Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Programma sniegs atbalstu tematisko mērķu ietvaros, kas tika atlasīti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā Nr.1301/2013 „Par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006" noteikto:

  • „Vides saglabāšana un aizsardzība un resursu efektīvas izmantošanas veicināšana", kura uzdevums ir uzlabot un attīstīt kultūras un dabas mantojuma objektus, pakalpojumus un produktus, palielināt apmeklētāju skaitu Programmas teritorijā, uzlabot dabas resursu kopīgu apsaimniekošanu, kā arī atjaunot teritorijas ar vides problēmām Programmas teritorijā.

  • „Stabilu un kvalitatīvu darbavietu veicināšana un darbaspēka mobilitātes atbalstīšana", kura uzdevums ir Radīt nodarbinātības iespējas, atbalstot uzņēmējdarbību un palielināt darba iespējas, uzlabojot darbaspēka mobilitāti un prasmes. Lai uzlabotu reģiona reģionālo un lokālo mobilitāti, Programma atbalstīs ceļu infrastruktūras attīstību.

  • „Sociālās iekļaušanas veicināšana, cīņa pret nabadzību un jebkādu diskrimināciju" ir paredzēts uzlabot sociālo infrastruktūru un pakalpojumus sociālās integrācijas sekmēšanai, kā arī uzlabot dzīves apstākļus mazāk attīstītajās kopienās un teritorijās.

  • „Publisko iestāžu un iesaistīto personu institucionālo spēju un valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošana". Tematiskā mērķa izvēle sekmēs publisko pakalpojumu efektivitāti, spēcinot kompetenci un sadarbību starp institūcijām.

Tematiskie mērķi pārnesti Programmas prioritārajos virzienos:

  • Sadarbība, kas veicina ilgtspējīgu un tīru vidi;

  • Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai;

  • Sociālā integrācija kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums;

  • Efektīvi sabiedriskie pakalpojumi un laba pārvaldība dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Papildus, Programmā ir noteikti 3 horizontālie principi: ilgtspējīga attīstība, vienlīdzīgas iespējas un nediskriminēšana, kā arī vīriešu un sieviešu līdztiesība.

 

 

attels Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā