRS Galvenās pārvaldes Administratīvas pārvaldes priekšnieks pulkvedis Vladimirs Zaguzovs - projekta BOMCA 9 vadītāja vietnieks un Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas priekšnieks pulkvežleitnants Māris Domiņš - projekta BOMCA 2.komponentes vadītājs.

Sanāksmes laikā ietvaros tika izvērtēti projekta 2016.gadā sasniegtie rezultāti un prezentēts projekta darba plāns 2017.gadam. Projekta mērķa valstu pārstāvji sniedza projekta ieviešanas gaitas novērtējumu, kā arī sniedza priekšlikumus 2017.gada darba plānam.

Projekta galvenie uzdevumi ir Centrālās Āzijas valstu robežu pārvaldības efektivitātes uzlabošana piedāvājot Integrētās robežu vadības aktuālākos elementus, sniegt atbalstu valsts iestādēm migrācijas reformu attīstības jomā, robežapsardzības, muitas un migrācijas aģentūru kapacitātes stiprināšanā, kā arī ieguldījumus jomās, kuras īsteno drošības pasākumus, tirdzniecības veicināšanu un ekonomisko attīstību reģionālajā un nacionālajā līmenī.

BOMCA Projekta 9.posmu īsteno partneru konsorcijs Latvijas Valsts robežsardzes vadībā. Konsorcija sastāvā ir Latvijas Valsts robežsardze, Rīgas Tehniskās universitātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts, Lietuvas Muitas departaments un Starptautiskais migrācijas politikas attīstības centrs (ICMPD).

attels

attels

attels

Informāciju sagatavoja: Māris Domiņš

VRS GP AP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas priekšnieks 

 

Publicēšanas datums: 29.11.2016.

Norisinājās BOMCA 9 projekta tehniskā atbalsta misija Tadžikistānā

 

Saskaņā ar BOMCA 9 projekta ieviešanas grafiku, šī gada 21. - 23.novembrī Tadžikistānā (Dušanbe) norisinājās projekta 2.4. aktivitāte „Tehniskā atbalsta sniegšana vietējās pierobežas satiksmes mehānisma pilnveidošanai un robežas pilnvaroto pārstāvju darbība", kuru ES ekspertu statusā realizēja Valsts robežas pilnvarotais uz Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas valsts robežas pulkvedis Jānis Kononovs un VRS Daugavpils pārvaldes Silenes I kategorijas robežkontroles punkta priekšnieks pulkvežleitnants Valdis Jukšs.

Pasākuma mērķis bija Tadžikistānas robežapsardzības iestādes amatpersonām sniegt Latvijas un Eiropas Savienības labāko pieredzi un izstrādāt rekomendācijas robežas pilnvaroto pārstāvju darbības nodrošināšanā, robežincidentu noregulēšanas mehānisma uzlabošanā, kā arī sniegt priekšlikumus vietējās pierobežas satiksmes mehānisma darbības pilnveidošanā uz Kirgizstānas robežas ar kaimiņu valstīm.


attels

Informāciju sagatavoja:Inguna Neimane
VRS GP AP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas vecākā inspektore

 

Publicēšanas datums: 23.11.2016.

Norisinājās tehniskā atbalsta misija zaļās robežas uzraudzības un riska analīzes jomā projekta BOMCA 9 ietvaros

No 15. līdz 17. novembrim Biškekā (Kirgizstāna) BOMCA 9 projekta ietvaros norisinājās tehniskā atbalsta misija zaļās robežas uzraudzības un riska analīzes jomā. Šim nolūkam BOMCA 9 eksperta statusā nozīmēja Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienesta priekšmetu katedras docentu, asociēto profesoru Dzintaru Pavārnieku.

Tikšanos laikā ar Kirgizstānas un Tadžikistānas pierobežas iestāžu pārstāvjiem Dz.Pavārnieks iepazīstināja ar ES praksi riska analīzes veikšanā un nelikumīgas "zaļās robežas" šķērsošanas izmeklēšanā; kopīgi tika izskatīti un salīdzināti spēkā esošie Kirgizstānas un Tadžikistānas un ES tiesību akti, kas saistīti ar zaļo robežu uzraudzību. Īpaša uzmanība tika pievērsta zaļo robežu uzraudzību tiesiskajam regulējumam, meklējot pārkāpējus, tehnisko līdzekļu pielietojumam, pasākumu plānošanai un atbilstošu resursu piesaistei.

Misijas laikā Dz.Pavārnieks sniedza konkrētus ieteikumus Kazahstānas un Tadžikistānas robežsardzes iestāžu pārstāvjiem par esošo procedūru un uzraudzības mehānismu efektivitātes uzlabošanu, kā arī par zaļo robežu uzraudzības taktiku.

attels

attels

attels

Informāciju sagatavoja:Inguna Neimane

VRS GP AP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas vecākā inspektore

 

Publicēšanas datums: 17.11.2016.

