Mēnešalga:
1070 līdz 1608 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rūdolfa iela 5, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Bruņojuma, apgādes un tehnisko resursu pārvaldes Publisko iepirkumu nodaļas juriskonsults 

Prasības amata pretendentiem:      

 • augstākā (bakalaura grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes izglītības tematiskajā jomā;
 • vēlama praktiskā darba pieredze juriskonsulta vai līdzvērtīgā amatā;
 • nepieciešama vismaz 2 gadu darba pieredze saistībā ar publisko iepirkuma procedūru īstenošanu;
 • nepieciešamas padziļinātas zināšanas par publisko iepirkumu politiku un to procedūrām, kā arī standarta dokumentu tiesību aktiem, kas attiecas uz iepirkumiem un saistītajiem procesiem;
 • nepieciešamas vispārīgas zināšanas par Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību sistēmu;
 • nepieciešamas teicamas MS Office, elektroniskā pasta un interneta pārlūkprogrammu lietošanas prasmes.

Amata galvenie pienākumi:

 • juridiski noformēt tiesību aktu dokumentu projektus;
 • sniegt atzinumus par citu iestāžu izstrādātajiem plānošanas dokumentiem un sagatavot atbildes uz citu institūciju vēstulēm;
 • koordinēt iepirkumu speciālistu darbu juridisko dokumentu izstrādes jautājumos;
 • piedalīties ar iestādes interešu pārstāvību tiesvedības procesos saistīto jautājumu izskatīšanā un pārstāvēt Valsts robežsardzi tiesā ar iepirkumu jomu saistītos jautājumos;
 • pārbaudīt, apkopot un pēc noteiktiem kritērijiem grupēt informāciju par veiktajiem iepirkumiem, kā arī sagatavot attiecīgas atskaites;
 • veikt noslēgto līgumu darbības termiņu monitoringu;
 • veikt sankciju monitoringu par Latvijā un ārvalstīs reģistrētām juridiskajām un fiziskajām personām;
 • piedalīties ārējo normatīvo aktu izstrādē un izstrādāt metodiskos materiālus par iepirkumu procedūras organizēšanu;
 • nodrošināt publisko iepirkuma procedūru īstenošanu un administrēšanu;
 • nodrošināt publisko iepirkuma procedūru rezultātā noslēgto vispārīgo vienošanos un līgumu administrēšanu;
 • sagatavot vispārīgās vienošanās un līgumus;
 • pārbaudīt jebkādu ar saimniecisko līgumu noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu saistītu dokumentu atbilstību publiskos iepirkumus regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
 • piedalīties valsts centralizētajos iepirkumos, piedalīties iepirkuma komisiju darbā kā ekspertam.

Mēs piedāvājam:

 • mēnešalgu no 1070 EUR līdz 1608 EUR pirms nodokļu nomaksas (saskaņā ar iestādē noteikto darba samaksu un tās noteikšanas kārtību);
 • atbildīgu un interesantu darbu;
 • iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;
 • veselības apdrošināšanu (pēc nostrādātajiem 6 mēnešiem);
 • ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, papildatvaļinājuma dienas, atvaļinājuma pabalstu un sociālās garantijas;
 • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu kompensāciju.
Pieteikumu iesniegšana:

Kandidātiem lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: amatu.konkursi@rs.gov.lv norādot amata nosaukumu vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīgā, LV-1012:

 • dzīves un darba gājuma aprakstu (CV);
 • motivācijas vēstuli;
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopiju/as un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus;
 • dokumenta kopiju par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs.

Pieteikšanās termiņš līdz 2023.gada 30.novembrim.

Papildus informācija pa tālruni - 26349004.

Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012;  Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv


Pretendentiem jāpiesakās līdz