Statuss:
Īstenošanā
IDF
ETIAS logo

Projekta nosaukums: Nr. VRS/IDF/2020/4 „Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) valsts vienības izveide Latvijā”

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze

Projekta atbilstība Eiropas Savienības un nacionālajiem plānošanas dokumentiem: Projekts atbilst Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam specifiskā mērķa „Robežas" aktivitātei „Nacionālā kapacitāte - robežas"

Projekta īstenošana: 07.10.2020. - 30.11.2023.

Projekta budžets: 864 421 EUR (100% Eiropas Savienības finansējums)

Projekta vispārīgais mērķis: Uzlabot robežpārbaužu efektivitāti, kā arī samazināt ar valsts drošības un sabiedriskās drošības apdraudējuma, ar nelikumīgu imigrāciju un ar augstas epidēmijas iespējamību saistītos riskus.

Projekta tiešai mērķis: Izveidot un aprīkot darbspējīgu ETIAS valsts vienību, to tehnisko infrastruktūru un procesuālo darbību mehānismu trešo valstu valstspiederīgo, kuri ir atbrīvoti no vīzas prasības, ieceļošanas pieprasījumu apstrādei.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:

1. ETIAS valsts vienības izveide un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana.

2. ETIAS valsts vienības IKT resursu pieejamības nodrošināšana.

Projektu īstenošanas rezultāts:

1.Valsts robežsardzē ir izveidota un apmācīta ETIAS valsts vienība, kas veic ETIAS uzdevumu izpildi 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā.

2. Veikts ETIAS valsts vienības telpu remonts.

3. Aprīkotas un pilnveidotas 12 darba vietas.

4. Izveidots un aprīkots Nacionālā slepenā tīkla (NST) piekļuves punkts.

5. Veikti pirmsatbilstības, atbilstības un funkcionālo procesu testi, pilnībā apmācīts ETIAS valsts vienības personāls, tai skaitā tiesībaizsardzības iestāžu pilnvarotas amatpersonas kontrolsaraksta veidošanā.

6. ETIAS valsts vienības datu pārraides, apstrādes, informācijas apmaiņas un arhivēšanas aprīkojums pilnveidots nepieciešamo uzdevumu veikšanai ikdienas un ārkārtas situācijas režīmā.

7. Nacionāla koordinācijas centra (NKC) datu mākoņkrātuves kapacitāte palielināta par 200TB.

8. Izveidota identifikācijas un piekļuves kontroles sistēma ETIAS valsts vienības telpām.

 

 

 ES logo

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

Informāciju sagatavoja:

Larisa Koženkova

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes Ārējo finanšu instrumentu realizācijas nodaļas vecākā speciāliste 

tel. 67913537, e-pasts: larisa.kozenkova@rs.gov.lv