BOMCA 9 projekta ietvaros notikušas Uzbekistānas Republikas robežapsardzības un muitas iestāžu kinologu apmācības

Saskaņā ar Robežu pārvaldības projekta Centrālajā Āzijā 9.fāzes (BOMCA9) programmu šī gada 15. - 17.novembrī Taškentā Uzbekistānas Valsts muitas komitejas Nacionālā kinoloģiskā centrā notika kinologu 3 dienu apmācības, kuras vadīja Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra galvenais inspektors Jevgēnijs Garkuls.

Pasākumā piedalījās 14 Uzbekistānas Valsts robežapsardzības komitejas kinologi - instruktori, kā arī Uzbekistānas Valsts muitas komitejas Nacionālā kinoloģiskā centra kinologi - instruktori.

Apmācību dalībnieki padziļināja teorētiskās zināšanas par dienesta kinoloģiju, jautājumos, kuri saistīti ar kucēnu atlasi un testēšanu, apguva jaunas dienesta suņu apmācību metodes.

Apmācības veicinās Uzbekistānas tiesībaizsardzības iestāžu kinologu profesionālo spēju attīstību.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.

 

Informāciju sagatavoja: Māris Domiņš

VRS GP AP Starptautiskās sadarbības un protokola  nodaļa

 

Publicēšanas datums: 17.11.2016.

BOMCA 9 projekta ietvaros notikusi Kazahstānas Republikas amatpersonu apmācību vizīte migrācijas pārvaldības jautājumos

Saskaņā ar Robežu pārvaldības projekta Centrālajā Āzijā 9.fāzes (BOMCA9) programmu šī gada 8. - 10.novembrī Latvijā apmācību vizītē uzturējās Kazahstānas Republikas Robežsardzes dienesta un Migrācijas policijas departamenta pārstāvji. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt Kazahstānas kolēģus ar labākajām Eiropas Savienības praksēm robežu drošības jautājumos, informēt vizītes dalībniekus par nacionālo likumdošanu un piemērojamām procedūrām nelegālo imigrantu atgriešanas un izraidīšanas jautājumos, kā arī nodemonstrēt starpiestāžu sadarbības priekšrocības migrācijas jautājumu risināšanā.

Vizītes laikā Kazahstānas delegācija apmeklēja PMLP patvēruma meklētāju centru „Mucenieki" , VRS Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centru „Daugavpils", kā arī iepazinās ar praktiskajām procedūrām Rīgas Starptautiskās lidostas robežkontroles punktā. VRS Rīgas un Daugavpils pārvaldes sniedza prezentācijas par nelegālo imigrantu atgriešanas/izraidīšanas nodrošināšanas aspektiem.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.

attels

attels

attels

Informāciju sagatavoja: Ingūna Neimane,

VRS GP AP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

 

Publicēšanas datums: 10.11.2016.

Tadžikistānā (Dušanbe) norisinājās BOMCA 9 projekta seminārs identificēšanas un profilēšanas jomā

2016.gada 18. - 20.oktobrī Dušanbe (Tadžikistānā) saskaņā ar Robežu pārvaldības Centrālajā Āzijā 9.fāzes (BOMCA 9) projekta 2016.gada aktivitāšu plānu tika ieviesta nacionālā aktivitāte „Identificēšanas un profilēšanas tehnika", kuru eksperta statusā realizēja Latvijas Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektors majors Juris Madžuls.

Pasākuma mērķis bija novadīt semināru robežu šķērsojošo personu identifikācijas un profilēšanas jomā Tadžikistānas robežapsardzības iestādes amatpersonām, kuras dienestu pilda robežkontroles punktos uz valsts robežas. Apmācību dalībnieki tika iepazīstināti par Eiropas Savienības un Latvijas Republikas Valsts robežsardzes pieredzi dažādu kategoriju robežu šķērsojošo personu kategoriju identificēšanas un profilēšanas jautājumos. Semināra laikā notika diskusija par esošo nacionālo normatīvo regulējumu Tadžikistānā identificēšanas un profilēšanas jomā, kā rezultātā Valsts robežsardzes eksperts sagatavos rekomendācijas esošās normatīvās bāzes un instrukciju pilnveidošanai.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.

 

 

Informāciju sagatavoja: Māris Domiņš,

VRS GP AP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas priekšnieks

 

Publicēšanas datums: 20.10.2016.

 

Uzbekistānā (Taškentā) norisinājās BOMCA 9 projekta praktiskās apmācības dokumentu drošības jomā

2016.gada 11. - 13.oktobrī Taškentā (Uzbekistānā) saskaņā ar Robežu pārvaldības Centrālajā Āzijā 9.fāzes (BOMCA 9) projekta 2016.gada aktivitāšu plānu tika ieviesta nacionālā aktivitāte „Praktiskās apmācības dokumentu drošības jautājumos", kuru eksperta statusā realizēja Latvijas Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienesta priekšniece majore Gunta Laganovska.

Pasākuma mērķis bija novadīt apmācības (pasniedzēju apmācību (Train theTrainers) formātā) dokumentu pārbaudes un izpētes jomā Uzbekistānas robežapsardzības dienesta apmācību iestādes un robežkontroles nodrošināšanā iesaistītajām amatpersonām. Apmācību dalībnieki tika iepazīstināti par Eiropas Savienības pieredzi ceļošanas dokumentu drošības jautājumos - tehniskajām un juridiskajām prasībām dokumentu aizsardzības nodrošināšanā, dokumentu aizsardzības līmeņiem, viltojumu metodēm un pārbaudes tehniskajiem līdzekļiem.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.

attels

Informāciju sagatavoja: Māris Domiņš,

VRS GP AP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas priekšnieks

 

Publicēšanas datums: 13.10.2016.

