Statuss:
Noslēdzies

attelsattelsattels

Projekta nosaukums:
Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas sakaru virsnieka punkta attīstības turpināšana Krievijā.

Projekta īstenotājs:
Valsts robežsardze.

Projekta īstenošana:
02.01.2013. - 30.06.2014.

Projekta izmaksas:
Projekta kopējais finansējums ir 127 829 LVL (t.sk. ES - 115 046; LR - 12 783).

Projekta vispārējais mērķis:
Sniegt ieguldījumu tādu pasākumu veicināšanā, kurus trešās valstīs organizē dalībvalstu kompetentie dienesti attiecībā uz trešo valstu valstpiederīgo ieceļošanu dalībvalstu teritorijās un sadarbību starp dalībvalstīm, ieskaitot gaisa un imigrācijas sakaru virsnieku aktivitātes.

Projekta specifiskais mērķis:
Paplašināt ar Eiropas Savienības ārējo robežu drošību saistīto sadarbības koordinatoru tīklu, kas veicinās rezultatīvāku darba uzdevumu pildīšanu migrācijas plūsmas kontrolē, pārstāvot Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas, kā arī Eiropas Savienības intereses imigrācijas jautājumos, izveidojot un uzturot tiešus kontaktus, savas kompetences ietvaros iegūt, analizēt un sniegt nepieciešamo informāciju nelegālās imigrācijas novēršanas un apkarošanas jautājumos.

Projekta ietvaros:
2012. gada 26. oktobrī starp Latvijas Valsts robežsardzi un Eiropas Komisiju tika parakstīts granta līgums par Eiropas Komisijas finansējuma piešķiršanu projektam Nr.HOME/2011/EBFX/CA/2006 „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Krievijā".

2012. gada 16.novembrī, Latvijas Valsts robežsardze, Lietuvas Valsts robežsardzes dienests un Igaunijas Robežsardzes pārvalde parakstīja Saprašanās memorandu par sakaru virsnieka punkta darbību Krievijā. Saprašanās memorands nosaka sakaru virsnieka punkta atrašanās vietu, šī punkta darba kārtību, sakaru virsnieka veicamos pienākumus, kā arī informācijas apmaiņas kārtību.

Valsts robežsardze 2013.gada janvārī nosūtīja uz Krievijas Federāciju sakaru virsnieku - Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieku (imigrācijas jautājumos) pulkvežleitnantu Raimondu Deičmani, kurš savus dienesta pienākumus veiks līdz 2014.gada 30.jūnijam. Sakaru virsnieka punkts atradīsies Latvijas Republikas vēstniecībā Maskavā.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Krievijas Federācijā pārstāv triju valstu intereses - Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas un sakaru virsnieka punkta darbība Krievijas Federācijā tiek veikta, lai sniegtu atbalstu Latvijas Republikas Valsts robežsardzei, Lietuvas Republikas Valsts robežsardzes dienestam un Igaunijas Republikas Robežsardzes pārvaldei nelegālās imigrācijas apkarošanā.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:
Saskaņā ar Fonda izvirzīto mērķi tiks sniegts ieguldījums tādu pasākumu vecināšanā, kurus organizē Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas dienesti attiecībā uz sadarbību starp dalībvalstīm, tostarp imigrācijas sadarbības koordinatoru darbībās, izveidojot Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas sadarbības koordinatoru punktu Krievijas Federācijā.

Izveidots Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas sakaru virsnieku punkts Krievijas Federācijā: Izveidots imigrācijas sadarbības koordinators.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Ārējo robežu fonda ietvaros.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Š.g. janvārī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks pulkvežleitnants Raimonds Deičmanis dosies uz Maskavu, lai attīstītu sakaru virsnieka punkta darbību Krievijā, pārstāvot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas intereses.

Paredzēts, ka Latvijas VRS sakaru virsnieks Krievijā darbu veiks no 2013.gada janvāra līdz 2014.gada jūnijam, atbilstoši Latvijas Republikas Valsts robežsardze Eiropas Komisijas Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldības programmas (2007. g. - 2013. g.) Ārējo robežu fonda projektam Nr.HOME/2011/EBFX/CA/2006 „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas sakaru virsnieka punkta attīstības turpināšana Krievijā".

