Statuss:
Noslēdzies

attelsattelsattels

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Eiropas Atgriešanās fonda (turpmāk - Fonds) 2013.gada programmas ietvaros 2013.gada 19.augustā starp Iekšlietu ministriju un Valsts robežsardzi tika parakstīta vienošanās Nr.IA/VRS/EAF/2013/1 par projekta „Atgriešanas jomā iesaistīto Valsts robežsardzes darbinieku kapacitātes stiprināšana" Nr.IA/VRS/EAF/2013/1 īstenošanas kārtību.

Projekta nosaukums:
Atgriešanas jomā iesaistīto Valsts robežsardzes darbinieku kapacitātes stiprināšana

Projekta prioritāte un aktivitāte:
Eiropas Atgriešanās fonda 2013.gada programmas 4.prioritāte:
„Atbalsts Kopienas standartiem un paraugprakse atgriešanās pārvaldības jomā".
4.6.aktivitāte: „Atgriešanas jomā iesaistīto Valsts robežsardzes darbinieku kapacitātes stiprināšana".

Projekta vispārējais mērķis:
Nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu Latvijas Republikas un Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli, aizsargāt valsts ekonomiskās intereses, nodrošināt iekšējo drošību un novērst ārējos draudus.

Projekta specifiskais mērķis:
Uzlabot Valsts robežsardzes struktūrvienību kapacitāti veicot darbības ar ārzemnieku, kuri pārkāpuši ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus, atgriešanas jautājumu risināšanu.

Projekta finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir 157 658 LVL, tajā skaitā Fonda finansējums ir 118 243 LVL, bet valsts budžeta finansējums - 39 415 LVL.

Plānotais Projekta īstenošanas laiks:
2013.gada septembris - 2015.gada maijs.

 

Projekta aktivitātes:

 1. Projekta vadība un administrēšana;
 2. Aprīkojuma iegāde VRS pārvalžu struktūrvienībām;
 3. Svešvalodu apmācība robežsargiem;
 4. Autovadītāju apmācība;
 5. Konvojnieku apmācība;
 6. Īslaicīgi aizturēto personu izmitināšanas apstākļu uzlabošana;
 7. Sanāksmju organizēšana.

Projekta īstenošanas rezultātā:

 1. Tiks iegādāts biroja aprīkojums un operacionālais aprīkojums VRS amatpersonu, kuras iesaistītas atgriešanas procesā darba apstākļu uzlabošanai. Tiks veikta iepirkuma procedūra un noslēgts līgums par aprīkojuma iegādi;
 2. 49 VRS amatpersonas būs uzlabojušas svešvalodu zināšanas (angļu, franču un arābu), iegādāta magnetola 1 gab. angļu valodas apmācību nodrošināšanai;
 3. 10 VRS autovadītāji paaugstinājuši profesionālo kvalifikāciju un ieguvuši „D1" autovadītāja kategoriju;
 4. 60 VRS amatpersonas pilnveidojušas savas teorētiskās un praktiskās zināšanas konvojēšanas jomā, pareizu konvojēšanas metožu un darbības taktikas izvēlē, pirmās palīdzības sniegšanā, starpkultūru komunikācijā, tuvcīņā, speciālo līdzekļu un fiziskā spēka pielietošanā; nodrošināta aprīkojuma un tehnikas iegāde;
 5. Uzlaboti aizturēto personu izmitināšanas un sadzīves apstākļi, nodots ekspluatācijā renovētais aizturēto ārzemnieku īslaicīgās aizturēšanas izolators Rūdolfa ielā 5, Rīgā (aizturēto telpas, sanitārie mezgli, dušas, tualetes, ēkas fasāde u.c.);
 6. nodrošināta piespiedu kārtā izraidāmo ārzemnieku izmitināšana atbilstoši labākajai praksei (tai skaitā neaizturēto piespiedu kārtā izraidāmo ārzemnieku izmitināšana un uzturēšana);
 7. uzlabota sadarbība atgriešanās jomā, kā arī, ieekonomēti valsts finanšu līdzekļi un paātrināta aizturēto trešo valstu ārzemnieku identitātes noskaidrošana un ceļošanas dokumentu noformēšana;
 8. organizētas 4 sanāksmes ar ģimenes krīzes centra un nakts patversmes pārstāvjiem; 
 9. organizētas 7 sanāksmes ar trešo valstu vēstniecību, Ārlietu ministrijas Konsulārās nodaļas, Starptautiskās Migrācijas organizācijas Rīgas biroja un Pilsonības un migrācijas organizācijas pārstāvjiem.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

2015.gada 31.maijā noslēdzoties apjomīgam „Atgriešanas jomā iesaistīto Valsts robežsardzes darbinieku kapacitātes stiprināšana" (Nr.IA/VRS/EAF/2013/1) projektam, laika posmā 2013.gada jūlija līdz 2015.gada maijam projekta ietvaros trīs gadu laikā tika pilnveidota VRS Viļakas, Ludzas, Daugavpils, Ventspils un Rīgas pārvaldes struktūrvienību, kas veic darbības ar nelegālajiem imigrantiem, materiāli tehniskā bāze.