Latvijā notika apmācību vizīte ES Robežu pārvaldības projekta Centrālajā Āzijā (BOMCA 9) ietvaros 

Ieviešot BOMCA 9 projekta 2016.gada darba plānu, projekta I komponentes ietvaros šī gada 27. septembrī - 1.oktobrī kvalifikācijas celšanas un apmācību lekciju novadīšanas Valsts robežsardzes koledžā nolūkā Latvijas Republikā ieradās divi Uzbekistānas Republikas Nacionālās drošības dienesta Valsts robežapsardzības komitejas pārstāvji (vecākie pasniedzēji).

Apmācību vizītes laikā Uzbekistānas pārstāvji iepazinās ar Valsts robežsardzes koledžas apmācību programmām un mācību bāzi, kā arī praktiski iepazinās ar robežas uzraudzības organizāciju uz Latvijas - Krievijas robežas Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Pasienes robežapsardzības nodaļā.

Saskaņā ar apmācību vizītes plānu, Uzbekistānas pārstāvji Valsts robežsardzes koledžas kadetiem novadīja lekcijas "Valsts robežas pārkāpuma pēdu apstrādes metodikā", "Personu identifikācijā robežkontroles punktos", "Sadarbībā starp kontroles dienestiem robežkontroles punktos" un "Ceļošanas dokumentu drošībā".

Latvijas Republikas Valsts robežsardzei ir vadošā loma Robežu pārvaldības Centrālajā Āzijā - 9.fāzes projekta Konsorcija vadīšanā. Projekta I komponentes mērķis ir attīstīt un uzlabot Centrālās Āzijas valstu robežu drošības nodrošināšanā iesaistīto iestāžu apmācību un izglītības kapacitāti, ieskaitot akadēmiskā personāla kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanu.

attels

attels

attels

attels

Informāciju sagatavoja: Māris Domiņš

VRS GP AP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas priekšnieks

 

Publicēšanas datums: 01.10.2016.

Norisinājās BOMCA 9 projekta tehniskā atbalsta misija robežas pilnvaroto pārstāvju darbības pilnveidošanai 

 

Saskaņā ar BOMCA 9 projekta ieviešanas grafiku, šī gada 6. - 8. septembrī Kirgizstānā (Biškekā) norisinājās projekta aktivitāte 2.4. „Tehniskā atbalsta sniegšana vietējās pierobežas satiksmes mehānisma pilnveidošanai un robežas pilnvaroto pārstāvju darbība", kuru ES ekspertu statusā realizēja Valsts robežas pilnvarotais uz Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas valsts robežas pulkvedis Jānis Kononovs un VRS Daugavpils pārvaldes Silenes I kategorijas robežkontroles punkta priekšnieks pulkvežleitnants Valdis Jukšs.

Pasākuma mērķis bija Kirgizstānas Republikas Robežsardzes dienesta amatpersonām sniegt Latvijas un Eiropas Savienības labāko pieredzi un izstrādāt rekomendācijas robežas pilnvaroto pārstāvju darbības nodrošināšanā, robežincidentu noregulēšanas mehānisma uzlabošanā, kā arī sniegt priekšlikumus vietējās pierobežas satiksmes mehānisma darbības pilnveidošanā uz Kirgizstānas robežas ar kaimiņu valstīm.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.

attels

attels

Informāciju sagatavoja: Māris Domiņš,

VRS GP AP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas priekšnieks

 

Publicēšanas datums: 08.09.2016.

Norisinājās BOMCA 9 projekta Nacionālās vadības grupas sanāksme

Šī gada 13. - 14.jūlijā Uzbekistānā (Taškentā) norisinājās Robežu pārvaldības Centrālajā Āzijā 9.fāzes (BOMCA 9) projekta Nacionālās vadības grupas sanāksme, kurā piedalījās Latvijas Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes priekšnieks pulkvedis Vladimirs Zaguzovs (BOMCA 9 projekta koordinatora vietnieks).

Nacionālās vadības grupas sanāksmes mērķis bija apspriest BOMCA 9 projekta īstenošanas gaitu un rezultātus.

Sanāksmes laikā tika izskatīti jautājumi par BOMCA 9 projekta aktivitāšu plāna 2016.gadam ieviešanu, kā arī Uzbekistānas robežu drošībā iesaistīto iestāžu dalība projekta pasākumos.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.

attels

Informāciju sagatavoja: Lolita Lipska,

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas vecākā inspektore

 

 

Publicēšanas datums: 14.07.2016.

Norisinājās BOMCA 9 projekta praktiskās apmācības dokumentu drošības jomā

Šī gada 22. - 24.jūnijā Kazahstānā (Almati) norisinājās Robežu pārvaldības Centrālajā Āzijā 9.fāzes (BOMCA 9) projekta reģionālā aktivitāte „Praktiskās apmācības dokumentu drošības jautājumos", kuru eksperta statusā realizēja Latvijas Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienesta priekšniece majore Gunta Laganovska sadarbībā ar Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) speciālistu.