Sakaru virsnieka darbības mērķis - stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām, turklāt Latvijas sakaru virsnieks veic pienākumus arī Lietuvas un Igaunijas labā, kas vairāk kārt tika atzīmēts starptautiskajos pasākumos, ka labākas prakses apliecinājums .

Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmēs pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot pārrobežas nelikumīgas aktivitātes.

R.Deičmanis iepriekš jau pildīja Valsts robežsardzes sakaru virsnieka dienesta pienākumus Krievijā no 2010.gada janvāra līdz 2011.gada jūnijam projekta Nr. JLS/2008/EBFX/CA/1002 "Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas sakaru virsnieku punkta izveidošana Krievijā" ietvaros.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 11.01.2013.

2013.gada 24.septembrī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Krievijā pulkvežleitnants Raimonds Deičmanis rīkoja atskaites sanāksmi par sakaru virsnieka punkta Krievijā darbību projekta Nr.HOME/2011/EBFX/CA/2006 „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas sakaru virsnieka punkta attīstības turpināšana Krievijā" ietvaros.

Atskaites sanāksme notika Latvijas Republikas vēstniecības Krievijā telpās. Atskaites sanāksmē piedalījās trīspusējā saprašanās memoranda partneriestāžu pārstāvji - Latvijas Valsts robežsardzes delegācija, kuru vadīja Ivars Zālītis, Valsts robežsardzes priekšnieka pirmais vietnieks, Galvenās pārvaldes priekšnieks, Lietuvas Republikas Valsts robežsardzes dienesta delegācija, kuru vadīja Antanas Montvydas, Lietuvas Republikas Valsts robežsardzes dienesta priekšnieka vietnieks un Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes pārvaldes delegācija, kuru vadīja Inge Lindsaar, Izlūkošanas biroja priekšniece. Sanāksmē piedalījās arī Krievijas Federācijā akreditētie imigrācijas sakaru virsnieki no Eiropas Savienības/Šengenas valstīm, Latvijas Republikas pilnvarotā un ārkārtējā Vēstniece Krievijas Federācijā Astra Kurme, Vēstniecības Konsulārās nodaļas vadītāja Inga Skrūzmane, muitas atašejs Inta Kovaļevska, 1. sekretārs Zandis Rasa, kā arī Federālā migrācijas dienesta delegācija, kuru vadīja Federālā migrācijas dienesta palīgs Ivans Krisjuks.

Atskaites sanāksmi atklāja Latvijas Republikas pilnvarotā un ārkārtējā Vēstniece Krievijas Federācijā Astra Kurme, Valsts robežsardzes sakaru virsnieks R.Deičmanis prezentēja sakaru virsnieka punkta Krievijā darbības rezultātus. Atskaites sanāksmē uzstājās ar prezentācijām Valsts robežsardzes delegācija, Lietuvas Republikas Valsts robežsardzes dienesta delegācija, Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes pārvaldes delegācija, Vēstniecības Konsulārās nodaļas vadītāja un Federālā migrācijas dienesta pārstāvis.

Viesi augsti novērtēja Valsts robežsardzes sakaru virsnieka profesionālās spējas un labas koleģiālas attiecības ar sadarbības partneriem un izteica pārliecību par Valsts robežsardzes sakaru virsnieka punkta Krievijā turpmākas darbības nepieciešamību. Pateicoties sakaru virsnieka atbalstam un sniegtajai informācijai partneriestādes efektīvāk spēj cīnīties ar pārrobežu draudiem.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Ārējo robežu fonda ietvaros, no 2013.gada janvāra līdz 2014.gada jūlijam.

Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu tādu pasākumu veicināšanā, kurus organizē dalībvalstu konsulārie un citi dienesti trešās valstīs attiecībā uz trešo valstu piederīgo plūsmu uz dalībvalstu teritoriju un sadarbību starp dalībvalstīm šajā sakarā, tostarp imigrācijas sakaru virsnieku darbības.

Papildus 2013.gada 24.septembrī Valsts robežsardzes priekšnieka pirmajam vietniekam, Galvenās pārvaldes priekšniekam ģenerālim Ivaram Zālītim notika tikšanās ar Latvijas Republikas pilnvaroto un ārkārtējo Vēstnieci Krievijas Federācijā Astru Kurmi.

attelsattels

attelsattels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 26.09.2013.

