Statuss:
Noslēdzies

attelsattelsattels

Projekta nosaukums: „Sadarbības uzlabošana ar atgriešanas jomā iesaistīto trešo valstu struktūrām"

Iekšlietu ministrija, kā vadošā iestāde Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Eiropas Atgriešanās fonda 2010.gada programmas ietvaros 2011.gada 30.decembrī apstiprināja Valsts robežsardzes iesniegto projekta iesniegumu Nr.IA/VRS/EAF/2010/7 „Sadarbības uzlabošana ar atgriešanas jomā iesaistīto trešo valstu struktūrām" un 2012.gada 5.janvārī starp Iekšlietu ministriju un Valsts robežsardzi tika parakstīta vienošanās Nr. IA/VRS/EAF/2010/7par Projekta īstenošanas kārtību.

Projekta prioritāte un aktivitāte:
Eiropas Atgriešanās fonda 2009.gada programmas 4.prioritāte:
„Atbalsts dalībvalstu stratēģijas pieejas atgriešanās pārvaldībai izstrādei".
1.6. aktivitāte: „Sadarbības uzlabošana ar atgriešanas jomā iesaistīto trešo valstu struktūrām"

Projekta vispārējais mērķis ir Kaukāza valstu imigrācijas kontroles iestāžu sadarbības veicināšana ar Valsts robežsardzi nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā.

Projekta specifiskais mērķis ir uzlabot sadarbību ar trešo valstu kompetentām iestādēm, kuras veic ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās kontroli un atgriešanas jautājumu risināšanu.

Projekta finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir 8 027 LVL, tajā skaitā Fonda finansējums ir 6 020 LVL, bet valsts budžeta finansējums - 2 007 LVL. Plānotais Projekta īstenošanas laiks ir 2012.gada februāris - 2012.gada maijam.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks organizēta viena pieredzes apmaiņas vizīte Latvijā un viena pieredzes apmaiņas vizīte Armēnijā. Katrā no pieredzes apmaiņas vizītēm plānots apmainīties ar labāko praksi nelegālo imigrantu atgriešanas jautājumos, aizturēto nelegālo imigrantu izmitināšanas jautājumos, kā arī izskatīt jautājumus par noslēgtā readmisijas līguma realizācijas praktiskajiem aspektiem.  Tiks panākts ciešāks kontakts ar Armēnijas kompetento iestādi, kura ir atbildīga par noslēgtā readmisijas līguma realizāciju. Šie kontakti veicinās ātrāku readmisijas pieprasījumu apriti starp Latviju un attiecīgo trešo valsti.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu Valsts robežsardze uzsākusi realizēt projektu, kura ietvaros Valsts robežsardze dalīsies pieredzē ar Armēnijas kolēģiem par labāko praksi nelegālo imigrantu atgriešanas jautājumos, aizturēto nelegālo imigrantu izmitināšanas jautājumos, kā arī izskatīs jautājumus par noslēgto readmisijas līgumu realizācijas praktiskajiem aspektiem.

2012. gada 5. janvārī starp Iekšlietu ministriju un Valsts robežsardzi tika noslēgta vienošanās Nr.IA/VRS/EAF/2010/7 par kārtību projekta Nr.IA/VRS/EAF/2010/7 „Sadarbības uzlabošana ar atgriešanas jomā iesaistīto trešo valstu struktūrām" īstenošanai. Šo projektu Valsts robežsardze realizēs laika posmā no 2012. gada 1. februāra līdz 2012. gada 31. maijam.

Projekta realizācijas gaitā plānots organizēt 1 (vienu) pieredzes apmaiņas vizīti Latvijā un vienu pieredzes apmaiņas vizīti Armēnijā. Katrā no pieredzes apmaiņas vizītēm plānots apmainīties ar labāko praksi nelegālo imigrantu atgriešanas jautājumos, aizturēto nelegālo imigrantu izmitināšanas jautājumos, kā arī izskatīt jautājumus par noslēgto readmisijas līgumu realizācijas praktiskajiem aspektiem.

Projekta mērķis ir Kaukāza valstu imigrācijas kontroles iestāžu sadarbības veicināšana ar Eiropas Savienības dalībvalstīm nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā.

