Statuss:
Īstenošanā
IDF
FOTO: Pāternieku RKP

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IeM IC) sadarbībā ar Valsts robežsardzi (VRS), Valsts policiju (VP) un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īsteno Iekšējās drošības fonda 2014.–2020.gada programmas projektu Nr. IC/IDF/2020/6 „Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas un ETIAS ieviešana” (turpmāk – Projekts).

Projekta mērķis:

Veikt Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas (REIS) un tās tehniskās platformas modernizāciju, un papildināt to ar valsts vienoto saskarni ar Eiropas centrālo ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), nodrošinot Šengenas robežu kodeksa nosacījumu izpildi, vienlaikus nodrošināt Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) pilnveidi.

Projekta īstenošanas laiks: 16.09.2020. – 30.11.2023.

Finansējums: 10 076 481 EUR

86% apmērā 6 925 693 EUR apmērā ES fondu finansējums.

14% apmērā 1 147 910 EUR ir valsts budžeta finansējums.

2 002 878 EUR projekta neattiecināmās izmaksas.

Projekta pasākumi:

 1. Projekta vadība un administrēšana.
 2. REIS modernizācija un IIS ieviešana.
 3. Nacionālās vienotās saskarnes integrācija.
 4. Centrālā piekļuves punkta izveide un sistēmu integrācija.
 5. Gala lietotāju iekārtu iegāde un integrācija.
 6. Drošības testi.
 7. Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) pilnveide.
 8. Piekļuves ETIAS centrālās sistēmas datiem nodrošināšana pārbaudes veikšanai pie ārējām robežām un imigrācijas kontroles nolūkiem, t.sk. ETIAS VV datu apmaiņas risinājuma nodrošināšana.
 9. Centrālajos piekļuves punktos izmantoto risinājumu pielāgošana.
 10. ETIAS darbībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana.
 11. Pašapkalpošanās kiosku iegāde un uzstādīšana.
 12. Robežšķērsošanas punktu infrastruktūras uzlabojumi.
 13. Robežsargu darba vietu uzlabojumi robežšķērsošanas punktos.
 14. Pārbaudes paviljonu izbūve un autobusu pasažieru pārbaudes termināla projektēšanas uzdevuma izstrāde, būvprojekta izstrāde un būvprojekta ekspertīze “Grebņevas” robežšķērsošanas punktā.
 15. Personu reģistra un Personu un mantu meklēšanas risinājuma (PEM/MNZO) izstrāde.

Projekta sasniedzamie rezultāti:

 1. Modernizēts REIS un veikta nacionālās vienotās saskarnes ieviešana un integrācija, t.sk. nodrošināta integrācija ar nacionālās vienotās saskarnes starpniecību un veikti drošības testi.
 2. Izveidots viens Centrālās piekļuves punkts un pielāgotas informācijas sistēmas, t.sk., lai nodrošinātu piekļuvi ETIAS centrālās sistēmas datiem tiesībaizsardzības nolūkos.
 3. Pilnveidots ETIAS, t.sk. veikta ETIAS aparatūras komponenšu, tostarp – NUI, izvietošana un atbilstošas vides nodrošināšana, tīkla iekārtu konfigurācija ETIAS komponenšu un pārējo IeM tīkla resursu nodalīšanai un aizsardzībai un savstarpējās komunikācijas nodrošināšanai, lokālo tīklu konfigurācija, lai nodrošinātu drošu piekļuvi ETIAS komponentēm.
 4. Izveidots 1 apmācību materiāls video formātā sistēmas lietotājiem.
 5. Iegādāts nepieciešamais gala lietotāju aprīkojums.
 6. Aprīkojums integrēts darbam ar REIS un centrālo ieceļošanas/izceļošanas sistēmu.
 7. Iegādāti un uzstādīti pašapkalpošanās kioski. Nodrošināta videonovērošanas sistēma.
 8. Grebņevas robežšķērsošanas punktā uzbūvēti un aprīkoti četri pārbaudes paviljoni (pa diviem katrā virzienā), izstrādāts viena autobusu pasažieru termināla projektēšanas uzdevums, būvprojekts un veikta būvprojekta ekspertīze.
 9. Veikta funkcionalitātes izstrāde vienotai mantu un personu uzskaites un meklēšanas procesa nodrošināšanai.

ES logo

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

Kontaktpersona:

Vladimirs Rojenko

Projekta vadītāja p.i.

E-pasts: Vladimirs.Rojenko@ic.iem.gov.lv

Tel. +371 67208137

 

Sandis Panga

Projekta koordinators

E-pasts: Sandis.Panga@rs.gov.lv

Tel. +371 67075754