VRK

1992. gada 16. jūnijā savu darbību Rēzeknē uzsāka Robežsargu mācību centrs, apmācot obligātā dienesta robežsargus un virsdienesta karavīrus.

1998.gada maijā Robežsargu mācību centrs ieguva Rēzeknes robežsargu skolas statusu, un tika akreditēta "Robežsargu pamatapmācības 1 gada programma", tādejādi iegūstot tiesības veikt robežsargu profesionālo apmācību un izsniegt absolventiem valstī atzītus diplomus par vidējo profesionālo izglītību.

2002.gada 1.aprīlī nodibinātā Valsts robežsardzes koledža un nodota Iekšlietu ministrijas pārziņā.

2002.gada 13.jūnijā licencēta profesionālās tālākizglītības programma "Robežapsardze" (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis; iegūstamā kvalifikācija - Valsts robežsardzes inspektors).

2002.gada 6.jūlijā Valsts robežsardzes koledža uzsāka savu darbību.

2002.gada 8.novembrī licencēta profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Robežapsardze" (4.profesionālās kvalifikācijas līmenis; iegūstamā kvalifikācija - Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks).

2003.gada 27.jūnijā akreditēta profesionālās tālākizglītības programma "Robežapsardze".

2003.gada 25.jūlijā akreditēta koledžas sastāvā esošā Robežsargu skola.

2003.gada 1.novembrī kā viena no koledžas struktūrvienībām tika izveidots Valsts robežsardzes Kinoloģijas dienests.

2004.gada 18.jūnijā tika iesvētīts Valsts Heraldikas komisijas apstiprinātais Valsts robežsardzes koledžas karogs.

2004.gada septembrī tika uzsākta Valsts robežsardzes koledžas jaunā mācību administratīvā korpusa ekspluatācija.

2004.gada 12.oktobrī Valsts robežsardzes koledža tika uzņemta Latvijas koledžu asociācijā.

2004.gada 18. oktobrī Valsts robežsardzes koledžas Bibliotēkas nodaļa tika reģistrēta LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā.

2004.gada 21.decembrī tika noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Policijas akadēmiju.

2005.gada 25.februārī Valsts robežsardzes koledžā tika organizēta 1.starptautiskā pētnieciskā konference „Inovācijas robežsargu profesionālajā sagatavošanā", kurā tika apspriestas aktuālākās tēmas un jautājumi par robežsargu profesionālās sagatavošanas monitoringu, jaunāko tehnoloģiju, tehnikas, aprīkojumu izmantošanu robežsargu apmācībā un robežsargu mācību programmu pilnveidi.

2005.gada 11.maijā LR Izglītības ministrijā Studiju programmu Akreditācijas komisijas sēdē uz 6 gadiem tika akreditēta VRK 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Robežapsardze".

2005.gada 19.maijā Latvijas Republikas Augstākās izglītības padome ar lēmumu Nr. 31 akreditēja Valsts robežsardzes koledžu uz neierobežotu laiku, kas dod koledžai tiesības īstenot akreditētās studiju programmas un izsniegt valstiski atzītus diplomus par augstākās izglītības iegūšanu.

2005.gada 8.jūlijā notika pirmais Valsts robežsardzes koledžas kadetu izlaidums, kurā Valsts robežsardzes koledžas izsniegtos diplomus par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību saņēma 24 robežsargi.

2006.gada 22.februārī, Izglītības un zinātnes ministrijā, Akreditācijas komisija apstiprināja izmaiņas (atkārtoti akreditēja) Valsts robežsardzes koledžā īstenojamajā 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Robežapsardze", kas turpmāk studiju programmu atļauj īstenot arī nepilna laika studijās.

2006.gada 26.februārī tika akreditēta Valsts robežsardzes koledžas Bibliotēkas nodaļa.

2006.gada 15.maijā tika atvērts jaunais Valsts robežsardzes koledžas Sporta mācību centrs (SMC).

2006.gada 5.septembrī tika nodibināta biedrība „VRK - SPORTS" (juridiskā adrese: Rēzekne, Zavoloko 8) ar mērķi veicināt sporta aktivitāšu attīstību Valsts robežsardzes koledžā un Valsts robežsardzē; veicināt jauniešu interesi par sportu un sporta veidiem, iesaistot tos apmācībā un sagatavojot tos dienestam Valsts robežsardzē; sekmēt sporta aktivitāšu attīstību un sporta speciālistu apmācību VRK vajadzībām; popularizēt dažādus sporta veidus VRS darbinieku vidū; sakārtot sporta jomu Valsts robežsardzes koledžā, sadarbojoties ar Valsts robežsardzi, citām biedrībām, sabiedriskajām organizācijām un valsts institūcijām šajā jomā; veicināt lietišķo sporta veidu attīstību VRS un VRK; nodrošināt Valsts robežsardzes koledžas darbinieku izlašu komandu un atsevišķu VRK darbinieku piedalīšanos Valsts robežsardzes, Iekšlietu ministrijas Universiādēs, čempionātos un citos sporta pasākumos; organizatoriski, metodoloģiski un praktiski sadarboties ar IeM sporta centru, Latvijas sporta federācijām, citu valstu sporta klubiem, organizācijām, uzņēmumiem un institūcijām augstākminēto mērķu realizācijā.

