Statuss:
Noslēdzies

attelsattelsattels

Projekta nosaukums: "Valsts robežsardzes darbinieku apmācība".

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze

Projekta prioritāte un aktivitāte:

Prioritāte „ Atsauces instrumentu un novērtēšanas metodoloģijas izstrāde, lai novērtētu un uzlabotu starptautiskās aizsardzības lūgumu izskatīšanas procedūru kvalitāti un stiprinātu administratīvās struktūras nolūkā reaģēt uz uzdevumiem, kādus radījusi ciešāka praktiskā sadarbība ar citām valstīm".

Aktivitāte: Valsts robežsardzes darbinieku apmācība.

Projekta īstenošana: 01.12.2011. - 30.06.2012.

Projekta izmaksas: Projektam paredzētais finansējums ir 27 820 LVL, no tiem pieprasītais Fonda finansējums ir 20 865 LVL, bet valsts budžeta finansējums- 6 955 LVL. Plānotais Projekta īstenošanas laiks ir 2011.gada decembris- 2012.gada jūnijs.

Projekta vispārējais mērķis:
Paaugstināt Valsts robežsardzes amatpersonu, kuras pieņem pieteikumus no patvēruma meklētājiem, kapacitāti.

Projekta specifiskais mērķis:
Paaugstināt Valsts robežsardzes amatpersonu, kuras pieņem pieteikumu no patvēruma meklētājiem, svešvalodu un profesionālās prasmes.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:
Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas Bēgļu fonda 2010. gada programmas ietvaros starp Valsts robežsardzi un Iekšlietu ministriju 2011. gada 21. decembrī noslēgto vienošanos Nr. IA/VRS/EBF/2010/3 par projekta „Valsts robežsardzes darbinieku apmācība" īstenošanu. Projekta ietvaros tiks organizēt 1 svešvalodu apmācību kursu ar franču un arābu valodu apmācību grupām. Apmācību kursa ietvaros plānots apmācīt 2 robežsargus no VRS Rīgas pārvaldes (1 franču valodas apmācība un 1 arābu valodas apmācība), 4 robežsargus no Ludzas pārvaldes (2 franču valodas apmācības un 2 arābu valodas apmācības) un 4 robežsargus no Viļakas pārvaldes (2 franču valodas apmācības, 2 arābu valodas apmācības). Projekta ietvaros tiks īstenoti arī divi apmācību semināri Latvijā (Rīgā) par jautājumiem, kas saistīti ar darbu ar patvēruma meklētājiem. Semināru „Patvēruma meklētāju intervēšanas metodika" vadīs eksperti ārvalstu lektori (Nīderlande, Šveice), savukārt semināru „Darbs ar cilvēktirdzniecības upuriem patvēruma procedūras ietvaros" vadīs lektori gan no biedrības „Patvērums „Droša māja"", gan no ārvalstīm. Katra semināra ietvaros profesionālās zināšanas paaugstinās 35 robežsargi, kuriem amata pienākumi saistīti ar patvēruma procedūras sākotnējām darbībām (iesniegumu pieņemšanu no patvēruma meklētājiem, patvēruma meklētāju identificēšanu un intervēšanu).

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:
10 robežsargiem pilnveidota svešvalodu prasme - 5 robežsargi būs apguvuši arābu valodu un 5 robežsargi franču valodu sarunvalodas līmeni, lai amata kompetences ietvaros veiktu patvēruma procedūras sākotnējās darbības.
35 robežsargi, kuriem amata pienākumi saistīti ar patvēruma meklētājiem (iesnieguma pieņemšana no patvēruma meklētāja, patvēruma meklētāju identificēšana un intervēšana, dienesta pienākumu izpilde VRS DAP Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā „Daugavpils"), iegūs priekšstatu un zināšanas par Eiropas Savienības dalībvalstu labāko praksi patvēruma meklētāju identificēšanā un intervēšanā, darbā ar patvēruma meklētājiem patvēruma meklētāju izmitināšanas centros. Iegūtās zināšanas robežsargi pielietos pildot dienesta pienākumus - varēs patstāvīgi, bez tulka pieaicināšanas, sarunāties ar patvēruma meklētāju, kvalitatīvi pieņemt paskaidrojumus un veikt interviju. Balstoties uz Eiropas Savienības dalībvalstu labāko praksi patvēruma meklētāju identificēšanā un intervēšanā, kā arī darbā ar patvēruma meklētājiem patvēruma meklētāju izmitināšanas centros, Valsts robežsardze pilnveidos patvēruma meklētāju procedūru atbilstoši Eiropas Savienības kopīgiem standartiem.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Robežsargi papildina svešvalodu zināšanas

Projekta „Valsts robežsardzes darbinieku apmācība" ietvaros ar šā gada 5. martu viena Valsts robežsardzes amatpersona uzsākusi arābu valodas apmācības Rīgā un ar 19. martu viena Valsts robežsardzes amatpersona uzsākusi franču valodas apmācības Rīgā.

Arābu valodas apmācības ilgs līdz 2012. gada 30.maijam, savukārt franču valodas apmācības - līdz 2012.gada 19.aprīlim.

Projektu „Valsts robežsardzes darbinieku apmācība" Valsts robežsardze īsteno Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas Bēgļu fonda 2010.gada programmas ietvaros un pamatojoties uz 2011.gada decembrī starp Valsts robežsardzi un Iekšlietu ministriju noslēgto vienošanos Nr. IA/VRS/EBF/2010/3 par projekta „Valsts robežsardzes darbinieku apmācība" īstenošanu.

Projekts tiek īstenots no 2011.gada 1.decembra līdz 2012.gada 30.jūnijam, tam paredzētais finansējums ir 27 820 LVL.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasts: sandis.panga@rs.gov.lv

tālr. 67075754

 

Publicēšanas datums: 19.03.2012.

Robežsargi papildina zināšanas darbā ar patvēruma meklētājiem

Ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu Valsts robežsardzes Galvenajā pārvaldē notiek divu dienu apmācību seminārs „Patvēruma meklētāju intervēšanas metodika". Semināra ietvaros, šā gada 28. un 29.martā, 38 Valsts robežsardzes amatpersonas pilnveido teorētiskās zināšanas darbā ar patvēruma meklētājiem.

Semināru vada un ar prezentācijām uzstājas ārvalstu lektori - eksperti no Nīderlandes Imigrācijas un Naturalizācijas dienesta - Patty van Elk un Roskam Sanny un no ANO Komisariāta bēgļu jautājumos (UNHCR) - Andrei Arjupin (Zviedrija) un Constantin Hruschka (Šveice).

Semināra rezultātā tiks paaugstināta Valsts robežsardzes amatpersonu, kas veic darbības ar patvēruma meklētājiem, kvalifikācija. Tas kļūs arī par labu pamatu turpmākai ciešai kompetento iestāžu, kas veic darbības ar patvēruma meklētājiem, sadarbībai.

Seminārs tiek organizēts Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas Bēgļu fonda 2010.gada projekta „Valsts robežsardzes darbinieku apmācība" ietvaros, kuru Valsts robežsardze īsteno pamatojoties uz 2011.gada decembrī starp Valsts robežsardzi un Iekšlietu ministriju noslēgto vienošanos Nr. IA/VRS/EBF/2010/3 par projekta „Valsts robežsardzes darbinieku apmācība" īstenošanu. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekts tiek īstenots no 2011.gada 1.decembra līdz 2012.gada 30.jūnijam, tam paredzētais finansējums ir 27 820 LVL.

attelsattels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasts: sandis.panga@rs.gov.lv

tālr. 67075754

 

Publicēšanas datums: 28.03.2012.

Robežsargi apguva svešvalodas un papildināja zināšanas darbā ar patvēruma meklētājiem

Valsts robežsardze Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013. gadam Eiropas Bēgļu fonda (turpmāk- Fonds) 2010.gada programmas ietvaros īstenot projektu „Valsts robežsardzes darbinieku apmācība" (turpmāk- Projekts).

Fonda ietvaros starp Valsts robežsardzi un Iekšlietu ministriju 2011. gada 21. decembrī tika noslēgta vienošanās Nr. IA/VRS/EBF/2010/3 par projekta „Valsts robežsardzes darbinieku apmācība" īstenošanu.

Šā gada 19. aprīlī noslēdzās franču valodas apmācības vienai, bet š.g. 30.maijā - arābu valodas apmācības vienai Valsts robežsardzes amatpersonai.

Šā gada 31.maijā noslēdzās Projekts, kura ietvaros:

Apmācību seminārā 28. un 29. martā 38 Valsts robežsardzes amatpersonas, kas veic darbības ar patvēruma meklētājiem, paaugstināja kvalifikāciju.

Divas Valsts robežsardzes amatpersonas uzlaboja svešvalodu zināšanas (arābu un franču).

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasts: sandis.panga@rs.gov.lv

tālr. 67075754

 

Publicēšanas datums: 01.06.2012.

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasts: sandis.panga@rs.gov.lv

tālr. 67075754

 

Publicēšanas datums: 06.01.2012.