Statuss:
Noslēdzies

attelsattelsattels

Projekta īstenotājs:
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sadarbībā ar Valsts robežsardzi

Projekta prioritāte un aktivitāte:
2009.gada programmas 4. Prioritāte: Atbalsts Kopienas standartiem un paraugprakse atgriešanās pārvaldības jomā.

4.3. aktivitāte: Atgriešanās jomā iesaistīto valsts iestāžu darbinieku valodu apmācība (angļu, franču un spāņu, iespējams arī arābu).

Projekta īstenošana:
01.06.2010. - 31.05.2011.

Projekta izmaksas:
Projektam paredzētais finansējums ir 45 682 LVL.

Projekta vispārējais mērķis:
Veicināt sadarbību ar citu valstu dienestiem, lai saīsinātu informācijas saņemšanas un lēmuma pieņemšanas laiku par ārzemniekiem, kuri pārkāpuši ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus.

Projekta specifiskais mērķis:
Uzlabot un pilnveidot to PMLP darbinieku un VRS amatpersonu svešvalodu zināšanas, kas saistīti ar ārzemnieku, kuri pārkāpuši ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus, atgriešanas jautājumu risināšanu.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:

 • organizēta svešvalodu (angļu, franču, spāņu un arābu valodu) apmācība Latvijā 42 PMLP darbiniekiem un 41 VRS amatpersonām;

 • izstrādāta personāla apmācības koncepcija, kas sniegts priekšstatu par PMLP darbinieku svešvalodu apmācību vajadzībām un nepieciešamajiem finanšu resursiem apmācībai turpmākajos gados. 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks: 

 • uzlabotas PMLP darbinieku un VRS amatpersonu prasmes, sazinoties ar personām, kuras pārkāpušas ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus Latvijā;

 • uzlabota saziņa ar trešo valstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām un imigrācijas dienestiem, lai iegūtu nepieciešamo informāciju par personām, kuras pārkāpušas ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus, identitāti, pilsonību un atgriešanas iespējām; 

 • paaugstinātas PMLP darbinieku un VRS amatpersonu spējas iepazīties ar to dokumentu saturu, kurus saņem PMLP un VRS gan no juridiskām personām, gan fiziskām personām, un kas ir saistīti ar personām, kuras pārkāpušas ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus; 

 • uzlabotas PMLP darbinieku un VRS amatpersonu prasmes iepazīstināt un izskaidrot personām, kas pārkāpušas ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus, lēmumu par izraidīšanas būtību; 

 • nodrošināta ātrāka un efektīvāka nelegālo imigrantu identificēšana un atgriešana;

 • izstrādāta personāla apmācības koncepcija, pēc kuras turpmāk tiks veikta svešvalodu apmācība tiem PMLP darbiniekiem un VRS amatpersonas, kuri nodarbojas ar atgriešanās jautājumu risināšanu.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Projekta īstenotājs:
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sadarbībā ar Valsts robežsardzi

Projekta prioritāte un aktivitāte:
2009.gada programmas 4. Prioritāte: Atbalsts Kopienas standartiem un paraugprakse atgriešanās pārvaldības jomā.

4.3. aktivitāte: Atgriešanās jomā iesaistīto valsts iestāžu darbinieku valodu apmācība (angļu, franču un spāņu, iespējams arī arābu).

Projekta īstenošana:
01.06.2010. - 31.05.2011.

Projekta izmaksas:
Projektam paredzētais finansējums ir 45 682 LVL, no tiem pieprasītais Fonda finansējums ir 34 262 LVL, bet valsts budžeta finansējums- 11 420 LVL. Plānotais Projekta īstenošanas laiks ir 2010.gada jūnijs - 2011.gada maijs.

Projekta vispārējais mērķis:
Veicināt sadarbību ar citu valstu dienestiem, lai saīsinātu informācijas saņemšanas un lēmuma pieņemšanas laiku par ārzemniekiem, kuri pārkāpuši ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus.

