Mēnešalga:
1052 līdz 1300 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rūdolfa iela 5, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Finanšu pārvaldes Norēķinu nodaļas vadītāja amats

Prasības amata pretendentiem:
 • augstākā (bakalaura grāds) vai II līmeņa profesionālā augstākā izglītība komerczinību un administrēšanas, sociālo un cilvēkrīcības zinātņu vai matemātikas un statistikas izglītības tematiskajā jomā;
 • vismaz 4 (četru) gadu darba pieredze grāmatvedības jomā, vēlams valsts pārvaldes iestādē;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, elektroniskā pasta un interneta pārlūkprogrammas);
 • vēlama prasme strādāt ar resursu vadības sistēmu „Horizon”;
 • pirms stāšanās amatā nepieciešams saņemt 2.kategorijas (slepeni) speciālo atļauju pieejai valsts noslēpuma objektiem.

Amata pamatpienākumi:     
 • plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt nodaļas darbību;
 • organizēt un kontrolēt prasību un saistību uzskaiti;
 • organizēt un kontrolēt attaisnojuma dokumentu par saņemtajiem pakalpojumiem apstrādi un uzskaiti, kontrolēt to atbilstību līgumsaistībām;
 • organizēt un kontrolēt prasību un saistību pret personālu uzskaiti;
 • organizēt un kontrolēt debitoru parādu un saistību uzskaiti pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem;
 • organizēt un kontrolēt norēķinus ar juridiskām un fiziskām personām par Valsts robežsardzes saistībām pret valsts budžetu;
 • organizēt un kontrolēt nākamo periodu izdevumu, saņemto avansu, citu transfertu uzskaiti un citu nākamo periodu ieņēmumu un saņemto avansu uzskaiti;
 • organizēt un kontrolēt FRONTEX aģentūras norēķinu uzskaiti;
 • organizēt un kontrolēt norēķinu uzskaiti par izņemtajiem līdzekļiem no aizturētām personām;
 • organizēt un kontrolēt nākamo periodu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti;
 • organizēt un kontrolēt zembilances aktīvu un pasīvu uzskaiti (izņemot ilgtermiņa ieguldījumus un ķermeniskās lietas);
 • kontrolēt maksājuma uzdevumu sagatavošanu, grāmatošanu ar grāmatvedības programmas palīdzību;
 • organizēt, kontrolēt un analizēt saņemto pakalpojumu, saistību pret personālu, debitoru prasību, kreditoru saistību, nākamo periodu ieņēmumu un izdevumu, saņemto avansu un transfertu, maksājuma uzdevumu dimensiju atbilstību grāmatvedības uzskaitei, par neatbilstībām informēt atbildīgās personas;
 • organizēt un kontrolēt inventarizācijas sarakstu sagatavošanu nodaļas kompetences ietvaros (prasības, saistības, naudas līdzekļi, zembilances aktīvi un pasīvi);
 • organizēt un kontrolēt savlaicīgu atskaišu un pārskatu sagatavošanu nodaļas kompetences ietvaros, t. sk. atskaišu par Valsts robežsardzes izdevumiem, nodrošinot FRONTEX aģentūras organizētās operācijas un pasākumus;
 • veikt pieteikumu sagatavošanu, lai pieteiktu valūtu Valsts kasē, nodrošinātu kontu atvēršanu un slēgšanu Valsts kasē, atvērtu kredītkartes uz iestādes vārda;
 • piedalīties Valsts robežsardzes gada pārskata, ceturkšņa atskaišu sagatavošanā.

Piedāvājam:

 • atbildīgu un interesantu darbu;
 • personīgo izaugsmi un iespējas pilnveidot savas profesionālās zināšanas; 
 • darbu un profesionālo pieredzi valsts pārvaldē;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu.

Mēnešalga sākot no 1052 EUR līdz 1300 EUR pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).


Pieteikuma iesniegšana:

CV, pieteikuma vēstuli un  augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, lūdzam nosūtīt elektroniski uz e-pastu: amatu.konkursi@rs.gov.lv ar norādi "norēķinu nodaļas vadītājs" vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīga, LV-1012. Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc CV, motivācijas vēstules un izglītības dokumentu izvērtēšanas būs iekļuvuši 2.kārtā.

Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

Pretendentiem jāpiesakās līdz