Mēnešalga:
940 līdz 1150 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rūdolfa iela 5, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes Ārējo finanšu instrumentu realizācijas nodaļas vecākā speciālista amats

Prasības amata pretendentiem:
 • augstākā (bakalaura grāds) vai II līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālo un cilvēkrīcības zinātņu, komerczinību un administrēšanas, tiesību zinātnes, humanitāro zinātņu (valodu studiju un programmu grupa) vai civilās un militārās aizsardzības izglītības tematiskajā jomā;
 • vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze starptautisko projektu vadības jomā, kā arī pieredze darbā ar tiesību aktiem;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, elektroniskā pasta un Interneta pārlūkprogrammas);
 • labas krievu valodas zināšanas, vēlamas angļu valodas zināšanas B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages).

Amata pamatpienākumi:     
 • izstrādāt Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu iesniegumus (t.sk. angļu valodā) Valsts robežsardzei saistošās jomās;
 • piedalīties Eiropas Savienības politikas finanšu instrumentu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto daudzgadu programmu izstrādāšanā Valsts robežsardzei saistošās jomās;
 • izstrādāt Eiropas Savienības politikas finanšu instrumentu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu konkursa nolikumus noteiktajos termiņos, iesniegt tos Ministru kabineta vai Eiropas Komisijas noteiktajām atbildīgajām iestādēm;
 • plānot projektu aktivitātes, projektu iepirkumu procedūras, finanšu plūsmu, organizēt un kontrolēt tās, kā arī nodrošināt projektos definēto mērķu sasniegšanu;
 • koordinēt projektu, kuros iesaistītas vairākas institūcijas, uzdevumu izpildi;
 • kontrolēt projektu izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām, informēt Valsts robežsardzes projektu uzraudzības komiteju par projektu īstenošanu, kā arī par apstākļiem, kas varētu to kavēt;
 • sagatavot un parakstīt projektu progresa pārskatus, projektu gala pārskatus, kā arī citas ar projektu īstenošanu saistītas atskaites iesniegšanai Iekšlietu ministrijai un Eiropas Komisijai;
 • ierosināt un sagatavot grozījumus Granta līgumos;
 • nodrošināt tehnisko specifikāciju, darba uzdevumu un projektēšanas uzdevumu sagatavošanu, saskaņošanu un apstiprināšanu pirms iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas;
 • pārbaudīt un saskaņot iepirkuma dokumentācijas atbilstību apstiprinātajiem projektu iesniegumiem;
 • organizēt projektu publicitātes pasākumus un kontrolēt aktuālās informācijas par projektu ieviešanas gaitu regulāru atspoguļojumu Valsts robežsardzes mājas lapā;
 • kontrolēt un koordinēt projektu grāmatvežiem un asistentiem deleģēto uzdevumu izpildi un nodrošināt ar projektu vadību saistīto funkciju izpildi;
 • izstrādāt iekšējo normatīvo aktu projektus amata kompetences ietvaros;
 • pārstāvēt Valsts robežsardzi valsts un pašvaldību iestādēs amata kompetences ietvaros.
Piedāvājam:

 • atbildīgu un interesantu darbu;
 • personīgo izaugsmi un iespējas pilnveidot savas profesionālās zināšanas; 
 • darbu un profesionālo pieredzi valsts pārvaldē;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu.

Mēnešalga sākot no 940 EUR līdz 1150 EUR pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).


Pieteikuma iesniegšana:

CV, pieteikuma vēstuli un  augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, lūdzam nosūtīt elektroniski uz e-pastu: amatu.konkursi@rs.gov.lv ar norādi "projekta koordinators" vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīga, LV-1012. Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc CV, motivācijas vēstules un izglītības dokumentu izvērtēšanas būs iekļuvuši 2.kārtā.

Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam darbinieka amatam, pretendents apliecina, ka nodibinot darba tiesiskās attiecības uzrādīs derīgu sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.3. apakšpunktā noteiktajam.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

Pretendentiem jāpiesakās līdz