Projekta specifiskais mērķis:
Uzlabot un pilnveidot to PMLP darbinieku un VRS amatpersonu svešvalodu zināšanas, kas saistīti ar ārzemnieku, kuri pārkāpuši ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus, atgriešanas jautājumu risināšanu.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:

 • organizēta svešvalodu (angļu, franču, spāņu un arābu valodu) apmācība Latvijā 30 PMLP darbiniekiem un 30 VRS amatpersonām;

 • izstrādāta personāla apmācības koncepcija, kas sniegts priekšstatu par PMLP darbinieku svešvalodu apmācību vajadzībām un nepieciešamajiem finanšu resursiem apmācībai turpmākajos gados. 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks: 

 • uzlabotas PMLP darbinieku un VRS amatpersonu prasmes, sazinoties ar personām, kuras pārkāpušas ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus Latvijā;

 • uzlabota saziņa ar trešo valstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām un imigrācijas dienestiem, lai iegūtu nepieciešamo informāciju par personām, kuras pārkāpušas ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus, identitāti, pilsonību un atgriešanas iespējām; 

 • paaugstinātas PMLP darbinieku un VRS amatpersonu spējas iepazīties ar to dokumentu saturu, kurus saņem PMLP un VRS gan no juridiskām personām, gan fiziskām personām, un kas ir saistīti ar personām, kuras pārkāpušas ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus; 

 • uzlabotas PMLP darbinieku un VRS amatpersonu prasmes iepazīstināt un izskaidrot personām, kas pārkāpušas ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus, lēmumu par izraidīšanas būtību; 

 • nodrošināta ātrāka un efektīvāka nelegālo imigrantu identificēšana un atgriešana;

 • izstrādāta personāla apmācības koncepcija, pēc kuras turpmāk tiks veikta svešvalodu apmācība tiem PMLP darbiniekiem, kuri nodarbojas ar atgriešanās jautājumu risināšanu.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Daina Auziņa
E-pasts: daina.auzina@pmlp.gov.lv

Tālr.: 67219154
Fakss: 67829825 

 

Publicēšanas datums: 02.06.2010.

Pilsonības un migrāciju lietu pārvalde (PMLP), sadarbojoties ar Valsts robežsardzi (VRS), Eiropas Atgriešanās fonda 2009.gada programmas projekta „Atgriešanās jomā iesaistīto valsts iestāžu darbinieku valodu apmācība" (turpmāk - Projekts) ietvaros ir uzsākusi svešvalodu apmācību PMLP darbiniekiem un VRS amatpersonām, kuru ikdienas darbs saistīts ar nelegāli ceļojošo personu atgriešanas jautājumu risināšanu.

Sākotnēji Projektā tika paredzēts apmācīt 32 PMLP darbiniekus un 32 VRS amatpersonas, taču, ņemot vērā Projekta finanšu resursu ietaupījumu, kas radās pirmā iepirkuma rezultātā, tika veikts papildus iepirkums par angļu valodas apmācību, kā rezultātā svešvalodu zināšanas uzlabos lielāks skaits PMLP darbinieku un VRS amatpersonu, kuri ikdienas darbā konsultē ārzemniekus, kas pārkāpuši ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus Latvijā un ES teritorijā, kā arī nākas sazināties ar diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām un imigrācijas dienestiem. Kopumā svešvalodu apmācību ir uzsākuši 42 PMLP darbinieki un 41 VRS amatpersona.

Ievērojot iepriekš īstenoto Projektu pēctecību (Eiropas Atgriešanās fonda 2008.gada programmas projekti „Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku apmācība" un „Svešvalodas apmācība robežsargiem"), šī Projekta ietvaros PMLP darbinieki apmeklē angļu valodas kursus, savukārt VRS amatpersonām ir iespēja apgūt arī spāņu, franču un arābu valodu, jo VRS organizē un kontrolē nelegāli ieceļojušo ārzemnieku uzturēšanos un izraidīšanu no Latvijas un arī citām Eiropas Savienības valstīm.

