Valsts robežsardze informē, ka no 2013.gada 18.oktobra piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 610/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) 1. panta 5. punkta a) apakšpunkta i) punkta prasības.

Šīs tiesību norma nosaka prasības attiecībā uz plānotu uzturēšanos dalībvalstu teritorijā uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā, katru reizi ņemot vērā pēdējās uzturēšanās 180 dienu laikposmu.

Par pirmo ieceļošanas dienu Šengenas līguma dalībvalstu teritorijā uzskata dienu, kad persona pirmo reizi ieceļoja pēdējo 180 dienu laikposmā (šo 180 dienu periodu ir jārēķina, veicot atpakaļvirziena kalkulāciju no pārbaudes veikšanas dienas). Kalkulācijas ietvaros par pēdējo uzturēšanās dienu uzskata dienu, kurā persona izceļo no Šengenas līguma dalībvalstu teritorijas.

Ceļotāju (trešo valstu valstspiederīgo) lietošanai un ērtībai:

Šengenas kalkulators

Šengenas kalkulatora izmantošanas instrukcija