Mēnešalga:
1202 līdz 1237 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rūdolfa iela 5, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas galvenā inspektora amats

Prasības amata pretendentiem:
 • atbilstība Dienesta gaitas likuma 4., 7. pantā noteiktajām prasībām;
 • augstākā (bakalaura grāds) vai II līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, civilās un militārās aizsardzības, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, humanitārās zinātnes (valodu studiju un programmu izglītības programmu grupa) vai komerczinības un administrēšanas tematiskajā jomā;
 • vismaz 3 gadu dienesta pieredze Valsts robežsardzē vai (dienestā) darbā iekšlietu nozarē starptautisko attiecību jomā;
 • vismaz divu svešvalodu zināšanas, t.sk., labas krievu valodas zināšanas, angļu valodas zināšanas B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvē (Common European Framework of Reference for Languages);
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, elektroniskā pasta un Internet pārlūkprogrammas);
 • pirms stāšanās amatā nepieciešams saņemt 2.kategorijas (slepeni) speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam.

Amata pamatpienākumi:     
 • pārstāvēt Valsts robežsardzi divpusējās un daudzpusējās dienesta tikšanās ar Valsts robežsardzes ārvalstu sadarbības partneru pārstāvjiem, kā arī ar dienesta jautājumiem saistītajos starptautiskajos forumos un starptautiskās nozīmes pasākumos;
 • uzturēt Valsts robežsardzes profesionālos sakarus ar Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas Galveno pārvaldi migrācijas jautājumos un Krievijas Federālā Drošības dienesta Robežsardzes dienestu, nodrošinot sadarbību un nepieciešamās informācijas apmaiņu;
 • koordinēt un nodrošināt Latvijas – Krievijas Robežu darba grupas sanāksmju norisi;
 • koordinēt sadarbību ar Krievijas vēstniecības Latvijā personālu;uzturēt sakarus ar starptautiskajām organizācijām, kuras darbojas robežu drošības jomā (Starptautiskās migrācijas attīstības politikas centru (ICMPD), ANO Attīstības programma (UNDP), ANO Narkotiku kontroles programmu (UNDCP), Starptautisko migrācijas organizāciju (IOM)), un citām starptautiskām organizācijām, kā arī koordinēt Valsts robežsardzes pārstāvju dalību šo organizāciju ierosināto pasākumu norisē;
 • koordinēt Valsts robežsardzes amatpersonu dalību G.C.Marshall Eiropas Drošības Studiju centra organizētajos semināros un apmācību akadēmiskajās programmās;
 • uzturēt sakarus ar ASV vēstniecības Latvijā Aizsardzības sadarbības biroju (ODC) un civil-militārā atbalsta grupu, nodrošinot savstarpējās informācijas apmaiņas mehānismu;
 • sadarboties ar Iekšlietu ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamentu, Ārlietu ministriju un citām Latvijas valsts iestādēm, kas darbojas starptautiskās sadarbības jomā;
 • noteiktajā kārtībā piedalīties starpvalstu līgumu un vienošanos sagatavošanā ar robežkontroli saistītos jautājumos, analizēt starptautisko līgumu un citu normatīvo aktu piemērošanas praksi savas darbības jomā;
 • organizēt Valsts robežsardzi apmeklējošo ārvalstu delegāciju un viesu vizītes, nodrošinot diplomātiskā protokola ievērošanu;
 • organizēt Valsts robežsardzi apmeklējošo ārvalstu delegāciju un viesu vizītes, nodrošinot diplomātiskā protokola ievērošanu;
 • organizēt un koordinēt Valsts robežsardzes delegāciju vizītes uz ārvalstīm;
 • koordinēt un nodrošināt Valsts robežsardzes amatpersonu dalību starptautiskos forumos un starptautiskās nozīmes pasākumos ārvalstīs;
 • nodrošināt dienestam nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un tulkošanu;
 • sagatavot normatīvo dokumentu projektus.
Piedāvājam:

 • atbildīgu un interesantu darbu;
 • personīgo izaugsmi un iespējas pilnveidot savas profesionālās zināšanas; 
 • darbu un profesionālo pieredzi valsts pārvaldē;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu.

Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe – „majors”, mēnešalga, atkarībā no izdienas, sākot no 1202 EUR līdz 1237 EUR.


Pieteikuma iesniegšana:

Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, autobiogrāfiju, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: amatu.konkursi@rs.gov.lv ar norādi „VRS GP SSP SSPN galvenais inspektors”, vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīgā, LV-1012.
Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam amatam, pretendents apliecina, ka stājoties amatā uzrādīs derīgu sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.3. apakšpunktā noteiktajam.

Pieteikšanās termiņš līdz 2022.gada 27.janvārim.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

Pretendentiem jāpiesakās līdz