2006.gadā tika uzbūvēts Mācību robežkontroles punkts un renovēta dienesta viesnīca.

2006.gada rudenī Iekšlietu ministrija nodot Valsts robežsardzes koledžu Valsts robežsardzes pakļautībā.

2006.gadā Valsts robežsardzes koledžas sastāvā tika izveidota struktūrvienība - Tālākizglītības centrs (Ventspilī), kura kompetencē ir nodrošināt LR piejūras teritoriālo pārvalžu robežas apsardzībai nepieciešamo speciālistu apmācība un īsteno kvalifikācijas paaugstināšanas kursus.

2007.gada 15.-16.februārī Valsts robežsardzes koledžā notika starptautiskais seminārs „Robežsargu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas sistēma.

2007.gada 1.-11.martā Valsts robežsardzes koledžā notika starptautiskais angļu valodas seminārs „Integrētās apmācības Eiropas drošības dienestu vadībai (ITESSM)".

2007.gada 24.-25.maijā Valsts robežsardzes koledžā notika II starptautiskā pētnieciskā konference „Baltijas valstu un Polijas Republikas Robežsardzes mācību iestāžu vēstures izpēte un attīstības perspektīvas", kas tika veltīta Valsts robežsardzes koledžas 15.gadadienai.

2008.gada 18.novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas 90.gadadienai veltītajā militārajā parādē Rīgā, 11.novembra krastmalā, pirmo reizi piedalījās Valsts robežsardzes sieviešu vienība, kuras sastāvā bija robežsargi no Valsts robežsardzes koledžas un VRS teritoriālajām pārvaldēm.

2008.gada 16.jūnijā notika Valsts robežsardzes koledžas nepilna laika studējošo pirmais izlaidums, kurā Valsts robežsardzes koledžas izsniegtos diplomus par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību saņēma 16 robežsargi.

2008.gadā Valsts robežsardzes koledžas studiju programmu saturs tika pilnveidots pēc Eiropas Savienības Kopējās robežsargu pamatapmācības programmas „Common Core Curriculum" prasībām, lai nodrošinātu Eiropas Savienības robežapsardzības un imigrācijas kontroles jomas prasību ievērošanu.

2009.gada 12.martā tika uzsākti Valsts robežsardzes koledžas apmācību poligona „Janapole" rekonstrukcijas I kārtas darbi.

2010.gada 6.-7.maijā Valsts robežsardzes koledžā notika III starptautiskā pētnieciskā konference „Inovācijas robežsargu profesionālajā sagatavošanā".

2010.gada 13.novembrī Valsts robežsardzes koledžā tika organizēts VRK 1.izlaiduma absolventu 1.salidojums, veltīts VRK 1.izlaiduma 5 gadu jubilejai. Svinībās piedalījās VRK absolventi, Valsts robežsardzes koledžas vadība, akadēmiskais un apmācamais personāls.

No 2011.gada līdz 2017.gadam Valsts robežsardzes koledžu vada pulkvedis Arvīds Liepiņš (līdz 2011.gada 4.janvārim Valsts robežsardzes koledžas direktors - ģenerālis Ivars Zālītis).

2011.gada 06.maijā Valsts robežsardzes koledžā notika Valsts robežsardzes amatpersonu un VRK studējošo I zinātniski praktiskā konference „Valsts robežsardze: attīstība, problēmas, risinājumi", kuru organizēja VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras personāls.

2011.gada 26.augustā starp Valsts robežsardzi un Rēzeknes Augstskolu tika noslēgts līgums par speciālistu sagatavošanu, saskaņā ar kuru robežsargi par valsts budžeta līdzekļiem varēs apgūt Rēzeknes Augstskolā otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu "Robežapsardze". Programma paredz Valsts robežsardzes vecāko virsnieku izglītošanu dienesta pienākumu veikšanai robežsardzē, kuri spēj organizēt un vadīt robežpārbaudes, robežuzraudzību, patvēruma un izraidīšanas procedūras, operatīvo darbību un izmeklēšanu, struktūrvienību saimniecisko un finanšu darbību. Studiju programmas īstenošanu nodrošina Rēzeknes Augstskolas docētāji un Valsts robežsardzes koledžas akadēmiskais personāls.

No 2011.gada septembra tika uzsākta otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Robežapsardze" īstenošana Rēzeknes Augstskolā. Pirmās nodarbības augstskolā robežsargiem sākās 2011.gada 10.oktobrī.

No 2017.gada 1.oktobra Valsts robežsardzes koledžu vada pulkvedis Mariks Petrušins.