Statuss:
Īstenošanā
Ilustratīvs foto

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (turpmāk - VUGD), Valsts policiju (turpmāk - VP), Valsts robežsardzi (turpmāk – VRS) un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (turpmāk - NMPD) 2018.gada 28.maijā uzsāk Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaros projekta “Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei” (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

 

Projekta virsmērķis ir uzlabot sabiedrībai sniedzamo operatīvo dienestu pakalpojumu pieejamību, pakalpojuma sniegšanas savlaicīgumu un to kvalitāti, kā arī nodrošināt vienota zvanu kontaktu centra funkcionalitāti valsts publiskās pārvaldes vajadzībām.

 

Projekta mērķi:

M1. Paaugstināt 112 pakalpojuma efektivitāti un savlaicīgumu;

M2. Dienestiem nodrošināt pilnas informācijas pieejamību par notikumu tiešsaistes režīmā;

M3. Uzlabot 112 pakalpojuma pieejamību;

M4. Izveidot ārkārtas ziņojumu (zvans, eZvans, SMS u.c.) saņemšanas vienotu tehnoloģisko vidi;

M5. Ieviest 112 pakalpojuma kvalitātes kontroli;

M6. Modernizēt operatīvo dienestu resursu vadības sistēmu.

 

Projekta sadarbības partneri: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija, Valsts robežsardze, Iekšlietu ministrija.

 

Projekta kopējās izmaksas sastāda 5 000 000 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 4 250 000 EUR un valsts budžeta finansējums 750 000 EUR.

Projekts tiks īstenots 54 mēnešu laikā no tā uzsākšanas, t.i., līdz 2022.gada 27.novembrim.

Laika periodā līdz 01.02.2022. projektā īstenotas šādas darbības un uzsāktas šādas aktivitātes:

  1. aktivitāte "Projekta vadība" – aktivitātes ietvaros tiek īstenota projekta administratīvā un tehniskā vadība saistībā ar uzsāktajām aktivitātēm Nr.2, 3.,4.,5., 6., 8. Noslēgti sadarbības līgumi ar VP, VUGD, VRS un NMPD.

Ar MK rīkojumu Nr.184 (23.03.2021.) veikti grozījumi un precizējumi projekta aktivitātēs, to saturā, kā arī pagarināts projekta īstenošanas laiks līdz 54 mēnešiem.

2.  aktivitāte "Darbības procesu analīze un Zvanu centra sistēmas un operatīvo dienestu resursu vadības sistēmas tehnisko specifikāciju izstrāde” – aktivitātes ietvaros 2018.gada 2.augustā ir veikts EIS iepirkums IEMIC/2018/133 un saskaņā ar darba uzdevumu, kas noslēgts ar SIA “PricewaterhouseCoopers”, izpildīti darbi un saņemti nodevumi:

- Vienotā kontaktu centra darbības modelis

- Vienotā kontaktu centra biznesa procesi un prasības

- Rekomendācijas izmaiņām normatīvajos aktos vienotās kontaktu centra platformas darbības nodrošināšanai

- Vienotā kontaktu centra platformas telefonijas risinājuma tehniskā specifikācija

- Vienotā kontaktu centra izstrādes tehniskā specifikācija

3.  aktivitāte “Zvanu centra tehniskās infrastruktūras un licenču iegāde, uzstādīšana, programmēšana, konfigurēšana, integrēšana un ieviešana ekspluatācijā” – aktivitātes ietvaros iegādātas licences un tehniskās iekārtas telefonijas risinājumam, ieviests telefonijas risinājums. Sagatavotas 112 zvanu centru operatoru testa darba vietas. Veikta telefonijas risinājuma darbības testēšana.

4.  aktivitāte “Zvanu centra sistēmas administratoru un lietotāju apmācības”- pirms plānotā aktivitātes laika, lai iekļautos mācību kursu grafikā, veikts EIS iepirkums Nr. IEMIC/2019/40, kura rezultātā notikušas 8 dažādu tematiku mācības administratoriem, lai nodrošinātu Vienotās kontaktu centra platformas (turpmāk- VKCP) ieviešanu un uzturēšanu.

5. aktivitāte “Operatīvo dienestu resursu vadības tehnoloģiskā moduļa programmnodrošinājuma izstrāde, uzraudzība (ieviešanas kvalitātes kontrole) un testēšana” – saskaņā ar vispārīgo vienošanos par VKCP izstrādi un uzturēšanu uz 4 gadiem, kas noslēgta starp Informācijas centru un SIA “Meditec”, izstrādi paredzēts veikt 6 posmos. Šobrīd izstrāde veikta 3 posmos, kuru ietvaros izstrādāti šādi funkcionālie apgabali:

- iOS operētājsistēmai pielāgota  112 mobilā lietotne;

- Android operētājsistēmai pielāgota 112 mobilā lietotne;

- 112 tīmekļvietne;

- Tīmekļvietnes un mobilo lietotņu satura vadības sistēma;

- Maršrutēšanas (navigācijas) lietotne operatīvajiem dienestiem;

- Daļa VKCP darbvirsmas lietotnes, SPA, VKCP Android lietotnes,  Integrētās ģeogrāfiskās informācijas sistēmas;

- Integrācijas ar ārējiem un iekšējiem reģistriem.

 

8. aktivitāte – publicitātes pasākumi. Visu iesaistīto partneru tīmekļa publiskajās mājas lapās izvietota informācija par projektu, projekta īstenošanas vietā izvietota plāksne ar informāciju par projektu.

 

 

NAP un ES logo

 

Projekta vadītājs:

Vita Upeniece

e-pasts: vita.upeniece@ic.iem.gov.lv