Iegādāts biroja aprīkojums: datoru komplekti 43 gab.; portatīvie datori 15 gab.; fotoprinteri 7 gab.; krāsu lāzerprinteri 5 gab.; skeneri 12 gab.; multifunkcionālas iekārtas (kopētājs, skeneris, printeris, fakss) 12 gab.; mobilie telefoni 42 gab.; atmiņu kartes foto aparātiem 10 gab.; atmiņas kartes (min.8 gb.) 46 gab.; projektori 3 gab.; faksa aparāti 8 gab.; dokumentu smalcinātāji 4 gab.; ventilatori 4 gab.; autotransporta GPS iekārtas 3 gab.; datorgaldi 7 gab.; datorkrēsli 13 gab.; tīkla lāzerprinteri (melnbalts) 20 gab.; serveri 1 gab.; kondicionieri 3 gab.; datorsomas 15 gab.; monitori 43 gab.; audio sistēmas datoram 43 gab.

Iegādāts operacionālais aprīkojums: digitālās spoguļkameras 10 gab.; videokameras (digitālā) 7 gab. (viena kamera iegādāta kopā ar videokameras atmiņas karti); videokameras atmiņas kartes 6 gab.; digitālie diktofoni 18 gab.; laminēšanas ierīces 8 gab.

Apmācītas 49 VRS amatpersonas, kuras ir iesaistītas atgriešanas jomā, uzlabojot savas svešvalodu zināšanas, kā rezultātā uzlabota VRS amatpersonu sniegto konsultāciju kvalitāte, Līdz ar to nodrošināta ātra un efektīva nelegālo imigrantu identificēšana un atgriešana, kā arī uzlabota sadarbība ar trešo valstu kompetentām iestādēm.

Projekta ietvaros apmācīti 10 VRS autovadītāji, kuri veic nelegālo imigrantu pārvadāšanu, iegūstot „D1" autovadītāja apliecības. Rezultātā ir kļuvis elastīgāks konvojēšanas process, pastāv iespēja vienlaicīgi konvojēt lielāku skaitu ārzemnieku.

Tostarp 60 VRS amatpersonas pilnveidojušas savas teorētiskās un praktiskās zināšanas konvojēšanas jomā, kas nodrošina ES standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanas pasākumu realizāciju. Īstenojot projektu, nodrošināta nelegālo imigrantu atgriešanas jomas attīstība un minētājā jomā iesaistīto Valsts robežsardzes amatpersonu efektīvs, uz zināšanām balstīts dienests.

Renovējot īslaicīgi aizturēto personu izmitināšanas telpas un ēku, tika uzlaboti šo personu izmitināšanas un sadzīves apstākļi.

Tāpat, projekta ietvaros, organizēta viena sanāksme ar ģimenes krīzes centra un nakts patversmes pārstāvjiem un trīs sanāksmes ar trešo valstu vēstniecību, Ārlietu ministrijas Konsulārās nodaļas, Starptautiskās Migrācijas organizācijas Rīgas biroja un Pilsonības un migrācijas organizācijas pārstāvjiem.

attels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Inga Svirska

e-pasta adrese: Inga.Svirska@rs.gov.lv

tel. 67075741

 

Publicēšanas datums:  15.06.2015.

2013.gada 19.augustā starp Iekšlietu ministriju un Valsts robežsardzi parakstītās vienošanās Nr.IA/VRS/EAF/2013/1 par projekta „Atgriešanas jomā iesaistīto Valsts robežsardzes darbinieku kapacitātes stiprināšana" ietvaros, laika posmā no projekta sākuma līdz 2015.gada martam, tika īstenotas vairākas Valsts robežsardzei nozīmīgas un daudzpusīgas aktivitātes:

Projekta otrā pasākuma „Aprīkojuma iegāde VRS pārvalžu struktūrvienībām" ietvaros iegādāts biroja aprīkojums - 43 datoru komplekti; 15 portatīvie datori; 7 fotoprinteri; 5 krāsu lāzerprinteri; 12 skeneri; 12 multifunkcionālas iekārtas; 42 mobilie telefoni; 5 atmiņu kartes foto aparātiem; 46 atmiņas kartes; 3 projektori; 8 faksa aparāti; 4 dokumentu smalcinātāji; 4 ventilatori; 3 autotransporta GPS iekārtas; 7 datorgaldi; 14 datorkrēsli; 20 tīkla lāzerprinteri; 1 serveris; 1 kondicionieris; 15 datorsomas; 43 monitori; 43 audio sistēmas datoram. Tajā skaitā iegādāts operacionālais aprīkojums - 10 digitālās spoguļkameras; 7 videokameras; 18 digitālie diktafoni; 8 laminēšanas ierīces.