PMLP darbinieku un VRS amatpersonu apmācība tiek veikta sadarbībā ar 15 valodu apmācību uzņēmumiem (kopējā līgumu summa ir aptuveni 30 000 LVL). Tiem jānodrošina 96 akadēmisko stundu lietišķās angļu valodas vai vispārīgais franču, spāņu un arābu valodas kurss katram darbiniekam, atbilstoši apmācību materiāli, kā arī katram zināšanu līmenim piemērota apmācību programma, iekļaujot ar nozari saistītu tēmu apguvi. Pēc kursu apguves, apmācītie darbinieki un amatpersonas saņems valodas zināšanu pārbaudes apliecinošu sertifikātu ar zināšanu novērtējumu, kas apliecinās to profesionālo izaugsmi.

Projektā paralēli svešvalodu apmācībām norit darbs pie svešvalodu apmācības koncepcijas izstrādes, kurā tiks iekļauti arī šobrīd veiktās apmācības process un rezultāti. Ar tās palīdzību PMLP un VRS varēs noteikt, kuru struktūrvienību darbiniekiem un amatpersonām un kādā apjomā turpmāk būtu nepieciešams uzlabot svešvalodu zināšanas efektīvākai nelegāli ieceļojušo ārzemnieku atgriešanas jautājumu risināšanai, kā arī iedarbīgākos apmācību veidus un metodes, kas limitētā laika posmā nodrošinātu pēc iespējas augstāka zināšanu līmeņa sasniegšanu. Šobrīd Projekta PMLP darbinieku un VRS amatpersonu svešvalodas apmācības koncepcijas izstrādes eksperti veic iestāžu struktūrvienību funkciju, darbinieku amatu aprakstu izpēti, personāla mainības analīzi, kā arī anketē atgriešanas jomā iesaistīto nodaļu darbiniekus par svešvalodu apmācību vajadzību un nozīmi to darba izpildes kvalitātes uzlabošanā. 2011.gada sākumā koncepcijas izstrādē tiks piesaistīti ārējie eksperti (metodologi), kas sniegs atbalstu PMLP un VRS koncepciju izstrādes ekspertiem.

Informācijai:
Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas Atgriešanās fonda 2009.gada projekts „Atgriešanās jomā iesaistīto valsts iestāžu darbinieku valodu apmācība" tiek īstenots no 2010.gada 1.jūnija līdz 2011.gada 31.maijam. Projekta kopējais finansējums ir 45 682 LVL.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Daina Auziņa
E-pasts: daina.auzina@pmlp.gov.lv

Tālr.: 67219154
Fakss: 67829825 

 

Publicēšanas datums: 12.11.2010.

Intensīvs darbs un sasniedzamā mērķa tuvums ir novērojams Eiropas Atgriešanās fonda līdzfinansētā projekta „Atgriešanās jomā iesaistīto valsts iestāžu darbinieku valoda apmācība" (turpmāk - Projekts) pasākumu ieviešanas procesā.

Noslēgumam tuvojas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk - Pārvalde) un Valsts robežsardzes (turpmāk - Robežsardze) darbinieku un amatpersonu, kas strādā atgriešanas jomā, svešvalodu apmācība. Uz šo brīdi no 83 Projekta apmācību dalībniekiem svešvalodas apmācību Latvijā ir beiguši 52 Pārvaldes un Robežsardzes darbinieki, un līdz aprīļa beigām arī pārējie apmācību dalībnieki saņems apliecību/sertifikātu par apgūto lietišķās angļu valodas vai vispārējās spāņu, franču un arābu valodas kursu. Apmācību dalībnieku uzlabotās svešvalodas gramatikas zināšanas, paplašinātais vārdu krājums lieti noder kvalitatīvai ikdienas pienākumu izpildei.

Tā kā atgriešanās jomā iesaistīto Pārvaldes un Robežsardzes darbinieku un amatpersonu svešvalodu apmācību plānots turpināt arī nākamo Eiropas Atgriešanās fonda gada programmu projektos, šī Projekta ietvaros tiek domāts par efektīvāku turpmāko svešvalodu apmācību veidu un apmācību procesa koordinācijas uzlabošanu, tāpēc tiek izstrādātas Pārvaldes un Robežsardzes darbinieku/amatpersonu svešvalodu apmācības koncepcijas.

