Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. - 2013.gadam mērķis ir cilvēka plūsmu pārvaldībā ievērot solidaritātes principu, panākot taisnīgu atbildības sadalījumu starp dalībvalstīm attiecībā uz finansiālo slogu, kas saistīts ar Eiropas Savienības ārējo robežu integrētas pārvaldības sistēmas ieviešanu, kā arī ar kopējo patvēruma un imigrācijas politiku īstenošanu.

Solidaritātes programmas ietvaros izveidoti četri fondi: Eiropas Ārējo robežu fonds, Eiropas Bēgļu fonds, Eiropas Atgriešanās fonds un Integrācijas Fonds.

 

Eiropas Ārējo robežu fonda mērķis ir veicināt personu plūsmu efektīvu pārvaldību uz dalībvalstu ārējām robežām, lai nodrošinātu augsta līmeņa aizsardzību uz ārējām robežām iekšējās drošības labad un raitu robežšķērsošanu labticīgiem ceļotājiem saskaņā ar Šengenas acquis, kā arī to darbību labāku vadību, kuras organizē dalībvalstu konsulārie dienesti trešajās valstīs.


Eiropas Bēgļu fonda mērķis ir atbalstīt un veicināt dalībvalstu centienus uzņemt bēgļus un pārvietotās personas un uzņemties attiecīgās sekas saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem šajā jomā.


Eiropas atgriešanās fonda mērķis ir atbalstīt dalībvalstu centienus attiecībā uz nelegāli uzturošos trešo valstu piederīgo atgriešanās pārvaldības uzlabošanu visos tās aspektos, veicinot dalībvalstu iestāžu sadarbības izveidošanu un uzlabošanu ar trešo valstu konsulārajām iestādēm un imigrācijas dienestiem.


Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķis ir atbalstīt dalībvalstu centienus nolūkā dot iespēju trešo valstu valstspiederīgajiem ar dažādu kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi integrēties Eiropas Savienības dalībvalstu sabiedrībās pieņemot to pamatvērtības.

 


attels

Eiropas Ārējo robežu fonds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisms (BSIEG)

Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas sakaru virsnieka punkta turpmākā attīstība Krievijā 

Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā

Robežuzraudzības mobilitātes uzlabošana

Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas sakaru virsnieka punkta attīstības turpināšana Krievijā

VIS ieviešana robežkontroles punktos

Nacionālās Entry / Exit sistēmas sasaiste ar SIS II

Esošās Valsts robežsardzes "zaļās robežas" kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR) 1.posms

Dzelzceļa posma starp Kārsavas DzRKP un valsts robežu aprīkošana ar videonovērošanas sistēmu

Nacionālās Entry / Exit sistēmas sasaiste ar SIS II. Tehniskā projekta izstrāde

Dzelzceļa posmu starp Zilupes, Indras un Kārsavas DzRKP un valsts robežu aprīkošana ar video novērošanas sistēmu

Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta izveidošanā Krievijā

Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā

Valsts robežsardzes koledžas apmācību poligona „Janapole" rekonstrukcijas I kārta

 2009 - 2010

Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta izveidošana Baltkrievijas Republikā

Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta izveidošana Gruzijas Republikā

Vīzu informācijas sistēmas izmantošana un Ieceļošanas - izceļošanas sistēmas funkcionalitāte

attels

Eiropas Bēgļu fonds 

 

 

Valsts robežsardzes kapacitātes stiprināšana veicot darbības ar patvēruma meklētājiem

Valsts robežsardzes kapacitātes stiprināšana veicot darbības ar patvēruma meklētājiem

Valsts robežsardzes darbinieku apmācība

Valsts robežsardzes kapacitātes uzlabošana veicot darbības ar patvēruma meklētājiem

Sadzīves apstākļu uzlabošana Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās Ventspils un Daugavpils pārvaldē un aizturēto ārzemnieku uzturēšanas centrā „Olaine"

Valsts robežsardzes darbinieku apmācība

attels

Eiropas Atgriešanās fonds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atgriešanas jomā iesaistīto Valsts robežsardzes darbinieku kapacitātes stiprināšana

Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai

Atgriezto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistra izstrāde

Valsts robežsardzes konvojnieku apmācība un apmācību tehniskās bāzes pilnveidošana

Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai

Sadarbības uzlabošana ar atgriešanas jomā iesaistīto trešo valstu struktūrām

Atgriešanas jomā iesaistīto Valsts robežsardzes darbinieku valodu apmācība

Atgriezto personu uzskaites sistēmas izveide

Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai

Konvoja kvalifikācijas paaugstināšanas kursa programmas izstrāde un apmācību tehniskās bāzes izveide

Semināri, izglītība un apmācība atgriešanās procesa kompetento valsts iestāžu darbiniekiem attiecība uz atpakaļ sūtīšanas pasākumu tiesiskajiem un praktiskajiem aspektiem

Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai

Atgriešanās jomā iesaistīto valsts iestāžu darbinieku valodu apmācība (angļu, franču un spāņu, iespējams, arī arābu)

Svešvalodu apmācība robežsargiem