 

Sakaru virsnieka aktivitātes Krievijas Federācijā 2013.gadā 

2013.gada janvārī Valsts robežsardze, pamatojoties uz projektu Nr.HOME/2011/EBFX/CA/2006 „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Krievijā", kā arī Saprašanās memorandu starp Latvijas Valsts robežsardzi, Lietuvas Valsts robežsardzes dienestu un Igaunijas Robežsardzes pārvaldi par sakaru virsnieka punkta darbību Krievijā nosūtīja uz Krievijas Federāciju sakaru virsnieku - Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieku (imigrācijas jautājumos) pulkvežleitnantu Raimondu Deičmani.

R.Deičmanis savus dienesta pienākumus veiks līdz 2014.gada 30.jūnijam.

2013.gadā R.Deičmanis nodibinājis un uzturējis tiešus kontaktus ar valsts iestādēm Krievijas Federācijā un Eiropas Savienības/Šengenas dalībvalstu, kā arī citu valstu sakaru virsniekiem.

R.Deičmanis Valsts robežsardzei, kā arī Lietuvas un Igaunijas robežapsardzības dienestiem regulāri nosūtīta iegūtā informācija par viltotiem un nozagtiem dokumentiem (pases, vīzas, uzturēšanās atļaujas, veidlapas u. tml.), par konkrētiem viltošanas paņēmieniem un personām, kas rada nelegālās imigrācijas riskus, to ceļošanas maršrutiem un darbības paņēmieniem - kopumā 78 informācijas, kā arī īstenojis šādas aktivitātes:

 • Pēc citu valstu sakaru virsnieku, Latvijas un Lietuvas Vēstniecību Maskavā Konsulāro nodaļu amatpersonu un aviokompāniju pieprasījumiem sadarbībā ar Valsts robežsardzi pārbaudīta informācija par 14 personām un divām automašīnām.

 • Sadarbībā ar Latvijas Vēstniecības Maskavā Konsulāro nodaļu Valsts robežsardzei nosūtīta informācija par 90 personām, kas radīja nelegālās imigrācijas riskus un kuru ieceļošanas mērķi, iespējams, nesakrita ar vīzu anketās norādītajiem.

 • Pēc Beļģijas konsulāta lūguma sadarbībā ar Latvijas Vēstniecības Maskavā Konsulāro nodaļu pārbaudīti trīs Krievijas pilsoņi.

 • Latvijas Vēstniecības Maskavā Konsulārajai nodaļai:

  • iesniegta informācija par diviem Krievijas pilsoņiem, kuri vīzu anketās bija snieguši nepatiesas ziņas, rezultātā vīzas anulētas;

  • nodota no Valsts robežsardzes saņemtā informācija par Krievijas pilsoni, kas, saņemot Šengenas Latvijas vīzu, bija sniedzis nepatiesas ziņas;

  • nodota no Portugāles imigrācijas sakaru virsnieka saņemtā informācija par 5 Krievijas un vienu Angolas pilsoni, kam atteiktas Šengenas Portugāles vīzas, jo pieprasot vīzas, bija iesniegtas viltotas bankas un darba vietas izziņas;

  • nodota no Francijas ģenerālkonsulāta saņemtā informācija par diviem Krievijas pilsoņiem, kam

  • atteiktas Šengenas Francijas vīzas;

  • nodota no Somijas vēstniecības saņemtā informācija par Krievijas pilsoni, kam atteikta Šengenas Somijas vīza;

  • nodota no Beļģijas vēstniecības saņemtā informācija par 3 Krievijas, 2 Uzbekistānas, 5 Armēnijas un 1 Azerbaidžānas pilsoni, kas bija nelegāli uzturējušies Beļģijā;

  • nodota no Kanādas imigrācijas sakaru virsnieka saņemtā informācija par organizētu vīzu saņemšanai nepieciešamo dokumentu viltošanu Sanktpēterburgā, informācija nosūtīta arī VRS GP Kriminālizmeklēšanas pārvaldei;

  • Pārbaudīts Latvijas pilsonis, kas saņēma atgriešanās apliecību Vēstniecības Konsulārajā nodaļā, konstatēts, ka persona atrodas meklēšanā Latvijā. Par iespējamajiem atgriešanās laiku un maršrutu informēta Valsts robežsardze.