Atgriešanās jautājumu risināšanā ir iesaistītas vairākas Pārvaldes un Robežsardzes struktūrvienības gan no centrālajām, gan arī no teritoriālajām nodaļām visā Latvijā. Uz šo brīdi koncepcijas izstrādes eksperti, veicot darbinieku anketēšanu, ir apzinājuši atgriešanās jomā iesaistīto struktūrvienību darbinieku/amatpersonu viedokli par to pašreizējām svešvalodu prasmēm, svešvalodas nepieciešamību ikdienas darbā un apmācību vajadzības. Papildus tam, koncepcijas izstrādes eksperti ir veikuši arī attiecīgo struktūrvienību un darbinieku/amatpersonu amatu aprakstu izpēti, analizējuši atgriešanās jomā iesaistītā personāla mainību pēdējos gados, kā arī pēc Eiropas Padomes izstrādātas pašvērtējuma tabulas noteikuši to pašreizējo svešvalodu zināšanu līmeni. Apkopotā informācija palīdzēs noteikt optimālās svešvalodas zināšanas, kas nepieciešamas, lai darbinieki/amatpersonas spētu pilnvērtīgi pildīt amata aprakstā noteiktos darbus. Papildus tam, ievērojot abu iestāžu atšķirīgo darba organizatorisko specifiku un noslodzi nelegālās migrācijas novēršanā, Projekta eksperti izstrādā efektīvākās svešvalodas apmācības programmas, kas būtu pielāgotas tieši katras institūcijas vajadzībām , kā arī koncepcijās tiks sniegtas rekomendācijas apmācības kvalitātes paaugstināšanai. Apmācības plānā, ievērojot atgriešanās jomā iesaistīto darbinieku un amatpersonu kompetencei, tiks noteiktas piemērotākās metodes, kursu veids, ilgums, intensitāte. Izstrādājot apmācību plānu turpmākajiem periodiem, tiks ņemti vērā svešvalodu apmācībai pieejamie finanšu līdzekļi, tai skaitā, Eiropas Atgriešanas fonda ietvaros pieejamais finansējuma apjoms, kas lielā mērā arī noteiks turpmākās svešvalodu apmācības iespējas gan Pārvaldē, gan Robežsardzē.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk - Pārvalde) sadarbībā ar Valsts robežsardzi (turpmāk - VRS) ir veiksmīgi īstenojusi Eiropas Atgriešanās fonda 2009.gada programmas projektu „Atgriešanās jomā iesaistīto valsts iestāžu darbinieku valodu apmācība" (turpmāk- Projekts).

Projekts tika īstenots ar mērķi uzlabot un pilnveidot to Pārvaldes darbinieku un VRS amatpersonu svešvalodu zināšanas, kuri saistīti ar ārzemnieku, kuri pārkāpuši ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus, atgriešanās jautājumu risināšanu. Šī mērķa sasniegšanai tika īstenoti divi galvenie Projekta pasākumi- angļu spāņu, franču un arābu valodas apmācība Latvijā Pārvaldes darbiniekiem un VRS amatpersonām, kuri saistīti ar atgriešanās jautājumu risināšanu un tika izstrādātas divas koncepcijas par turpmāko svešvalodu apmācību Pārvaldē un Robežsardzē.

Lai arī sākotnēji tika plānots nodrošināt svešvalodu apmācību 64 abu iestāžu darbiniekiem/amatpersonām, finanšu resursu ietaupījuma rezultātā, bija iespēja svešvalodas apmācības nodrošināt lielākam skaitam Pārvaldes un VRS darbinieku/amatpersonu. Tā rezultātā kopumā 83 atgriešanās jomā iesaistītie Pārvaldes darbinieki un Robežsardzes amatpersonas uzlaboja savas svešvalodas prasmes- 42 Pārvaldes darbinieki un 35 robežsargi angļu valodā, 2 robežsargi -spāņu valodā, 1 robežsargs- franču valodā, bet 3 robežsargi- arābu valodā.