Pasākuma mērķis bija novadīt apmācības dokumentu drošības jomā Kazahstānas, Kirgizstānas, Tadžikistānas un Uzbekistānas robežapsardzības iestāžu apmācību iestāžu un robežkontroles nodrošināšanā iesaistītajām amatpersonām, kā arī veicināt informācijas apmaiņu starp Centrālās Āzijas valstu robežapsardzības iestādēm minētajā jomā.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti par Eiropas Savienības pieredzi dokumentu drošības jautājumos - tehniskajām un juridiskajām prasībām dokumentu aizsardzības nodrošināšanā, dokumentu aizsardzības līmeņiem, viltojumu metodēm un pārbaudes tehniskajiem līdzekļiem.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.

attels

attels

Informāciju sagatavoja: Lolita Lipska,

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas vecākā inspektore

 

 

Publicēšanas datums: 24.06.2016.

Norisinājās BOMCA 9 projekta pasākums „Apmācību vizīte uz Eiropas Savienības dalībvalsti" 

Šī gada 13. - 16. jūnijā Latvijā notika Robežu pārvaldības projekta Centrālajā Āzijā 9.fāzes (BOMCA 9) projekta pasākums „Apmācību vizīte uz Eiropas Savienības dalībvalsti", kuru organizēja BOMCA 9 projekta II komponentes ieviesējs Latvijas Valsts robežsardze.

Apmācību vizītē piedalījās robežapsardzības, muitas, veterināro un fitosanitāro dienestu delegācijas no piecām Centrālās Āzijas valstīm - Kazahstānas, Kirgizstānas, Tadžikistānas, Turkmenistānas, Uzbekistānas.

Pasākuma mērķis ir demonstrēt Eiropas Savienības labāko praksi legālās migrācijas pārvaldības un robežu drošības nodrošināšanas jomā - sadarbības organizāciju centrālajā, reģionālajā un vietējā līmenī dokumentu drošības un biometrijas jomās, robežpārbaužu un robežuzraudzības nodrošināšanā, personāla politikas plānošanas un personāla apmācību organizēšanā.

Apmācību vizītē Centrālās Āzijas delegācijas apmeklēja Valsts robežsardzes Galveno pārvaldi (Nacionālo koordinācijas centru, Ekspertīžu dienestu), Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldi (Terehovas I kategorijas robežkontroles punktu, Opoļu robežapsardzības nodaļu), Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldi, Valsts robežsardzes koledžu, kā arī sadarbības iestādes - Valsts Ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi un Pārtikas un Veterināro dienestu.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.

attels

attels

attels

attels

 

Publicēšanas datums: 16.06.2016.

Kirgizstānā tiek organizēta 12. CABSI konference

2016.gada 27.-28. aprīlī Kirgizstānas galvaspilsētā Biškekā notiek Centrālās Āzijas robežu drošības iniciatīvas (CABSI) 12.konference. Sanāksme tiek organizēta sadarbojoties Eiropas Savienības pārstāvniecībai Kirgizstānā, Austrijas Federālai Iekšlietu ministrijai, Robežu pārvaldības Centrālajā Āzijā programmai (BOMCA) un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai (EDSO). CABSI pasākumā pulcējās vairāk nekā simts viesu, kuri strādā robežu drošības, migrācijas pārvaldības un tirdzniecības veicināšanas jomās, tostarp amatpersonas no Kazahstānas, Kirgizstānas, Tadžikistānas, Turkmenistānas, Uzbekistānas, ES dalībvalstīm - Austrijas, Somijas, Latvijas, Lietuvas un citām valstīm, kurām ir svarīga loma šajā reģionā. Uzaicinājums tika nosūtīts starptautisko organizāciju, kuras darbojas migrācijas jomā - Starptautiskās Migrācijas politikas attīstības centra (ICMPD), Starptautiskās migrācijas organizācijas (IOM), Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos biroja (UNHCR) un Apvienoto Nāciju Organizācijas Biroja narkotiku un noziedzības apkarošanai (UNODC) pārstāvjiem.

Pasākumu atklāja Duišenbieva kungs, Kirgizstānas Valsts robežsardzes dienesta vadītājs, Buriana kungs, ES īpašais pārstāvis Centrālāzijā un Bezdeka kungs, Austrijas Federālās Iekšlietu ministrijas ģenerāldirektora vietnieks.

Kopš 2002.gada, Centrālās Āzijas valstu valdības un visi atbalsta sniedzēji, kas saistīti ar robežu pārvaldību, ir pulcējušies CABSI konferencē - starptautiskajā forumā, kas paredzēts starptautisko centienu koordinācijai un ES mērķu un programmu apmaiņai robežu drošības un pārvaldības jomā Centrālajā Āzijā. Kopš tā laika CABSI ir pierādījis sevi par reģionālo platformu, kas veicina mūsdienu integrētās robežu pārvaldības (IBM) pieeju, lai nostiprinātu robežu drošību, vienlaikus veicinot likumīgu pārvietošanos un tirdzniecību.