„Svešvalodu apmācība robežsargiem" - projekta trešā pasākuma ietvaros 28 VRS amatpersonas uzlabojušas svešvalodu zināšanas - angļu, franču un arābu valodā. Lai valodu apmācība notiktu pilnvērtīgāk iegādāta magnetola. Visiem absolventiem izsniegta zināšanu apliecinoša apliecība.

Savukārt „Autovadītāju apmācība" projekta ceturtā pasākuma ietvaros 10 VRS autovadītāji paaugstinājuši profesionālo kvalifikāciju un ieguvuši „D1" autovadītāja kategoriju.

Projekta piektajā pasākumā „Konvojnieku apmācība" tika ietvertas divas pasākuma īstenošanas aktivitātes: Materiāli tehnisko līdzekļu iegāde - iegādāts viens dators; viens programmnodrošinājums un bet „konvojnieku apmācība" apakšpasākumā no projekta sākuma jau 33 VRS amatpersonas pilnveidojušas savas teorētiskās un praktiskās zināšanas konvojēšanas jomā, pareizu konvojēšanas metožu un darbības taktikas izvēlē, pirmās palīdzības sniegšanā, starpkultūru komunikācijā, tuvcīņā, speciālo līdzekļu un fiziskā spēka pielietošanā.

Savukārt sestā pasākuma ietvaros uzlaboti aizturēto personu izmitināšanas un sadzīves apstākļi. Nodots ekspluatācijā renovētais aizturēto ārzemnieku īslaicīgās aizturēšanas izolators. Iegādāti un uzstādīti 2 kondicionieri.

Bet projekta septītais pasākums „Sanāksmju organizēšana" nodrošināja vairākas nozīmīgas sanāksmes un seminārus. 2013.gadā noorganizētas divas sanāksmes, viena - krīzes centra un nakts patversmes pārstāvjiem un otra - sanāksme (seminārs) ar trešo valstu vēstniecību, Ārlietu ministrijas Konsulārās nodaļas, Starptautiskās Migrācijas organizācijas Rīgas biroja un Pilsonības un migrācijas organizācijas pārstāvjiem. Savukārt 2014. gadā tika organizēts seminārs „Savstarpējās sadarbības stiprināšana starp Latvijas Republikas kompetentajām iestādēm un ārvalstu vēstniecībām, kā arī Starptautisko Migrācijas organizāciju ārzemnieku atgriešanas jomā" un seminārs „Savstarpējās sadarbības stiprināšana starp Latvijas Republikas kompetentajām iestādēm un ārvalstu vēstniecībām, kā arī Starptautisko Migrācijas organizāciju ārzemnieku atgriešanas jomā".

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Inga Svirska

e-pasta adrese: Inga.Svirska@rs.gov.lv

tel. 67075741

 

Publicēšanas datums:  11.03.2015.

Projekta 3. pasākuma "Svešvalodu apmācība robežsargiem" ietvaros, pamatojoties uz Valsts robežsardzes rīkotās iepirkuma procedūras "Svešvalodas apmācības" (iepirkuma identifikācijas numurs: VRS GP 2013/24 EAF) rezultātiem:

1. 2014. gada 19. maijā starp Valsts robežsardzi un SIA "Skrivanek Baltic" tika noslēgts līgums par franču valodas apmācībām 3 Valsts robežsardzes amatpersonām. Kopējā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 6 390,00.

2014. gada 8. augustā tika parakstīts pakalpojuma nodošanas - pieņemšanas akts Atbilstoši līgumam ir veiktas franču valodas apmācības 3 Valsts robežsardzes amatpersonām un amatpersonas ir saņēmušas sertifikātus.

2. 2014. gada 29. maijā starp Valsts robežsardzi un SIA "Lingua Baltik" tika noslēgts līgums par arābu valodas apmācībām 4 Valsts robežsardzes amatpersonām. Kopējā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 8 430,00.

2014. gada 29. augustā tika parakstīts pakalpojuma nodošanas - pieņemšanas akts. Atbilstoši līgumam ir veiktas arābu valodas apmācības 4 Valsts robežsardzes amatpersonām un amatpersonas ir saņēmušas sertifikātus.

Valsts robežsardzes komandētajām amatpersonām uz apmācību laiku tika nodrošināta naktsmītne Rīgā, segti naktsmītnes, ceļa un komandējuma izdevumi.

Atbilstoši Projektā plānotajam 7 Valsts robežsardzes amatpersonas uzlabojušas svešvalodu zināšanas.

Projekta 4. pasākuma "Autovadītāju apmācība" ietvaros:

1. 2013. gada 16. decembrī starp Valsts robežsardzi un SIA "MBR" tika noslēgts līgums par apmācību veikšanu 6 Valsts robežsardzes amatpersonām (Liepājā (1 cilv.), Rīgā (3 cilv.), Daugavpilī (2 cilv.)) mācību programmā "D1" kategorijas vadītāja apliecība. Kopējā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 2 399,98.
2014. gada 30. maijā tika parakstīts līguma izpilde nodošanas -pieņemšanas akts. Līguma ietvaros 6 Valsts robežsardzes amatpersonas ir ieguvušas "D1" kategorijas vadītāja apliecību.