Svešvalodu apmācība tika veikta sadarbībā ar 15 valodu apmācību uzņēmumiem visā Latvijā. Apmācību uzņēmumi nodrošināja 96 akadēmisko stundu lietišķo angļu, franču, spāņu un arābu valodu kursu katram darbiniekam/amatpersonai, atbilstošus mācību materiālus, kā arī apmācāmā darbinieka/amatpersonas zināšanu līmenim piemērotu apmācību programmu, iekļaujot arī ar nozari saistītu tēmu apguvi. Mācību noslēgumā darbinieki/amatpersonas saņēma apliecinājumus (sertifikātus, zināšanu progresa pārskatus) par sasniegto zināšanu līmeni.

Lai noskaidrotu Projektā iesaistīto darbinieku/amatpersonu viedokli par organizētajām apmācībām un iegūto zināšanu pielietošanu darba pienākumu veikšanā, apmācību koncepciju ietvaros tika izstrādātas kursu novērtējuma anketas, kas pēc veiktās apmācības, tika izsūtītas visiem Projekta apmācību dalībniekiem. Pēc anketās sniegtajām atbildēm, var secināt, ka darbiniekus un amatpersonas apmierināja apmācības organizēšanas process. Piedāvātās angļu, franču, spāņu un arābu valodas nodarbības lielākoties bija atbilstošas darbinieku un amatpersonu zināšanu līmenim un vajadzībām darba pienākumu veikšanai. Kā pozitīvu faktu var minēt, ka lielākā daļa Pārvaldes darbinieku un robežsargu pielieto iegūtās zināšanas darba pienākumu veikšanā un labprāt turpinātu savu svešvalodas prasmju pilnveidošanu.

Jau iepriekš tika ziņots, ka atgriešanās jomā iesaistīto Pārvaldes un Robežsardzes darbinieku un amatpersonu svešvalodu apmācību ir plānots turpināt arī nākamo Eiropas Atgriešanās fonda gada programmu projektos atbilstoši šī Projekta ietvaros izstrādātajām Pārvaldes un Robežsardzes darbinieku/amatpersonu svešvalodu apmācības koncepcijām. Koncepciju izstrādi veica eksperti no Pārvaldes un Robežsardzes, kā arī tika piesaistīti divi ārējie nozares speciālisti. Koncepcijas rezultātā tika apzināts, ka šobrīd ar atgriešanās jomu saistītajās struktūrvienībās ir nodarbināti 268 Pārvaldes darbinieki un 940 robežsargi. Ne visos gadījumos atgriešanās jomā iesaistītā personāla svešvalodu zināšanu līmenis ir pietiekams, lai darba izpilde tiktu veikta atbilstoši amata apraktā noteikto darbu kvalitatīvai izpildei, līdz ar to tika izstrādāts apmācību plāns, lai nodrošinātu nepieciešamā rezultāta sasniegšanu. Ārējie eksperti analizēja Pārvaldes un VRS ekspertu apkopoto informāciju par abu iestāžu atgriešanās jomā iesaistītajām struktūrvienībām, darbiniekiem, to pienākumiem, lai noteiktu atbilstošākās svešvalodu apmācību metodes, kas limitētā laika posmā nodrošinās pēc iespējas augstāka zināšanu līmeņa sasniegšanu. Tāpat izstrādātās koncepcijas abās iestādēs veicinās efektīvāku turpmāko svešvalodu apmācību procesa koordināciju.

Informācijai:
Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas Atgriešanās fonda 2009.gada projekts „Atgriešanās jomā iesaistīto valsts iestāžu darbinieku valodu apmācība" tika īstenots no 2010.gada 1.jūnija līdz 2011.gada 31.maijam. Projekta kopējais finansējums- 45 483 LVL.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Daina Auziņa
E-pasts: daina.auzina@pmlp.gov.lv

Tālr.: 67219154
Fakss: 67829825

 

Publicēšanas datums: 03.06.2011.

Kontaktpersona: Daina Auziņa
E-pasts: daina.auzina@pmlp.gov.lv

Tālr.: 67219154
Fakss: 67829825

 

Publicēšanas datums: 30.07.2010.