12. CABSI konference īpaši koncentrējas uz robežu pārvaldības lomu cīņā pret vardarbīgu ekstrēmismu, jauktās migrācijas plūsmu pārvaldību un pārrobežu tirdzniecības veicināšanas attīstību. Katra no tēmām tika rūpīgi apspriesta tematiskajās darba grupās no valstu un starptautisko dalībnieku viedokļa. Šīs diskusijas laikā dalībnieki uzsvēra integrētas robežu pārvaldības izšķirošo lomu robežu drošības stiprināšanā un sociālā un ekonomiskā attīstībā reģionā. Dalībnieki arī vienojās par nepieciešamību sadarboties un koordinēt darbības, kuru mērķis ir turpināt uzlabot robežu pārvaldību stratēģiskajā un tehniskajā līmenī.

attels

attelsattels

attelsattels

attels

Informācija tulkota no angļu valodas

 

 

Publicēšanas datums: 27.04.2016.

Rīgā notika Robežu pārvaldības Centrālajā Āzijā projekta 9.fāzes (BOMCA9) informatīvais pasākums

Saskaņā ar Robežu pārvaldības projekta Centrālajā Āzijā 9.fāzes (BOMCA9) Komunikācijas un publicitātes plānu, Latvijas Valsts robežsardze (projekta vadošā iestāde) šī gada 21.janvārī Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkas telpās rīkoja projekta BOMCA9 informatīvu pasākumu, kurā piedalījās Latvijā akreditēto Centrālās Āzijas projekta mērķa valstu (Kazahstāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna, Turkmenistāna un Uzbekistāna) diplomāti, projekta Konsorcija iestāžu (Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas Muitas Departamenta, Rīgas Tehniskās Universitātes, Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Pārtikas un veterinārā dienesta, Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes) pārstāvji, Lietuvas Republikas Ārlietu ministrijas, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas, Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijas Republikā pārstāvji.

Pasākuma laikā tās dalībniekiem tika sniegta informācija par BOMCA 9 projekta mērķiem, realizācijas gaitu un darba plānu 2016.gadam.

2015.gada 11.jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi tika parakstīts Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348: „Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)", saskaņā ar kuru 2015.gada 15.jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas Valsts robežsardze tika noteikta ka vadošā institūcija Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā projekta dalībvalstu Konsorcija vadīšanai.

attels

attelsattels

attels

attelsattels

attels

Lasiet arī Ārlietu ministrijas mājas lapā >>>

 

Informāciju sagatavoja: Kristīne Pētersone

 

FOTO: Aksels Sadovskis

 

 

 

Publicēšanas datums: 21.01.2016.

 

Notika BOMCA 9 projekta novērtēšanas misija Uzbekistānā

2015.gada 15.jūnijā līdz ar Eiropas Savienības un Valsts robežsardzes Vienošanos parakstīšanu tika uzsākts BOMCA projekta 9.posms (BOMCA9). Tā īstenošana ir plānota 36 mēnešu laikā. Projekta budžets ir gandrīz 5 milj. euro un to īsteno partneru konsorcijs Latvijas Valsts robežsardzes vadībā. Konsorcija sastāvā ietilpst Latvijas Republikas iestādes - Valsts robežsardze, Rīgas Tehniskā universitāte, VID Muitas pārvalde, ZM Pārtikas un Veterinārais dienests, kā arī ārzemju partneri - Lietuvas Muitas departaments, Ungārijas Iekšlietu ministrija un Portugāles Migrācijas un Robežu dienests.

Novērtēšanas misijas laikā šī gada 26. - 27.oktobrī Uzbekistānas valsts pārvaldes iestāžu, kuras iesaistītas robežu drošības nodrošināšanā - Ārlietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Robežsardzes dienesta, Muitas dienesta, Pārtikas/fitosanitārā un Veterinārā dienesta amatpersonas tika iepazīstinātas ar projekta mērķiem. Tikšanās laikā notika diskusijas par patreizējo situāciju robežas drošības jomā Uzbekistānā, definētas galvenās vajadzības projekta ieviešanas gaitā. Tāpat, novērtēšanas misijas laikā notika tikšanās ar ES pārstāvniecības Uzbekistānā pārstāvjiem, kā arī starptautisko organizāciju, kuras savas kompetences ietvaros ievieš reģionā projektus robežu drošības jomā - EDSO, ANO Attīstības programmas, kā arī ASV programmas EXBS pārstāvjiem.

BOMCA 9 projekta mērķis ir palielināt robežu pārvaldības efektivitāti Centrālajā Āzijā ieviešot integrētās robežu pārvaldības elementus, palīdzot mērķa valstu valdībām izstrādāt un reformēt savas valsts migrācijas pārvaldību, mobilitāti un tirdzniecības veicināšanas politiku, kā arī nostiprinot robežu un migrācijas iestāžu kapacitātes.