2. 2014. gada 11. aprīlī starp Valsts robežsardzi un IK "AAA" tika noslēgts līgums par 2 Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes amatpersonu apmācību mācību programmā "C un D1 95 kods kategorijas vadītāja apliecība". Kopējā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 900,00.
2014. gada 11. augustā tika parakstīts līguma izpildes nodošanas - pieņemšanas akts. Līguma ietvaros 2 Valsts robežsardzes amatpersonas ir ieguvušas "D1" kategorijas vadītāja apliecību.

3. 2014. gada 12. jūnijā starp Valsts robežsardzi un SIA "Gulbenes autoapmācības centrs" tika noslēgts līgums par 1 Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes amatpersonas apmācību mācību programmā "D1 kategorijas vadītāja apliecība" (ieskaitot vadītāja apliecības saņemšanu). Kopējā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 358,70.
2014. gada 18. augustā tika parakstīts līguma izpildes nodošanas - pieņemšanas akts. Līguma ietvaros viena Valsts robežsardzes amatpersona ir ieguvusi "D1" kategorijas vadītāja apliecību.

Atbilstoši Projektā plānotajam 10 Valsts robežsardzes amatpersonas (autovadītāji) paaugstinājuši profesionālo kvalifikāciju un ieguvuši "D1" autovadītāja kategoriju.

Projekta 2. pasākuma "Aprīkojuma iegāde VRS pārvalžu struktūrvienībām" ietvaros iegādāts aprīkojums: multifunkcionālās iekārtas; datorgaldi; autotransporta GPS iekārtas; tīkla lāzerprinteri (melnbaltie); atmiņas kartes; audio sistēmas datoram; serveris; digitālās spoguļkameras; digitālie diktofoni.

Valsts robežsardze daļēji uzlabojusi materiāltehnisko nodrošinājumu darbā ar aizturētajiem ārzemniekiem un aizturēto ārzemnieku izmitināšanas apstākļus.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@rs.gov.lv

tel. 67075741

 

Publicēšanas datums:  30.09.2014.

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Eiropas Atgriešanās fonda (turpmāk - Fonds) 2013.gada programmas ietvaros 2013.gada 19.augustā starp Iekšlietu ministriju un Valsts robežsardzi tika parakstīta vienošanās Nr.IA/VRS/EAF/2013/1 par projekta „Atgriešanas jomā iesaistīto Valsts robežsardzes darbinieku kapacitātes stiprināšana" Nr.IA/VRS/EAF/2013/1 īstenošanas kārtību (turpmāk - Vieošanās).

2013. gada 8. novembrī tika parakstīti Vienošanās grozījumi Nr.1. Ar grozījumiem tika precizēts Projekta kopējais budžets LVL 168 200, tajā skaitā Fonda finansējums ir LVL 126 150, bet valsts budžeta finansējums - LVL 42 050.

2014. gada 31. janvārī tika parakstīti Vienošanās grozījumi Nr.2. Ar grozījumiem tika noteikts Projekta kopējais budžets LVL 168 200 vai EUR 239 328, tajā skaitā Fonda finansējums ir LVL 126 150 vai EUR 179 496, bet valsts budžeta finansējums - LVL 42 050 vai EUR 59 832.

2014. gada 27. jūnijā tika parakstīti Vienošanās grozījumi Nr.3. Ar grozījumiem tika noteikts Projekta kopējais budžets EUR 246 815, tajā skaitā Fonda finansējums ir EUR 185 111, bet valsts budžeta finansējums - EUR 61 704.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@rs.gov.lv

tel. 67075741

 

Publicēšanas datums:  27.06.2014.

Projekta 3. pasākuma "Svešvalodu apmācība robežsargiem" ietvaros:

1. Laika posmā no 15.10.2013. līdz 20.12.2013. 7 (septiņi) VRS amatpersonas pabeidza angļu valodas apmācības (300 akadēmisko stundu apjomā) iegūstot B1 līmeni (sākuma līmenis A2).

2. Laika posmā no 13.01.2014. līdz 28.03.2014. 3 (trīs) VRS amatpersonas pabeidza angļu valodas apmācības (300 akadēmisko stundu apjomā) iegūstot A2 Elementary līmeni (sākuma līmenis A2 weak Elementary).

3. Laika posmā no 07.04.2014. līdz 20.06.2014. 5 (pieci) VRS amatpersonas pabeidza angļu valodas apmācības (300 akadēmisko stundu apjomā) iegūstot A1 (strong Beginner) līmeni (sākuma līmenis bez priekšzināšanām).

VRS amatpersonām uz apmācību laiku tika nodrošināta naktsmītne Rīgā, segti naktsmītnes, ceļa un komandējuma izdevumi, izsniegtas apliecības par apmācību pabeigšanu.

Projekta 3. pasākuma "Svešvalodu apmācība robežsargiem" ietvaros, pamatojoties uz Valsts robežsardzes rīkotās iepirkuma procedūras "Svešvalodas apmācības" (iepirkuma identifikācijas numurs: VRS GP 2013/24 EAF) rezultātiem:

1. 2014. gada 19. maijā starp Valsts robežsardzi un SIA "Skrivanek Baltic" tika noslēgts līgums par franču valodas apmācībām 3 (trīs) Valsts robežsradzes amatpersonām. Kopējā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 6 390,00.

2. 2014. gada 29. maijā starp Valsts robežsardzi un SIA "Lingua Baltik" tika noslēgts līgums par arābu valodas apmācībām 4 (četri) Valsts robežsradzes amatpersonām. Kopējā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 8 430,00.

Projekta 4. pasākuma "Autovadītāju apmācība" ietvaros:

1. 2013. gada 16. decembrī starp Valsts robežsardzi un SIA "MBR" tika noslēgts līgums par apmācību veikšanu 6 (seši) Valsts robežsradzes amatpersonām (Liepājā (1 cilv.), Rīgā (3 cilv.), Daugavpilī (2 cilv.)) mācību programmā "D1" kategorijas vadītāja apliecība. Kopējā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa LVL 1 686,72 vai EUR 2 399,98.2014. gada 30. maijā tika parakstīts 16.12.2013. līguma izpilde nodošanas -pieņemšanas akts. Līguma ietvaros 6 (seši) VRS amatpersonas ir ieguvušas D1 kat. vadītāja apliecību.

2. 2014. gada 11. aprīlī starp Valsts robežsardzi un IK "AAA" tika noslēgts līgums par 2 VRS amatpersonu (VRS LUP) apmācību mācību programmā "C un D1 95 kods kategorijas vadītāja apliecība". Kopējā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 900,00.

3. 2014. gada 12. jūnijā starp Valsts robežsardzi un SIA "Gulbenes autoapmācības centrs" tika noslēgts līgums par 1 VRS Viļakas pārvaldes amatpersonas apmācību mācību programmā "D1 kategorijas vadītāja apliecība" (ieskaitot vadītāja apliecības saņemšanu). Kopējā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 358,70.

4. Pamatojoties uz VRS 26.03.2014. pavēli Nr. 395 "Par apmācībām "D1" kategorijas iegūšanai" 14.04.2014. 1 (viens) VRS amatpersona (VRS RIP) ieguva "D1" kategorijas vadītāja apliecību.

Projekta 5. pasākuma "Konvojnieku apmācība" ietvaros:

1. Laika posmā no 28.10.2013. līdz 08.11.2013. 12 (divpadsmit) VRS amatpersonas (RIP-4; VEP-3; DAP-2; VIP-2 un LUP-1) pabeidza apmācību kursu "Valsts robežsardzes konvojnieku apmācības".

2. Laika posmā no 17.02.2014. līdz 28.02.2014. 12 VRS amatpersonas (RIP-5; VEP-2; DAP-2; VIP-2 un LUP-1) pabeidz apmācību kursu "Valsts robežsardzes konvojnieku apmācības".

3. Laika posmā no 02.06.2014. līdz 13.06.2014. 9 (deviņi) VRS amatpersonas (RIP-4; VEP-2; DAP-1; VIP-2) pabeidz apmācību kursu "Valsts robežsardzes konvojnieku apmācības". Apmācības nodrošināja Valsts robežsardzes koledža. VRS amatpersonām tika nodrošināta naktsmītne, segti naktsmītnes, ceļa izdevumi un izmaksāta dienas nauda. VRS amatpersonām tika izsniegtas apliecības par kursa beigšanu.

4. Iegādāts aprīkojums: dators 1 gab.; programmnodrošinājums 1 gab.; kondicionieris 1gab.; videonovērošanas kameras 7 gab.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@rs.gov.lv

tel. 67075741

 

Publicēšanas datums:  20.06.2014.

Valsts robežsardze Eiropas Atgriešanās fonda projekta Nr.IA/VRS/EAF/2013/1 "Atgriešanās jomā iesaistīto Valsts robežsardzes darbinieku kapacitātes stiprināšana" (turpmāk - Projekts) ietvaros, realizējot 7. pasākuma „Sanāksmju organizēšana" aktivitāti, 2014. gada 25. martā Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldē organizēja semināru „Savstarpējās sadarbības stiprināšana starp Latvijas Republikas kompetentajām iestādēm un ārvalstu vēstniecībām, kā arī Starptautisko Migrācijas organizāciju ārzemnieku atgriešanas jomā" (turpmāk - Seminārs).