 • Krievijas Federālajam drošības dienestam sagatavota un iesniegta viena Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes iegūtā informācija par Krievijas pilsoni, kura piedāvāja Latvijas pilsonēm slēgt fiktīvas laulības ar Indijas pilsoņiem ar mērķi krāpnieciskā ceļā iegūt Latvijas Republikas uzturēšanās atļaujas.

Izņemot ikmēneša sanāksmes ar citu valstu sakaru virsniekiem, R.Deičmanis
piedalījies šādos forumos:

 • Dalība Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas Starpvaldību komisijas Transporta darba grupas, Darba grupas cīņai pret nelegālo imigrāciju un Robežšķērsošanas vietu darba grupas darbā.

 • Regulāra dalība Latvijas Republikas Vēstniecības Maskavā rīkotajos tūrisma semināros, to dalībniekiem izskaidroti robežšķērsošanas jautājumi.

 • Izveidoti un uzturēti tieši kontakti un sadarbība ar aviopārvadātāju, autobusu satiksmes kompāniju un tūrisma firmu pārstāvjiem, organizēts viens seminārs aviokompāniju pārstāvjiem, kas veic ceļošanas dokumentu kontroli Maskavas lidostās par viltotiem un svešu personu dokumentiem un to izmantošanu, autobusu satiksmes kompānijām un tūrisma firmām sagatavota informācija par tūrisma un regulāro maršruta autobusu robežšķērsošanu.

 • Projekta ietvaros Latvijas Vēstniecībā Maskavā organizēta viena atskaites sanāksme/seminārs - ES/Šengenas valstu imigrācijas sakaru virsnieku sanāksme par sakaru virsnieka punkta darbības rezultātiem un divas ES/Šengenas valstu imigrācijas sakaru virsnieku sanāksmes.

 • Dalība Krievijas Federācijā akreditēto tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvju/sakaru virsnieku kopīgajā vizītē Polijā un Krievijas Federācijā (Kaļiņingradas apgabalā) 2013. g. 11. - 15. jūnijā.

 • Dalība Neatkarīgo Valstu Sadraudzības dalībvalstu Migrācijas dienestu vadītāju padomes sēdē 2013. g. 15. novembrī Minskā, Baltkrievijā.

 • Dalība Igaunijas Republikas Policijas un Robežsardzes pārvaldes sakaru virsnieka Ukrainā un Moldovā darbības atskaites sanāksmē 2013. g. 05. decembrī Kijevā, Ukrainā.


Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Ārējo robežu fonda ietvaros.


 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 25.02.2014.

Izpildot Projekta Nr.HOME/2011/EBFX/CA/2006 „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Krievijā" vispārējo mērķi „Sniegt ieguldījumu tādu pasākumu veicināšanā, kurus trešās valstīs organizē dalībvalstu kompetentie dienesti attiecībā uz trešo valstu valstpiederīgo ieceļošanu dalībvalstu teritorijās un sadarbību starp dalībvalstīm, ieskaitot gaisa un imigrācijas sakaru virsnieku aktivitātes" 2014.gada 8.-9. aprīlī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks pulkvežleitnants Raimonds Deičmanis Latvijas Republikas Vēstniecībā Maskavā organizēja sanāksmi - semināru par robežšķērsošanas jautājumiem, nelegālās imigrācijas tendencēm un primāriem viltoto dokumentu atklāšanas paņēmieniem ar pārvadātāju pārstāvjiem - Krievijas kompānijas „Rossijskije Žeļeznije Dorogi", kompānijas „ECOLINES" darbiniekiem un aviokompāniju pārstāvjiem.

Seminārā 8. aprīlī piedalījās Krievijas kompānijas „Rossijskije Žeļeznije Dorogi", kompānijas „ECOLINES" darbinieki un VAS „Latvijas dzelzceļš" pārstāvis Maskavā Larisa Ivolgina, 9. aprīlī - aviokompāniju un to pārstāvošo firmu, kas nodarbojas ar dokumentu pārbaudēm lidostās, darbinieki no Maskavas lidostām.