Novērtēšanas misijas noslēgumā notika tikšanās ar Latvijas ārkārtējo un pilnvaroto Vēstnieku Uzbekistānas Republikā Edgaru Bondaru.

attels

Tikšanās Latvijas vēstniecībā Uzbekistānā

attels

Tikšanās Eiropas drošības un sadarbības organizācijas (EDSO)

pārstāvniecībā Uzbekistānā

attels

Tikšanās Uzbekistānas Lauksaimniecības un ūdens resursu ministrijā

attels

Tikšanās Uzbekistānas Muitas komitejā

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja: Kristīne Pētersone

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Koordinācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā inspektore tālrunis 67075739, 28364592

 

 

Publicēšanas datums: 26.10.2015.

 

BOMCA 9 projekta novērtēšanas misija apmeklē Dušanbe

2015.gada jūnijā ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu tika uzsākts BOMCA projekta 9.posms. Tā īstenošana ir plānota 36 mēnešu laikā. Projekta 9.posmu ar kopējo budžetu gandrīz 5 milj. euro apmērā īsteno partneru konsorcijs Latvijas Valsts robežsardzes vadībā.

Novērtējuma misijas mērķis bija iepazīstināt galvenās mērķa grupas ar BOMCA projektu un tās komponentēm, izvērtēt pašreizējo situāciju kopā ar Tadžikistānas Republikas mērķa iestādēm un definēt galvenās vajadzības un svarīgākās jomas, uz kurām vērsts projekts.

No šā gada 20. līdz 23.oktobrim Dušanbe ir notikušas vairākas tikšanās ar Ārlietu ministrijas, Tadžikistānas Republikas Nacionālās drošības valsts komitejas Robežapsardzības spēku, Tadžikistānas Republikas Valdības Muitas dienesta, Migrācijas dienesta pārstāvjiem, kā arī notika tikšanās ar starptautisko organizāciju pārstāvjiem, kas iesaistītas robežu pārvaldības jomā (EDSO, IOM un UNHCR).

Misiju vadīja pulkvedis Zaguzovs, Latvija Republikas Valsts robežsardzes Administratīvās pārvaldes priekšnieks. Misijā piedalījās: Latvijas Valsts robežsardzes, Starptautiskā Migrācijas Politikas attīstības centra (ICMPD), Rīgas Tehniskās universitātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta, Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas Muitas departamenta pārstāvji.

Paredzams, ka projekta šā posma vispārējais mērķis - palielināt robežu pārvaldības efektivitāti Centrālajā Āzijā, tiks panākts, ieviešot integrētās robežu pārvaldības (IBM) papildus elementus, palīdzot valdībām izstrādāt un reformēt to migrācijas pārvaldību, mobilitāti un tirdzniecības veicināšanas politiku, kā arī nostiprinot robežu un migrācijas iestāžu kapacitātes.

attels

attels

attels

attels

Informāciju sagatavoja: Kristīne Pētersone

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Koordinācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā inspektore tālrunis 67075739, 28364592

 

 

Publicēšanas datums: 24.10.2015.

Notika BOMCA 9 projekta novērtēšanas misija Uzbekistānā

2015.gada 15.jūnijā līdz ar Eiropas Savienības un Valsts robežsardzes Vienošanos parakstīšanu tika uzsākts BOMCA projekta 9.posms (BOMCA9). Tā īstenošana ir plānota 36 mēnešu laikā. Projekta budžets ir gandrīz 5 milj. euro un to īsteno partneru konsorcijs Latvijas Valsts robežsardzes vadībā. Konsorcija sastāvā ietilpst Latvijas Republikas iestādes - Valsts robežsardze, Rīgas Tehniskā universitāte, VID Muitas pārvalde, ZM Pārtikas un Veterinārais dienests, kā arī ārzemju partneri - Lietuvas Muitas departaments, Ungārijas Iekšlietu ministrija un Portugāles Migrācijas un Robežu dienests.

Novērtēšanas misijas laikā šī gada 26. - 27.oktobrī Uzbekistānas valsts pārvaldes iestāžu, kuras iesaistītas robežu drošības nodrošināšanā - Ārlietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Robežsardzes dienesta, Muitas dienesta, Pārtikas/fitosanitārā un Veterinārā dienesta amatpersonas tika iepazīstinātas ar projekta mērķiem. Tikšanās laikā notika diskusijas par patreizējo situāciju robežas drošības jomā Uzbekistānā, definētas galvenās vajadzības projekta ieviešanas gaitā. Tāpat, novērtēšanas misijas laikā notika tikšanās ar ES pārstāvniecības Uzbekistānā pārstāvjiem, kā arī starptautisko organizāciju, kuras savas kompetences ietvaros ievieš reģionā projektus robežu drošības jomā - EDSO, ANO Attīstības programmas, kā arī ASV programmas EXBS pārstāvjiem.

BOMCA 9 projekta mērķis ir palielināt robežu pārvaldības efektivitāti Centrālajā Āzijā ieviešot integrētās robežu pārvaldības elementus, palīdzot mērķa valstu valdībām izstrādāt un reformēt savas valsts migrācijas pārvaldību, mobilitāti un tirdzniecības veicināšanas politiku, kā arī nostiprinot robežu un migrācijas iestāžu kapacitātes.