Rīkotā Semināra mērķis bija izveidot ciešāku sadarbību nelegālo imigrantu identificēšanā, ceļošanas dokumentu iegūšanā un atpakaļatgriešanas īstenošanā ar trešo valstu vēstniecībām, kas akreditētas Latvijā.

Seminārā piedalījās pārstāvji:

 • no Krievijas Federācijas Ģenerālkonsulāta Daugavpilī, kā arī Krievijas Federālā Migrācijas dienesta Latvijā;
 • Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsulāta Daugavpilī.

Tāpat dalībai Seminārā tika uzaicināti pārstāvji no:

 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes: Personu statusa kontroles nodaļas, Daugavpils nodaļas un Ludzas nodaļas;
 • Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes.

Seminārā piedalījās Latvijas Republikas Pilnvarotie robežas pārstāvji uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas un uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas, kā arī Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes, Rīgas pārvaldes, Daugavpils pārvaldes, Ludzas pārvaldes un Viļakas pārvaldes amatpersonas, kuras organizē ārzemnieku piespiedu izraidīšanu uz ārzemēm, kā arī sazinās ar ārvalstu vēstniecībām jautājumos, kas saistīti ar ārzemnieku identificēšanu, statusa noteikšanu, ceļošanas dokumentu noformēšanu un ārzemnieku intervēšanas organizēšanu.

Semināra laikā tika sniegta informācija par šādām tēmām:

 • Ārzemnieku atgriešanas procedūra (piespiedu izraidīšanas, brīvprātīgās atgriešanas) readmisija, pilnvaroto nodošana;
 • VRS Daugavpils pārvaldes darbība nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā;
 • Latvijas Republikas Pilnvaroto robežas pārstāvju uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas un uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas darbības specifika un rezultātiem.

Semināra dalībnieki apmeklēja VRS DAP Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centru „Daugavpils" un tika iepazīstināti ar centra darbību un ārzemnieku izmitināšanas kārtību un apstākļiem.

Semināra laikā vēstniecību pārstāvji izrādīja lielu interesi par Semināra laikā sniegto informāciju un demonstrētajām prezentācijām, kā arī aktīvi uzdeva jautājumus par ārzemnieku atgriešanas praktiskiem aspektiem, jo īpaši par ārzemnieku atgriešanu, izmantojot pilnvaroto procedūru, un iesaistījās diskusijās par aktuāliem atgriešanas jautājumiem.

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@rs.gov.lv

tel. 67075741

 

Publicēšanas datums:  14.04.2014.

Valsts robežsardze Eiropas Atgriešanās fonda 2013.gada programmas projekta Nr.IA/VRS/EAF/2013/1 "Atgriešanās jomā iesaistīto Valsts robežsardzes darbinieku kapacitātes stiprināšana" (turpmāk - Projekts) ietvaros, realizējot 7. pasākuma „Sanāksmju organizēšana" aktivitāti, 2014. gada 26. februārī Valsts robežsardzes Galvenajā pārvaldē organizēja semināru „Savstarpējās sadarbības stiprināšana starp Latvijas Republikas kompetentajām iestādēm un ārvalstu vēstniecībām, kā arī Starptautisko Migrācijas organizāciju ārzemnieku atgriešanas jomā" (turpmāk - Seminārs).

Semināra mērķis bija izveidot ciešāku sadarbību nelegālo imigrantu identificēšanā, ceļošanas dokumentu iegūšanā un atpakaļatgriešanas īstenošanā ar trešo valstu vēstniecībām, kas akreditētas Latvijā.

Seminārā piedalījās:

1. Trešo valstu vēstniecību pārstāvji:

 • Krievijas Federācijas vēstniecības: Trešais sekretārs Sergey Azarov, Krievijas Federālā Migrācijas dienesta pārstāvis Latvijā Zhovzan Zaynalabdieva, kā arī Krievijas Federācijas Ģenerālkonsulāta Liepājā Trešais sekretārs Natalia Korobova,

 • Baltkrievijas Republikas vēstniecības Konsulārās nodaļas vadītājs Andrei Kozhan,

 • Azerbaidžānas Republikas vēstniecības konsuls Nijat Sadigov

 • Uzbekistānas Republikas vēstniecības Trešais sekretārs un Konsuls Kamol Fayziyev.

2. Ņemot vērā to, ka migrācijas plūsmu pārvaldībā, kā arī humānas un pārskatāmas ārzemnieku atgriešanas procedūras nodrošināšanā ir iesaistītas dažādas valsts iestādes un starptautiskās institūcijas, dalībai Seminārā tika uzaicināti pārstāvji no Iekšlietu ministrijas (1 cilv.), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (3 cilv.), Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta (1 cilv.), Tiesībsarga biroja (2 cilv.) un Starptautiskās Migrācijas organizācijas Rīgas biroja (1 cilv.).

