Lobēšanas datums Lobētājs Lēmuma sagatavošanas process Komunikācija ar lobētāju Amatpersona ar kuras starpniecību notikusi lobēšana
  (fiziskas personas vārds, uzvārds, juridiskās personas, ko lobētājs pārstāv, nosaukums) saistībā ar kuru lobēšana ir notikusi       Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija rīkojumā Nr. 435 „Par koncepciju "Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība Latvijā" un Koncepcijā „Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība" noteikto:

Lobēšana - apzināta un sistemātiska komunikācija ar publiskās varas subjektiem nolūkā ietekmēt lēmuma pieņemšanas procesu noteiktu privātpersonu interešu īstenošanai.

Lobēšana ir likumīga - tikmēr, kamēr tā nav saistīta ar kukuļošanu vai nepienākošos priekšrocību vai pretlikumīgu labumu pieņemšanu.

Koncepcijas mērķis ir ļaut nodrošināt atklātību par to valstisko lēmumu pieņemšanu, kas ir tapuši atsevišķu personu vai grupu interesēs.