Novērtēšanas misijas noslēgumā notika tikšanās ar Latvijas ārkārtējo un pilnvaroto Vēstnieku Uzbekistānas Republikā Edgaru Bondaru.

 attels

Tikšanās Latvijas vēstniecībā Uzbekistānā

attels

Tikšanās Eiropas drošības un sadarbības organizācijas (EDSO)

pārstāvniecībā Uzbekistānā

attels

Tikšanās Uzbekistānas Lauksaimniecības un ūdens resursu ministrijā

attels

Tikšanās Uzbekistānas Muitas komitejā

 

Informāciju sagatavoja: Kristīne Pētersone

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Koordinācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā inspektore tālrunis 67075739, 28364592

 

 

Publicēšanas datums: 26.10.2015.

BOMCA 9 projekta novērtēšanas misija apmeklē Turkmenistānu

2015.gada jūnijā ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu tika uzsākts BOMCA projekta 9.posms (BOMCA 9). Tā īstenošana ir plānota 36 mēnešu laikā. Projekta 9.posmu ar kopējo budžetu gandrīz 5 milj. euro apmērā īsteno partneru konsorcijs Latvijas Valsts robežsardzes vadībā.

Ar mērķi informēt projekta mērķa valstu robežu drošībās nodrošināšanā iesaistītās valsts pārvaldes iestādes par projekta uzdevumiem, kā arī iegūt informāciju par situāciju attiecīgajā mērķa valstī, šī gada 3. - 5.novembrī Turkmenistānā notika BOMCA projekta novērtēšanas misija. Misijas laikā tika veikts vispārējs situācijas robežu drošības jomā izvērtējams, notika virkne tikšanos ar Turkmenistānas robežu drošībā iesaistīto iestāžu - Ārlietu ministrijas, Robežapsardzības dienesta, Migrācijas dienesta, Muitas dienesta, Veselības ministrijas Valsts Epidemioloģijas inspekcijas amatpersonām. Tikšanās laikā Eiropas Savienības pārstāvi Turkmenistānā tika pārrunāti ar projekta ieviešanu saistītie jautājumi. Ar mērķi iegūt informāciju par jau ieviestiem un plānotajiem projektiem robežu drošības jomā, novērtēšanas misijas laikā tika organizētas tikšanās ar Turkmenistānā akreditētajam starptautiskajām organizāciju - Starptautisko Migrācijas Organizācijas, ANO Attīstības programmas, ASV finansētās programmas EXBS pārstāvjiem.

Novērtēšanas misijā piedalījās BOMCA 9 konsorcija iestāžu dalībnieki - Latvijas Valsts robežsardzes, Starptautiskā Migrācijas Politikas attīstības centra (ICMPD), Rīgas Tehniskās universitātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta un Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas Muitas departamenta pārstāvji.

Projekta vispārējais mērķis ir palīdzēt Centrālās Āzijas valdībām izstrādāt un reformēt to migrācijas pārvaldību, mobilitāti un tirdzniecības veicināšanas politiku, kā arī nostiprinot robežu un migrācijas iestāžu kapacitātes.

attels

 Tikšanās Turkmenistānas Valsts migrācijas dienestā

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja: Kristīne Pētersone

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Koordinācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā inspektore tālrunis 67075739, 28364592

 

 

Publicēšanas datums: 05.11.2015.

VRS priekšnieks piedalās BOMCA atklāšanas konferencē un Vadības grupas sanāksmē Biškekā

Š.g. 24.-28.novembrī Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Normunds Garbars devās komandējumā uz Biškeku (Kirgizstāna), lai piedalītos Robežu pārvaldības Centrālajā Āzijā programmas 9.posma (BOMCA) atklāšanas konferencē un Vadības grupas sanāksmē.

Pasākumā pulcējās vairāk nekā simts dalībnieku, ieskaitot programmas galvenā saņēmēja iestāžu pārstāvjus, proti, robežsardzes, muitas, migrācijas iestāžu pārstāvjus, kā arī pārstāvjus no starptautiskām ieinteresētām pusēm, tādām, kā CĀ vēstniecībām, ES dalībvalstu vēstniecībām un starptautiskajām organizācijām.

attels

attels

attels

BOMCA 9 atklāšanas pasākumā plašu starptautisko auditoriju uzrunāja BOMCA 9 konsorcija vadītājs Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Normunds Garbars un ar prezentāciju uzstājās BOMCA 9 Reģionālais vadītājs, Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas atašejs Kazahstānā un Kirgizstānā pulkvežleitnants Raitis Tiliks.

attels

2015.gada 27.novembrī  norisinājās ES līdzfinansētas Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā (BOMCA 9) Reģionālās vadības grupas 1.sanāksme.

attels

Valsts robežsardzes vadībā BOMCA 9 konsorcija dalībnieki un šīs programmas trīs komponenšu vadītāji (Rīgas Tehniskā Universitāte, Valsts robežsardze, Lietuvas Republikas muita) prezentēja atziņas par BOMCA 9 sākumposma gaitu, kā arī darba plānus 2016.gadam. BOMCA 9 Reģionālās vadības grupas 1.sanāksmē piedalījās Centrālās Āzijas piecu valstu (Kazahstāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna, Turkmenistāna, Uzbekistāna) tiesībaizsardzības iestāžu, ārlietu resoru un citu BOMCA 9 īstenošanā iesaistīto iestāžu amatpersonas. Katras Centrālās Āzijas valsts specifika un līdz ar to risināmo jautājumu daudzpusība tika ņemta vērā darba plāna 2016.gadam gatavošanā, un arī profesionāļu diskusijās sanāksmes gaitā.

Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Normunds Garbars atzīmēja pragmatismu un sadarbības partneru ilggadēju iesaisti BOMCA programmā, kas BOMCA 9 īstenošanas periodā ir labs priekšnoteikums sadarbībai un jaunu mērķu sasniegšanai.

Pirms BOMCA 9 Reģionālās vadības grupas 1.sanāksmes atsevišķi notika Valsts robežsardzes priekšnieka ģenerāļa Normunda Garbara un Kirgizstānas Republikas Valsts robežsardzes dienesta vadītāja pulkveža Raimberdi Duišenbieva tikšanās. Šī bija vēsturiski pirmā oficiālā Latvijas un Kirgizstānas robežsapsardzības iestāžu vadītāju tikšanās, kas norisinājās koleģialitātes un robežsargu dienesta profesionālo vērtību vienotas izpratnes atmosfērā.

attels

Zīmīgi, ka BOMCA 9 Atklāšanas konference, Latvijas un Kirgizstānas robežapsardzības iestāžu vadītāju pirmā oficiālā tikšanās, kā arī BOMCA 9 Reģionālās vadības grupas 1.sanāksme norisinājās dienās, kad Kirgizstānas Republika svinēja sava seši-miljonā iedzīvotāja dzimšanu (meitenīte, piedzima kā sestais bērns virsnieka ģimenē Fergānas ielejā).

Konferences mērķis ir prezentēt nākamo BOMCA posmu, apspriežot programmas uzdevumus un plānotos rezultātus, nosakot prioritātes un kopīgas darbības reģionālajā līmenī, sniedzot iespēju apmainīties ar pieredzi un raisīt dialogu. Konference ir nākamais solis reģionālās platformas robežu pārvaldības stiprināšanai, veicinot sadarbību un informācijas apmaiņu starp iestādēm un attiecīgajiem partneriem, kā arī izveidojot koordinētu stratēģiju rezultātu sasniegšanai.

BOMCA pirmās darbības Centrālajā Āzijā sākās 2003. gadā. Valsts robežsardze kā BOMCA 9 starptautiska konsorcija vadošā iestāde periodā līdz 2018.gada jūnijam sniegs nozīmīgu profesionālu un intelektuālu ieguldījumu BOMCA 9 īstenošanā un Centrālās Āzijas piecu valstu iestāžu kapacitātes celšanā robežu drošības un robežu integrētas pārvaldības jomā.

 

 

Informāciju sagatavoja: Kristīne Pētersone

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Koordinācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā inspektore tālrunis 67075739, 28364592

 

 

Publicēšanas datums: 25.11.2015.

BOMCA 9 Reģionālais vadītājs piedalās Kirgizstānas Integrētas robežu pārvaldības (IBM) starpinstitūciju komisijas pusgada sanāksmē

2015.gada 17.decembrī Valsts robežsardzes vadītā starptautiskā BOMCA 9 programmas konsorcija ietvaros, BOMCA 9 Reģionālais vadītājs Raitis Tiliks piedalījās Kirgizstānas Integrētas robežu pārvaldības (IBM) starpinstitūciju komisijas pusgada sanāksmē, kas tradicionāli norisinājās ar BOMCA atbalstu un iesaisti. Starpinstitūciju komisijai ir vadošā loma Kirgizstānas IBM Stratēģijas 2012-2022 izpildes koordinācijā.

Starpinstitūciju komisijas darbu vadīja Kirgizstānas Valdības ofisa Aizsardzības, tiesībaizsardzības un krīzes situāciju departamenta direktors Riskulbeks Džaparkulova kungs. Komisijas sanāksmes gaitā IBM iesaistīto ministriju un iestāžu pārstāvji ziņoja par paveikto IBM Rīcības plāna izpildē un aktuālajiem jautājumiem. BOMCA 9 aktivitātes tika pozitīvi novērtētas kā Kirgizstānas nacionālo IBM atbalstošas. BOMCA 9 Reģionālais vadītājs prezentēja BOMCA 9 un šīs Eiropas Savienības finansētās (90,9%) programmas plānoto pienesumu Kirgizstānas robežu drošībai, tirdzniecības veicināšanai un jauktu migrācijas plūsmu pārvaldībai periodā līdz 2018.gada.

Informācija par Kirgizstānas IBM starpinstitūciju komisijas 17.12.2015. sanāksmi pieejama arī BOMCA 9 mājaslapā: www.bomca-eu.org

attelsattels

attels

Informāciju sagatavoja: Kristīne Pētersone

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Koordinācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā inspektore tālrunis 67075739, 28364592

 

 

Publicēšanas datums: 17.12.2015.