Statuss:
Īstenošanā
MUCENIEKI

Projekta atbilstība Eiropas Savienības un nacionālajiem plānošanas dokumentiem: Projekta grozījumu rezultātā (no 2023.gada 1.janvāra) tika apvienoti 2 projekti:  Nr.VRS/PMIF/2018/2 „Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (3.posms)” un Nr.VRS/PMIF/2019/5„Atbalsts ārzemnieku atgriešanas pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (3.posms)”. Projekts atbilst Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gadam programmas 3. specifiskā mērķa „Atgriešana” (Return) nacionālās prioritātes Nr.1 „Pasākumi, kas papildina atgriešanas procedūras” aktivitātei „Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana” un aktivitātei „Atbalsts iestādei piespiedu izraidīšanas nodrošināšanai”. Minētās aktivitātes vērstas uz to, lai uzlabotu un nodrošinātu ārzemnieku piespiedu izraidīšanas un izmitināšanas procesu VRS.

Projekta īstenošana: 01.01.2019. - 31.05.2023.

Projekta vispārīgais mērķis: Nodrošināt Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu ārzemnieku uzņemšanas ātru un efektīvu trešo valstu pilsoņu, kas nelikumīgi uzturas valstī (turpmāk  - ārzemnieki), piespiedu izraidīšanas mehānismus.

Projekta budžets: 1 577 050 euro.

Fonda finansējums 1 182 788 euro (viens miljons viens simts astoņdesmit divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit astoņi)  veido 75% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un valsts budžeta līdzfinansējums 394 262 euro (trīs simti deviņdesmit četri tūkstoši divi simti sešdesmit divi)  veido 25% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekts realizēts:

2019.gadā 131 699 euro, 2020.gadā 165 001 euro, 2021.gadā 342 361 euro, 2022.gadā 502 372 euro un 2023.gadā (līdz 31.05.2023.) tiek plānti 435 617 euro.

Projekta realizācijas gaitā ir sasniegts projekta tiešais mērķis - uzlabota Valsts robežsardzes struktūrvienību kapacitāte aizturēto ārzemnieku, tai skaitā patvēruma meklētāju uzņemšanā un nodrošināts ārzemnieku piespiedu izraidīšanas process Valsts robežsardzē.

Projekta ietvaros tiek veikti šādi problēmu risinājumi:

1. segti izdevumi par ēdināšanas pakalpojumiem ārzemnieku izmitināšanas vietās un gadījumos, kad ārzemnieki aizturēti pēc nelikumīgas valsts robežas šķērsošanu un vēl nav pārvietoti uz Valsts robežsardzes ārzemnieku izmitināšanas vietām (t.sk. valodas, vecuma un DNS ekspertīzes);

2. segti izdevumi tulkošanas pakalpojumu nodrošināšanai;

3. segti izdevumi, lai nodrošinātu ārzemniekus ar  pirmās nepieciešamības precēm;

4. segti izdevumi, lai nodrošinātu ārzemniekus ar medicīnas pakalpojumiem un palīdzību (tai skaitā, ambulatorā un stacionārā ārstēšana, izdevumi par COVID-19 testiem, vakcinācija VRS amatpersonām);

5. segti izdevumi, lai nodrošinātu ārzemniekus ar medikamentiem;

6. segti izdevumus, lai nodrošinātu ārzemniekus ar saziņas līdzekļiem (virszemes TV abonēšana un bezvadu interneta pieslēgšanas nodrošināšana centros);

7. segti ārzemnieku piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanas nodrošināšanas izmaksas un izdevumi:

-ārzemnieku faktiskās izraidīšanas organizēšana un īstenošana uz galamērķa valstīm,

-izdevumi, kas saistīti ar VRS amatpersonu, kas nodrošina ārzemnieka konvojēšanu uz ārvalstīm,

-ārzemnieku apsardzes un uzraudzības nodrošināšana transportēšanas laikā pa Latvijas teritoriju, tai skaitā līdz valsts robežai,

-degvielas izdevumi (nepieciešami ārzemnieku konvojēšanai Latvijas teritorijas ietvaros procesuālo darbību veikšanai un izraidīšanai līdz Latvijas robežai)..

Izmantojot līdzekļus, kas ar šī projekta palīdzību tiks piesaistīti no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda:

  1. nodrošināta iespēja turpināt darbu pie ārzemnieku piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanas un izraidīšanas procesa pilnveidošanas, kā arī pie sadarbības uzlabošanas ar trešo valstu vēstniecībām un kompetentajām iestādēm;
  2. nodrošināta iespēja veikt personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, atlases un uzņemšanas pasākumu organizēšanu.

Projekta Nr.VRS/PMIF/2018/2 „Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (3.posms)”  īstenošanas rezultātā uz 31.12.2022.:

• nodrošināta 1243 ārzemnieku (2019. gadā - 200, 2020.gadā – 110, 2021.gadā – 573, 2022.gadā - 360), tai sk. patvēruma meklētāju  uzturēšana un izmitināšana: sniegti tulkošanas, ēdināšanas pakalpojumi; nodrošināti ar pirmās nepieciešamības precēm; nodrošināti ar medikamentiem, nodrošināti ar saziņas līdzekļiem (Virszemes TV izdevumiem);

• nodrošināta medicīniskā palīdzība 55 ārzemniekiem (2019. - 2, 2020. – 6, 2021. – 8, 2022. - 39);

• nodrošināta vakcinācija 24 VRS amatpersonām (2019. - 14, 2020. - 9, 2022. - 1).

• nodrošināts Covid tests 904 personām (t.sk. 892 ārzemnieki un 12 VRS amatpersonas).

Izmantojot līdzekļus, kas ar šī projekta palīdzību tiek piesaistīti no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda, tiek dota iespēja Valsts robežsardzei nodrošināt augstākus standartus darbību veikšanai ar ārzemniekiem.

Šajā posmā un ņemot vērā pašreizējo situāciju pasaulē - uz doto brīdi nav iespējams konkrēti prognozēt aizturēto ārzemnieku pieplūdumu un patvērumu meklētāju skaitu 2023.gadā, un šī projekta turpinājums plānots Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda programmas un aktivitātes ietvaros.

Šobrīd nepastāv finansējuma realizācijas un izpildes termiņa riski.

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Kontaktpersonas:

Projekta vadītājs: Oļegs Voloncevičs e-pasts olegs.voloncevics@rs.gov.lv  tel. 65404048;

Projekta koordinators: Mareks Hoņavko e-pasts mareks.honavko@rs.gov.lv  tel.67075630;

Projekta grāmatveži: Žanna Priede e-pasts zanna.priede@rs.gov.lv tel.67075673;

                                  Inta Siliņa e-pasts inta.silina@rs.gov.lv  tel.67075694;

Projekta speciālisti: Rita Sebeža e-pasts rita.sebeza@rs.gov.lv

                                 Igors Fjodorovs e-pasts igors.fjodorovs@rs.gov.lv

                                 Iveta Volkova e-pasts iveta.volokova@rs.gov.lv

                                 Andis Tīts e-pasts andis.tits@rs.gov.lv

                                 Solvita Steļmaka e-pasts solvita.stelmaka@rs.gov.lv

                                 Evija Bautra e-pasts evija.bautra@rs.gov.lv tel.67913534