3. Seminārā piedalījās 18 Valsts robežsardzes amatpersonas (no Galvenās, Rīgas, Ludzas, Daugavpils, Viļakas un Ventspils pārvaldēm), kuras organizē ārzemnieku piespiedu izraidīšanu uz ārzemēm, kā arī sazinās ar ārvalstu vēstniecībām jautājumos, kas saistīti ar ārzemnieku identificēšanu, statusa noteikšanu, ceļošanas dokumentu noformēšanu un ārzemnieku intervēšanas organizēšanu.

Semināra dalībniekiem tika sniegta informācija par šādām tēmām:

 • Ārzemnieku atgriešanas procedūra (piespiedu izraidīšanas, brīvprātīgās atgriešanas) readmisijas procedūras piemērošanas īpatnībām un izmaiņām Latvijas Republikas likumdošanā atgriešanas jomā;

 • Ārzemnieku atgriešanas organizēšanas praktiskie aspekti;

 • Ārzemnieku piespiedu izraidīšana, izmantojot FRONTEX aģentūras kopējās atgriešanas operācijas;

 • Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra „Daugavpils" darbība, ārzemnieku izmitināšanas kārtība un apstākļi;

 • Atbalstītas brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas programmas īstenošana.

Tika demonstrēta FRONTEX aģentūras uzņemta videofilma par FRONTEX aģentūras kopējo atgriešanas operāciju sagatavošanu un īstenošanu.

Papildus minētajām, Tiesībsarga biroja pārstāvis uzstājās ar sagatavotu prezentāciju par ārzemnieku piespiedu izraidīšanas procesa novērošanas praksi un rezultātiem.

Valsts robežsardzes amatpersonas, kā arī Baltkrievijas Republikas, Azerbaidžānas Republikas, Uzbekistānas Republikas un Krievijas Federācijas vēstniecību pārstāvji izteica savu gandarījumu par izveidoto sadarbību ārzemnieku atgriešanas jomā, kā arī izteica gatavību sekmēt tās tālāko attīstību un stiprināšanu.

attels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@rs.gov.lv

tel. 67075741

 

Publicēšanas datums:  20.03.2014.

Valsts robežsardze Eiropas Atgriešanās fonda 2013.gada programmas projekta Nr.IA/VRS/EAF/2013/1 „Atgriešanās jomā iesaistīto Valsts robežsardzes darbinieku kapacitātes stiprināšana" (turpmāk - Projekts) ietvaros realizējot 7.pasākuma aktivitāti „Sanāksmju organizēšana" 2013. gada 18. decembrī Valsts robežsardzes Galvenajā pārvaldē organizēja semināru „Savstarpējās sadarbības stiprināšana starp Latvijas Republikas kompetentajām iestādēm un ārvalstu vēstniecībām, kā arī Starptautisko Migrācijas organizāciju ārzemnieku atgriešanas jomā" (turpmāk - Sanāksme).

Semināra mērķis bija izveidot ciešāku sadarbību nelegālo imigrantu identificēšanā, ceļošanas dokumentu iegūšanā un atpakaļatgriešanas īstenošanā ar trešo valstu vēstniecībām, kas akreditētas Latvijā.

Seminārā piedalījās Ukrainas vēstniecības Konsuls Yurii Dovhulia, Gruzijas vēstniecības Pirmais Sekretārs un Konsula pienākumu izpildītājs Giorgi Goletiani, kā arī Moldovas Republikas vēstniecības Otrais sekretārs Andrei Sava.

Ņemot vērā to, ka migrācijas plūsmu pārvaldībā, kā arī humānas un pārskatāmas ārzemnieku atgriešanas procedūras nodrošināšanā ir iesaistītas dažādas valsts iestādes un starptautiskās institūcijas, dalībai Seminārā tika uzaicināti pārstāvji no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (2 cilv.), Tiesībsarga biroja (2 cilv.), Starptautiskās Migrācijas organizācijas Rīgas biroja (1 cilv.), Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta (1 cilv.).

Seminārā piedalījās 17 Valsts robežsardzes amatpersonas (no Rīgas, Ludzas, Daugavpils, Viļakas un Ventspils pārvaldēm), kuras organizē ārzemnieku piespiedu izraidīšanu uz ārzemēm, kā arī sazinās ar ārvalstu vēstniecībām jautājumos, kas saistīti ar ārzemnieku identificēšanu, statusa noteikšanu, ceļošanas dokumentu noformēšanu un ārzemnieku intervēšanas organizēšanu

Semināra dalībniekiem tika sniegta informācija par šādām tēmām:

 • Ārzemnieku atgriešanas procedūra un savstarpējās sadarbības stiprināšana ar atgriešanā iesaistītajām valsts un ārvalstu institūcijām;

 • Ārzemnieku atgriešanas organizēšanas praktiskie aspekti;

 • Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra „Daugavpils" darbība;

 • Atbalstītas brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas programmas īstenošana.

