Statuss:
Īstenošanā

attels

Projekta nosaukums: "Stratēģiskā partnerība robežsargu izglītības iestāžu e-mācību sistēmu uzlabošanai Nr. 2018-1-LV01-KA202-047003"

Vadošā organizācija: Latvijas Republikas Valsts robežsardzes koledža

Partnervalstis: Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmija, Somijas robežas un krasta apsardzes akadēmija, Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes dienests

Īstenošanas periods: No 2018. gada 1. septembra līdz 2020. gada 31. augustam.

Kopējais finansējums: 44 950,00 EUR

Projekta apraksts: Lai uzlabotu e-mācību sistēmas robežsargu izglītības iestādēs un pilnveidotu docētāju teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas mūsdienīgu e-mācību līdzekļu izmantošanā, Projekta ietvaros tiks izpēta, salīdzināta un apkopota labā prakse e-mācību sistēmu plānošanā un ieviešanā robežsargu mācību procesā. Projekta aktivitāšu ietvaros Partneri izstrādās e-mācību sistēmu un kursu plānošanas, izstrādes un ieviešanas labākās prakses rokasgrāmatu ar paraugiem un instrukcijām interaktīvu e-mācību kursu izstrādei un ieviešanai (rokasgrāmatā būs norādījumi par Moodle izmantošanu un efektīvu elektronisko vingrinājumu izstrādi, vebināru rīkošanu, materiālu pārveidošanu no klases materiāliem uz e-vidi un citiem e-vides labās prakses piemēriem).

Projekta rezultāts: Projekta rezultātā tiks paaugstinātas docētāju un IT speciālistu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas izmantojot Moodle un citas e-mācību platformas un rīkus robežsargu izglītībā. Projekta ietvaros tiks uzlabotas esošās robežsargu e-mācību sistēmas, docētājiem būs iespēja apskatīt un dalīties ar partnervalstu izstrādātajiem e-mācību resursiem.

Projekta mērķauditorija:
1. Robežsardze un citas tiesībaizsardzības izglītības iestādes, kas plāno ieviest/uzlabot/ izvērtēt savas e-mācību sistēmas, pamatojoties Projekta rezultātiem.

2. Robežsardzes un citas tiesībaizsardzības mācību iestāžu docētāji, kuriem jāpaaugstina savas zināšanas un prasmes e-mācību rīku izmantošanā un pārstrādājot tradicionālos mācību materiālus izmantošanai e-vidē.

3. Jaunie docētāji, robežsardzes un citas tiesībaizsardzības izglītības iestādes, kur nepieciešamas zināšanas e-kursu izstrādē un ieviešanā, digitālās kompetences paaugstināšanā.

4. Citas profesionālās izglītības iestādes, kuras plāno ieviest vai uzlabot e-mācību sistēmas.

Erasmus+ projekta īstenošana

Erasmus+ projekta „Stratēģiskā partnerība robežsargu izglītības iestāžu e-mācību sistēmu uzlabošanai Nr.2018-1-LV01-KA202-047003" ietvaros, 2018.gada 17.-21.decembrī Valsts robežsardzes koledža rīkoja pirmo starptautisko sanāksmi. Sanāksmes mērķis - uzsākt darbu pie e-mācību procesa robežsargiem uzlabošanas, izpētot un apkopojot labās prakses piemērus.

Projekta laikā, organizējot sanāksmes partneriestādēs: Somijas Robežas un krasta apsardzes akadēmijā Imatrā, Lietuvas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes Robežsargu skolā Medininkai un Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmijā, tiks izstrādāta labās prakses rokasgrāmata. Rokasgrāmatas saturā tiks iekļauti e-mācību kursu un mācību materiālu izstrādes pamatprincipi, instrukcijas un paraugi interaktīvu mācību līdzekļu izstrādē un izmantošanā elektroniskā vidē.
 

 

 

 

 

Šo projektu finansē Eiropas Savienība

This project is funded by the European Union

 

 

 

Kontaktpersona: Projekta vadītājs -

pulkvežleitnants Mārtiņš Spridzāns,

Valsts robežsardzes koledžas vispārizglītojošo

priekšmetu katedras lektors,

tālrunis 64603694, 

e-pasts: martins.spridzans@rs.gov.lv

 


Publicēšanas datums: 02.01.2019.

 Šo projektu finansē Eiropas Savienība

This project is funded by the European Union

 

 

 

 

Kontaktpersona: Projekta vadītājs -

pulkvežleitnants Mārtiņš Spridzāns,

Valsts robežsardzes koledžas vispārizglītojošo

priekšmetu katedras lektors

e-pasts: martins.spridzans@rs.gov.lv


Publicēšanas datums: 02.01.2019.