Mēnešalga:
700 līdz 791 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Jaunsmilgas, Runtorta, Isnaudas pag., Ludzas nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz


Valsts robežsardzes Aviācijas un speciālo operāciju pārvaldes Aviācijas inženiertehniskā dienesta speciālists (gaisa kuģu virszemes apkalpošanas un tehniskās apkopes jomā)

Prasības amata pretendentiem:
 • vismaz profesionālā vidējā izglītība, vēlams: inženierzinātņu un tehnoloģiju izglītības tematiskajā jomā vai 3. profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstoša profesionālā tālākizglītība nozarē, kā arī sekmīgi pabeigts sākuma kurss I līmeņa profesionālās augstākās izglītības inženierzinātņu un tehnoloģiju izglītības tematiskajā jomā (mašīnzinību (mehāniskie transportlīdzekļi, kuģi un gaisa kuģi) izglītības programmu grupā), izņēmuma gadījumā – vidējā  izglītību, bet uzsāktas studijas īsā cikla (pirmā līmeņa) profesionālās augstākās izglītības ieguvei inženierzinātņu un tehnoloģiju izglītības tematiskajā jomā un sekmīgi pabeigti studiju programmas pirmie divi kursi;
 • vēlami šādi sertifikāti par sekmīgi nokārtotiem 2014. gada 26. novembra Eiropas Savienības Komisijas Regulas (ES) Nr. 1321/2014 “Par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu” 66. daļas (III pielikums) moduļiem: Nr. 3 „Elektrotehnikas pamati”, Nr. 5 „Ciparu tehnikas / Elektronisko instrumentu sistēmas”, Nr. 6 „Materiāli un komponenti”, Nr. 7A „Tehniskās apkopes prakse”, Nr. 8 „Aerodinamikas pamati”, Nr. 12 „Helikoptera aerodinamika, struktūras un sistēmas”, Nr. 15 „Gāzturbīnu dzinējs”;
 • vēlama 1 gada pieredze transportlīdzekļu tehniskajā apkopē;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, elektroniskā pasta un interneta pārlūkprogrammas);
 • vēlamas tehniskās angļu valodas zināšanas.

Galvenie amata pienākumi:     
 • veikt gaisa kuģu buksēšanu vai pārvietošanu, tauvošanu;
 • nodrošināt gaisa kuģu uzpildīšanu ar aviācijas degvielu, tajā skaitā, no pārvietojamajiem gaisa kuģu uzpildīšanas līdzekļiem;
 • kontrolēt citu šķidrumu un gāzes sistēmu līmeņus gaisa kuģos;
 • vadīt gaisa kuģu kustību uz lidlauka perona;
 • pirms lidojuma kontrolēt lidlauka perona gatavību drošai ekspluatēšanai;
 • nodrošināt gaisa kuģu izlaišanu lidojumā un sagaidīšanu no lidojuma;
 • nodrošināt elektriskās strāvas jaudu gaisa kuģu stāvvietā vai uz lidlauka perona;
 • veikt gaisa kuģu iekraušanas un izkraušanas darbus;
 • veikt gaisa kuģu mazgāšanu un tīrīšanu;
 • piedalīties gaisa kuģu elektromehānisko ierīču darba kārtības pārbaužu posmos, vadot virszemes apkalpošanas/tehniskās apkopes iekārtas;
 • nodrošināt vienkāršu procedūru izpildi gaisa kuģu pirmslidojuma pārbaudes procesā;
 • veikt vienkāršas procedūras gaisa kuģu remontdarbu procesā;
 • noformēt tehnisko dokumentāciju pēc darbu izpildes.
Piedāvājam:
 • mēnešalgu sākot no 700 EUR līdz 791 EUR pirms nodokļu nomaksas (saskaņā ar iestādē noteikto darba samaksu un tās noteikšanas kārtību);
 • atbildīgu un interesantu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu un papildatvaļinājuma dienas;
 • veselības apdrošināšanu  (pēc nostrādātajiem 6 mēnešiem);
 • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu kompensēšanu līdz 150 EUR.
Pieteikuma iesniegšana:

Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: livija.barkane@rs.gov.lv norādot amata nosaukumu vai pa pastu: Valsts robežsardzes Aviācijas un speciālo operāciju pārvalde, “Jaunsmilgas”, Runtorta, Isnaudas pag., Ludzas novads, LV-5701.
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentus par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.


Pieteikšanās termiņš līdz 2024.gada 21.jūlijam.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

Pretendentiem jāpiesakās līdz