Valsts robežsardzes amatpersonas, kā arī Ukrainas, Gruzijas un Moldovas Republikas vēstniecību pārstāvji izteica savu gandarījumu par izveidoto sadarbību ārzemnieku atgriešanas jomā, kā arī izteica gatavību sekmēt tās tālāko attīstību un stiprināšanu.

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@rs.gov.lv

tel. 67075741

 

Publicēšanas datums:  06.01.2014.

Valsts robežsardze Eiropas Atgriešanās fonda 2013.gada programmas projekta Nr.IA/VRS/EAF/2013/1 „Atgriešanās jomā iesaistīto Valsts robežsardzes darbinieku kapacitātes stiprināšana" (turpmāk - Projekts) ietvaros, realizējot 7.pasākuma aktivitāti „Sanāksmju organizēšana", 2013. gada 13. decembrī organizēja sanāksmi „Neaizturēto izraidāmo ārzemnieku izmitināšana un uzturēšana sociālo pakalpojumu sniedzēju telpās" (turpmāk - Sanāksme), ar mērķi - apspriest jautājumu par neaizturēto ārzemnieku, attiecībā uz kuru ir ierosināta izraidīšanas procedūra un kuram nav finanšu līdzekļu, lai uzturētu sevi un savu ģimeni, izmitināšanu un uzturēšanu līdz šī ārzemnieka izraidīšanai.

Šobrīd normatīvajos aktos nevienai institūcijai nav noteikts pienākums izmitināt un uzturēt līdz izraidīšanas brīdim ārzemniekus, kuri nav aizturēti izraidīšanas procedūras ietvaros.

Latvijas Republikā nav izveidots izmitināšanas centrs, kurā var izmitināt neaizturētos izraidāmos ārzemniekus, kā arī nav paredzēta šādu ārzemnieku kategorijas izmitināšana jau izveidotajos sociālās palīdzības centros.

Imigrācijas likums un tam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka izraidāmais ārzemnieks ir tiesīgs saņemt uzturu un materiālo nodrošinājumu sadzīves vajadzībām, saņemt garantētos veselības aprūpes pakalpojumus, tikai kamēr viņš ir aizturēts. Gadījumos, ja ārzemnieks nav aizturēts viņš pats par saviem līdzekļiem uztur sevi un savu ģimeni.

Ņemot vērā, to, ka šādu ārzemnieku, kuri nav aizturēti, skaits pieaug un tie galvenokārt ir mazāk aizsargātas personas, t.i. grūtnieces, invalīdi, ārzemnieki vecumā, kuru sasniedzot Latvijas Republikā piešķir vecuma pensiju, u.c., pastāv nepieciešamība steidzami risināt šo jautājumu.

Minētā jautājuma risināšanā tika iesaistītas vairākas institūcijas un organizētas starpinstitūciju sanāksmes, kuru laikā tika apspriests viens no iespējamiem risinājumiem - šādas ārzemnieku kategorijas izmitināšana sociālo pakalpojumu sniedzēju telpās.

Lai nodrošinātu minētās problēmsituācijas risinājumu ilgtermiņā, Valsts robežsardze izstrādāja likumprojektu „Grozījumi Imigrācijas likumā" (turpmāk - Likumprojekts), kas paredz kārtību, kādā neaizturētajiem izraidāmajiem ārzemniekiem tiek nodrošinātas garantijas pirms izraidīšanas sociālo pakalpojumu sniedzēju telpās.

Ņemot vērā to, ka minētā jautājuma risināšanā ir iesaistītas vairākas institūcijas, dalībai sanāksmē tika uzaicināti pārstāvji no Labklājības ministrijas, Rīgas domes Labklājības departamenta, Sociālo pakalpojumu aģentūras, Iekšlietu ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Latvijas Republikas Tiesībsarga un Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes.

2013.gada 13.decembrī notikušās starpinstitūciju sanāksmes laikā tika panākta vienošanās par Valsts robežsardzes izstrādātā Likumprojekta tekstu, t.i. tika izrunāts šādu ārzemnieku kategorijai sniedzamo garantiju apjoms pirms izraidīšanas, nosacījumi garantiju pirms izraidīšanas nodrošināšanai un kārtību, kādā šīs garantijas tiek piešķirtas vai atņemtas. Papildus minētajām tika apspriestas iespējas izmitināt šādu ārzemnieku kategoriju sociālo pakalpojumu sniedzēju telpās līdz likumprojekta spēkā stāšanās brīdim.

Sanāksmes rezultātā Valsts robežsardze precizēs Likumprojekta tekstu atbilstoši sanāksmes laikā panāktajiem kompromisiem, un nosūtīs to saskaņošanai sanāksmes dalībniekiem, pēc kā arī paredzēts rīkot atkārtotu sanāksmi, kurā tiks diskutēts par Likumprojekta galīgo saskaņoto redakciju.


attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@rs.gov.lv

tel. 67075741

 

Publicēšanas datums:  19.12.2013.

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@rs.gov.lv

tel. 67075741

 

Publicēšanas datums:  24.08.2013.