Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
3
Saņēmējs
Fiziska persona

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Personām no 15 gadu vecuma, uzturoties pierobežas joslā (gar Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu un Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu), ir nepieciešama Valsts robežsardzes izsniegta speciālā caurlaide, izņemot, ja persona ir deklarējusi dzīvesvietu pierobežas joslā un uzturas attiecīgā novada (pilsētas) vai blakus esošā novada (pilsētas) pierobežas joslā, ja persona pārvietojas pa valsts autoceļu, kas šķērso pierobežas joslu, ja valsts pārvaldes iestādes vai pašvaldības amatpersona (darbinieks) pilda dienesta (amata) pienākumus pierobežas joslā un var uzrādīt dienesta apliecību, vai ja persona var uzrādīt Latvijas Republikas izdotu vietējās pierobežas satiksmes atļauju. Tiek izsniegtas pastāvīgās un terminētās speciālās caurlaides.

Procesa Apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai saņemtu pastāvīgo caurlaidi (atļauju), persona, kurai pierobežas joslā pieder nekustamais īpašums, iesniedz iesniegumu Valsts robežsardzes teritoriālajā struktūrvienībā patstāvīgās ceurlaides saņemšanai. Lai saņemtu terminēto caurlaidi (atļauju), persona iesniedz iesniegumu Valsts robežsardzes teritoriālajā struktūrvienībā terminētās caurlaides saņemšanai.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu