Mēnešalga:
1215 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rūdolfa iela 5, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas vecākais inspektors (6.saime, IA līmenis)

Prasības amata pretendentiem:
 • I līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, civilās un militārās aizsardzības, sociālo un cilvēkrīcības zinātņu, humanitāro zinātņu (valodu studiju un programmu izglītības programmu grupa) vai komerczinību un administrēšanas izglītības tematiskajā jomā;
 • vēlama 2 gadu darba pieredze amatā, kas saistīta ar starptautiskām attiecībām;
 • angļu un krievu valodu zināšanas B1 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages);
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, elektroniskā pasta un interneta pārlūkprogrammas);
 • pirms stāšanās amatā nepieciešams saņemt 2.kategorijas (slepeni) speciālo atļauju pieejai valsts noslēpuma objektiem.

Amata pamatpienākumi:     
 • nodrošināt sadarbību ar Iekšlietu ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamentu, Ārlietu ministriju un citām iestādēm;
 • sagatavot sarakstes dokumentus ar valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī ar sabiedriskajām un starptautiskajām organizācijām un ārvalstu institūcijām, dienestiem un organizācijām;
 • uzturēt Valsts robežsardzes profesionālos sakarus ar Somijas robežsardzi un nodrošināt informācijas apmaiņu ar Somijas sakaru virsnieku Baltijas valstīs;
 • uzturēt sakarus ar Eiropas Savienības valstu un citu valstu vēstniecību Latvijas Republikā pārstāvjiem (izņemot Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas), nepieciešamības gadījumā nodrošinot sadarbību un informācijas apmaiņu;
 • uzturēt sakarus ar Eiropas Krasta apsardzes foruma un ATLAS iniciatīvas pārstāvjiem;
 • nodrošināt Pilnvaroto Robežu pārstāvju aparāta darbības plānoto un realizēto pasākumu uzskaiti;
 • veikt Valsts robežsardzes kopējo patrulēšanu rīkojuma dokumentu izstrādi;
 • koordinēt starptautiskās sadarbības pasākumu ar Valsts robežsardzes koledžas personāla iesaisti īstenošanu;
 • organizēt Valsts robežsardzes delegāciju vizītes uz ārvalstīm, izņemot dalībai Eiropas Savienības darba grupās, institūcijās un komitejās, kā arī FRONTEX Aģentūras un Eiropas atbalsta biroja aktivitātēs;
 • koordinēt un nodrošināt Valsts robežsardzes amatpersonu dalību starptautiskos forumos un starptautiskas nozīmes pasākumos ārvalstīs, izņemot dalību Eiropas Savienības institūcijās, darba grupās un komitejās, kā arī FRONTEX Aģentūras un Eiropas atbalsta biroja aktivitātēs;
 • izstrādāt iekšējo normatīvo aktu, rīkojuma un sarakstes dokumentu projektus starptautiskās sadarbības jomā;
 • pārzināt ar valsts robežu saistītos līgumus un vienošanās, sekot to ievērošanai;
 • pārzināt, ievērot un prast pielietot Iekšlietu ministrijas un Valsts robežsardzes normatīvos aktus, kas saistīti ar pienākumu izpildi, izstrādāt normatīvo aktu projektus.
Piedāvājam:

 • atbildīgu un interesantu darbu;
 • personīgo izaugsmi un iespējas pilnveidot savas profesionālās zināšanas; 
 • darbu un profesionālo pieredzi valsts pārvaldē;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu.

Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe – „kapteinis”. Amata mēnešalgu veido – mēnešalgas bāze 1215 EUR, kā arī risks dzīvībai/veselībai, korupcijas risku pakāpe un individuālā izdiena.


Pieteikuma iesniegšana:

Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: amatu.konkursi@rs.gov.lv norādot amata nosaukumu vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīgā, LV-1012. 

Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

Pretendentiem jāpiesakās līdz