Abos semināros piedalījās Latvijas Republikas Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienesta priekšniece majore Gunta Laganovska, Latvijas Republikas Vēstniecības Krievijas Federācijā Konsulārās nodaļas vadītāja Inga Skrūzmane, muitas atašejs Inta Kovaļevska, Satiksmes ministrijas atašejs Una Vītola (kopējais dalībnieku skaits 8. aprīlī 14 dalībnieki, 9. aprīlī - 37).

Semināros:
- izskatīti jautājumi par vīzu izsniegšanu, vīzu teritoriālo derīgumu, vīzu derīguma termiņiem, ceļošanas īpatnībām ar „D" kategorijas vīzām, ceļojuma dokumentiem un robežšķērsošanu, t. sk. par pasu derīguma termiņiem, derīgām vīzām nederīgās pasēs, uzturēšanās atļaujām, atgriešanās apliecībām, lidostu tranzītu, ieceļošanu Latvijā ar Izraēlas ceļošanas dokumentu, Latvijas Republikas nepilsoņu pasēm, Itālijas uzturēšanās atļaujām u. tml.;
- tika izskatītas jaunākās tendences ceļojuma dokumentu viltošanā un svešu/citu personu dokumentu izmantošanā;
- nodemonstrēta Valsts robežsardzes Galvenās Pārvaldes Ekspertīžu dienesta sagatavotā prezentācija un viltoto dokumentu apraksti, organizētas praktiskās nodarbības.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Ārējo robežu fonda ietvaros.

attels

attelsattels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 14.04.2014.

2014.gada 3.jūnijā Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Krievijā pulkvežleitnants Raimonds Deičmanis rīkoja atskaites sanāksmi par sakaru virsnieka punkta Krievijā darbību projekta Nr.HOME/2011/EBFX/CA/2006 „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas sakaru virsnieka punkta attīstības turpināšana Krievijā" ietvaros.

Atskaites sanāksme notika Latvijas Republikas vēstniecības Krievijā telpās. Sanāksmē piedalījās Krievijas Federācijā akreditētie imigrācijas sakaru virsnieki no Eiropas Savienības/Šengenas valstīm, Latvijas Republikas Vēstniecības Maskavā Konsulārās nodaļas vadītājas vietniece Nora Balode, 1. sekretārs Juris Kalvis, Latvijas Republikas Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Dienesta organizācijas pārvaldes priekšnieks pulkvedis Mariks Petrušins, Ludzas pārvaldes priekšnieks pulkvežleitnants Ivars Ruskulis, Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieki Baltkrievijā un Gruzijā pulkvedis Oļegs Voloncevičš un pulkvedis Edmunds Ļuļs, Lietuvas Republikas Valsts robežsardzes dienesta pārstāvji Sergejus Partnovas un Darius Vanagas, Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes pārvaldes Robežsardzes departamenta Informācijas biroja Riska analīzes nodaļas vecākais virsnieks Juri Froš un Krievijas Federālā Migrācijas dienesta pārstāvji. Sanāksmes laikā tika prezentēti sakaru virsnieka darbības rezultāti 2013. gadā un š. g. pirmajos 5 mēnešos, visu triju Baltijas valstu robežkontroles dienesti, to sadarbība ar Krievijas Federālā Drošības dienesta Robežsardzi un Federālo Migrācijas dienestu, kā arī Krievijas Federālais migrācijas dienests.

Sanāksmes dalībnieki pozitīvi novērtēja sakaru virsnieka ieguldījumu cīņā ar nelegālo migrāciju un citiem pārrobežas draudiem un izteica pārliecību par Valsts robežsardzes sakaru virsnieka punkta Krievijā turpmākas darbības nepieciešamību.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Ārējo robežu fonda ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekts tiek īstenots no 2013.gada janvāra līdz 2014.gada jūlijam.

attels

attels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 04.06.2014.

Noslēdzies projekts Nr.HOME/2011/EBFX/CA/2006 „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Krievijā".

2014.gada 30.jūnijā veiksmīgi noslēdzies projekts „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas sakaru virsnieka punkta attīstības turpināšana Krievijā". Projekta īstenošanas termiņš bija no 2013.gada 2.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam.

Saskaņā ar projekta mērķi tika paplašināts Eiropas Savienības ārējo robežu drošību saistīto sadarbības koordinatoru tīkls, kas veicināja rezultatīvāku darba uzdevumu pildīšanu migrācijas plūsmas kontrolē, pārstāvot Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas, kā arī Eiropas Savienības intereses imigrācijas jautājumos, izveidojot un uzturot tiešus kontaktus, savas kompetences ietvaros iegūt, analizēt un sniegt nepieciešamo informāciju nelegālās imigrācijas novēršanas un apkarošanas jautājumos.

Pildot dienesta pienākumus, sakaru virsnieks Krievijā nodrošināja informācijas apmaiņu, kas līdzēja cīņā ar nelegālo imigrāciju un regulāri sniedza informāciju Valsts robežsardzei, kā arī Lietuvas un Igaunijas robežapsardzības dienestiem par viltotiem un nozagtiem dokumentiem (pases, vīzas, uzturēšanās atļaujas, veidlapas u. tml.), par konkrētiem viltošanas paņēmieniem un personām, kas rada nelegālās imigrācijas riskus, to ceļošanas maršrutiem un darbības paņēmieniem, pēc citu ES dalībvalstu sakaru virsnieku lūgumiem veicis personu pārbaudes, sniedzis atbalstu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vēstniecību Krievijā amatpersonām, sniedzis Krievijas sadarbības partneriem informāciju par personām, kas atbalstīja nelikumīgo imigrāciju.

Atskaites periodā sakaru virsnieks organizēja 2 atskaites sanāksmes Krievijā un 1 Latvijā, kuru ietvaros tika prezentēti sakaru virsnieka darbības rezultāti, Baltijas valstu robežkontroles dienestu darbības rezultāti, šo dienestu sadarbība ar Krievijas Federālā Drošības dienesta Robežsardzi un Federālo Migrācijas dienestu. Ar mērķi nodrošināt Latvijas Valsts robežsardzes labākās pieredzes nodošanu, tika organizētas 5 sanāksmes ar avio un sauszemes pārvadātājiem un to pārstāvošo firmu, kas nodarbojas ar dokumentu pārbaudēm lidostās. Sanāksmju laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar jaunākām tendencēm ceļojuma dokumentu viltošanā un svešu/citu personu dokumentu izmantošanā, demonstrēti viltoto dokumentu apraksti, kā arī tika sniegtas atbildes uz sanāksmju dalībnieku jautājumiem par ceļojuma dokumentiem un robežšķērsošanu, t. sk. par pasu derīguma termiņiem, derīgām vīzām nederīgām pasēm, uzturēšanās atļaujām, atgriešanās apliecībām, lidostu tranzītu, Latvijas Republikas nepilsoņu pasēm u. tml. Papildus sakaru virsnieks piedalījies 29 sanāksmes ar citu dalībvalstu sakaru virsniekiem. Sanāksmēs, Krievijā akreditētie sakaru virsnieki dalījās ar pieredzi, kā arī tika apspriesti sadarbības jautājumi un jaunākās nelegālās imigrācijas tendences.

Pārstāvot Latvijas Valsts robežsardzi sakaru virsnieks piedalījies augstā ranga starptautiskajās tikšanās, tādās ka:

Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas Starpvaldību komisijas Transporta darba grupa;

Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas Darba grupa cīņā pret nelegālo imigrāciju;

Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas Robežšķērsošanas vietu darba grupa;

Krievijas Federācijā akreditēto tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvju/sakaru virsnieku kopīgā vizīte Polijā un Krievijas Federācijā (Kaļiņingradas apgabalā)

Neatkarīgo Valstu Sadraudzības dalībvalstu Migrācijas dienestu vadītāju padomes sēdē.

Lietuvas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros sakaru virsnieks sagatavoja ziņojumu par imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla darbībām un situāciju nelegālās imigrācijas jomā Krievijā

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Ārējo robežu fonda ietvaros.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756

 

Publicēšanas datums: 30.06.2014.