"Erasmus +" ir ES programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomās laikaposmam no 2014. līdz 2020.gadam. Programma "Erasmus +" ir izstrādāta, lai atbalstītu programmas valstu centienus efektīvi izmantot Eiropas talanta potenciālu un sociālos aktīvus mūžizglītības perspektīvā, sasaistot atbalstu formālām, neformālām un ikdienējām mācībās visās izglītības, apmācības un jaunatnes jomās. programma arī veicina iespējas izveidot sadarbību un mobilitāti ar partnervalstīm, jo īpaši augstākās izglītības un jaunatnes jomās.

 

ESavieniba.gif

 Stratēģiskā partnerība robežsargu izglītības iestāžu e-mācību sistēmu uzlabošanai

Stratēģiskā partnerības angļu valodas mācību līdzekļa izstrādē robežsargiem