Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.2016/399 (2016. gada 9. marts) par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) 6.panta 1.punktā ir noteikti ieceļošanas nosacījumi Šengenas telpā (uzturēšanai, kas nav ilgāka par 90 dienām 180 dienu laika posmā) trešās valsts piederīgajiem.

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 ir noteikti nosacījumi, kas reglamentē Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu īstenotās tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā.

Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.675 "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā" nosaka kārtību, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā, kā arī uzturēšanās ierobežojumus minētajām personām.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 3.augusta noteikumiem Nr.721 "Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu" noteikta kartība, kādā bērni šķērso Latvijas Republikas valsts robežu.

Imigrācijas likums nosaka ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta, izceļošanas un aizturēšanas kartību, kā arī kartību, kāda ārzemniekus tur apsardzībā Latvijas Republikā un izraida no tās, lai nodrošinātu starptautiskajām tiesību normām un Latvijas valsts interesēm atbilstošas migrācijas politikas Īstenošanu.