Pēc projekta ieviešanas beigām būs panākts ciešāks kontakts ar Armēnijas kompetento iestādi, kura ir atbildīga par noslēgtā readmisijas līguma starp Latviju un Armēniju realizāciju. Šie ciešākie kontakti veicinās ātrāku readmisijas pieprasījumu apriti starp Latviju un Armēniju. Valsts robežsardzei daloties pieredzē par labāko praksi šajā jomā, tiks stiprināta trešo valstu sadarbība ar Eiropas Savienības dalībvalstīm nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā. Pēc projekta ieviešanas beigām Valsts robežsardzei būs iegūts pilnīgāks priekšstats par funkciju sadalījumu atgriešanas jomā attiecīgajā trešajā valstī, kas sekmēs ātrāku nelegālo imigrantu atgriešanu.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasts: ilze.stasa@rs.gov.lv

tālr: 67075741

 

Publicēšanas datums: 21.02.2012.

Ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu Valsts robežsardze uzsākusi realizēt projektu, kura ietvaros Valsts robežsardze dalīsies pieredzē ar Armēnijas kolēģiem par labāko praksi nelegālo imigrantu atgriešanas jautājumos, aizturēto nelegālo imigrantu izmitināšanas jautājumos, kā arī izskatīs jautājumus par noslēgto readmisijas līgumu realizācijas praktiskajiem aspektiem.

2012. gada 5. janvārī starp Iekšlietu ministriju un Valsts robežsardzi tika noslēgta vienošanās Nr.IA/VRS/EAF/2010/7 par kārtību projekta Nr.IA/VRS/EAF/2010/7 „Sadarbības uzlabošana ar atgriešanas jomā iesaistīto trešo valstu struktūrām" īstenošanai. Šo projektu Valsts robežsardze realizēs laika posmā no 2012. gada 1. februāra līdz 2012. gada 31. maijam.

Projekta ietvaros no 2012. gada 19. marta līdz 22. martam tika organizēta pieredzes apmaiņas vizīte (seminārs) Latvijā Armēnijas iestāžu, kas atbild par nelegālās imigrācijas novēršanu, amatpersonām sadarbības veicināšanai ar Latvijas Valsts robežsardzi. Seminārā, neskaitot Projekta vadītāju un koordinatoru, piedalījās 3 Valsts robežsardzes amatpersonas - eksperti un 5 Armēnijas kompetento iestāžu eksperti. Valsts robežsardzes eksperti sniedza prezentācijas tēmām „Personu atgriešana readmisijas kārtībā", „Nelegālās imigrācijas apkarošanas organizēšana Latvijā" un „Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra "Daugavpils" dienesta organizācija". Semināra pirmā daļa šā gada 20. martā notika Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Lielupes II. kat. nodaļas izvietojumā, bet otrā daļa 21. martā notika Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes izvietojumā.

Notikušo semināru un pieredzes apmaiņas pasākumu Armēnijas un Latvijas kompetento iestāžu amatpersonas novērtēja kā būtisku sasniegumu abu pušu ciešākas sadarbības veicināšanai. Armēnijas kolēģi atzinīgi novērtēja Latvijas sasniegumus nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, readmisijas līgumu piemērošanā, kā arī augstu novērtēja tos sadzīves apstākļus, kurus Valsts robežsardze ir radījusi nelegālajiem imigrantiem, kuri ir aizturēti un gaida atgriešanu dzimtenē.

Nākošā aktivitāte projekta ietvaros plānota šā gada maijā, kad Valsts robežsardzes pārstāvji dosies uz Armēniju, kur plānots iepazīties ar Armēnijas praksi par nelegālo imigrantu piespiedu atgriešanu un readmisijas līgumu izpildi, labāko praksi nelegālo imigrantu identificēšanā, ceļošanas dokumentu iegūšanā, intervēšanā un izmitināšanā aizturēšanas laikā.

Pēc projekta ieviešanas beigām Valsts robežsardzei būs panākts ciešāks kontakts ar Armēnijas kompetento iestādi, kura ir atbildīga par noslēgtā readmisijas līguma starp Latviju un Armēniju realizāciju. Šie ciešākie kontakti veicinās ātrāku readmisijas pieprasījumu apriti starp Latviju un Armēniju. Valsts robežsardzei daloties pieredzē par labāko praksi šajā jomā, tiks stiprināta trešo valstu sadarbība ar Eiropas Savienības dalībvalstīm nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā. Pēc projekta ieviešanas beigām Valsts robežsardzei būs iegūts pilnīgāks priekšstats par funkciju sadalījumu atgriešanas jomā attiecīgajā trešajā valstī, kas sekmēs ātrāku nelegālo imigrantu atgriešanu.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasts: ilze.stasa@rs.gov.lv

tālr: 67075741

 

Publicēšanas datums: 28.03.2012.

Ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu Valsts robežsardze laika posmā no 2012. gada 1. februāra līdz 2012. gada 31. maijam realizēja projektu Nr.IA/VRS/EAF/2010/7 „Sadarbības uzlabošana ar atgriešanas jomā iesaistīto trešo valstu struktūrām", kura ietvaros Valsts robežsardze dalījās pieredzē ar Armēnijas kolēģiem par labāko praksi nelegālo imigrantu atgriešanas jautājumos, aizturēto nelegālo imigrantu izmitināšanas jautājumos, kā arī izskatīja jautājumus par noslēgto readmisijas līgumu realizācijas praktiskajiem aspektiem.

Projekta ietvaros no 2012. gada 19. marta līdz 22. martam tika organizēta pieredzes apmaiņas vizīte (seminārs) Latvijā Armēnijas iestāžu, kas atbild par nelegālās imigrācijas novēršanu, amatpersonām sadarbības veicināšanai ar Latvijas Valsts robežsardzi. Seminārā, neskaitot Projekta vadītāju un koordinatoru, piedalījās 3 Valsts robežsardzes amatpersonas - eksperti un 5 Armēnijas kompetento iestāžu eksperti. Valsts robežsardzes eksperti sniedza prezentācijas tēmām „Personu atgriešana readmisijas kārtībā", „Nelegālās imigrācijas apkarošanas organizēšana Latvijā" un „Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra "Daugavpils" dienesta organizācija". Semināra pirmā daļa šā gada 20. martā notika Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Lielupes II. kat. nodaļas izvietojumā, bet otrā daļa 21. martā notika Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes izvietojumā.

Nākošā aktivitāte projekta ietvaros notika no šā gada 21. maija līdz 24. maijam Armēnijā, Erevānā. Šīs aktivitātes ietvaros Valsts robežsardzes amatpersonas iepazinās ar Armēnijas praksi par nelegālo imigrantu piespiedu atgriešanu un readmisijas līgumu izpildi, iepazinās ar labāko praksi nelegālo imigrantu identificēšanā, ceļošanas dokumentu iegūšanā, intervēšanā un izmitināšanā aizturēšanas laikā. Tika apmeklēta Erevānas lidosta kur Valsts robežsardzes amatpersonas tika iepazīstinātas ar izveidoto imigrācijas kontroles un atgriešanas modeli. Valsts robežsardzes amatpersonām bija dota iespēja iepazīties arī patvēruma meklētāju izmitināšanas centru.

Notikušos semināru un pieredzes apmaiņas pasākumu Armēnijas un Latvijas kompetento iestāžu amatpersonas novērtēja kā būtisku sasniegumu abu pušu ciešākas sadarbības veicināšanai. Armēnijas kolēģi atzinīgi novērtēja Latvijas sasniegumus nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, readmisijas līgumu piemērošanā, kā arī augstu novērtēja tos sadzīves apstākļus, kurus Valsts robežsardze ir radījusi nelegālajiem imigrantiem, kuri ir aizturēti un gaida atgriešanu dzimtenē.

Projekta realizācijas gaitā tika nodibināti tieši un lietišķi kontakti starp kompetento iestāžu amatpersonām, kas turpmāk sekmēs ātrāku un produktīvāku readmisijas pieprasījumu izskatīšanu. Valsts robežsardzei daloties pieredzē par labāko praksi šajā jomā, tika stiprināta Armēnijas sadarbība ar Eiropas Savienības dalībvalstīm nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā. Projekta ieviešanas rezultātā Valsts robežsardzei ir iegūts pilnīgāks priekšstats par funkciju sadalījumu Armēnijā atgriešanas jomā.

attelsattels

attels

attels

attels

attels

attels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasts: ilze.stasa@rs.gov.lv

tālr: 67075741

 

Publicēšanas datums: 31.05.2012.

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasts: ilze.stasa@rs.gov.lv

tālr: 67075741

 

Publicēšanas datums:  09.01.2012.