Statuss:
Noslēdzies

attelsattelsattels

 

Projekta nosaukums: "Valsts robežsardzes darbinieku apmācība". 

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze

Projekta prioritāte un aktivitāte:
Prioritāte „ Atsauces instrumentu un novērtēšanas metodoloģijas izstrāde, lai novērtētu un uzlabotu starptautiskās aizsardzības lūgumu izskatīšanas procedūru kvalitāti un stiprinātu administratīvās struktūras nolūkā reaģēt uz uzdevumiem, kādus radījusi ciešāka praktiskā sadarbība ar citām valstīm". Aktivitāte: Valsts robežsardzes darbinieku apmācība.

Projekta īstenošana:
01.07.2010. - 30.06.2011.

Projekta izmaksas:
Projektam paredzētais finansējums ir 42 168 LVL, no tiem pieprasītais Fonda finansējums ir 31 626 LVL, bet valsts budžeta finansējums- 10 542 LVL. Plānotais Projekta īstenošanas laiks ir 2010.gada jūlijs - 2011.gada jūnijs.

Projekta vispārējais mērķis:
Paaugstināt Valsts robežsardzes amatpersonu, kuras pieņem iesniegumu no patvēruma meklētājiem kapacitāti, kā arī papildināt zināšanas par jaunākajām patvēruma pieprasīšanas tendencēm.

Projekta specifiskais mērķis:
Optimizēt Valsts robežsardzes Imigrācijas dienesta darbu nodrošinot to ar nepieciešamo amatpersonu skaitu, kuri pieņem iesniegumus no patvēruma meklētājiem, veicot to identificēšanu un intervēšanu.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:
Projekta ietvaros plānots organizēt 4 seminārus Valsts robežsardzes imigrācijas struktūrvienību amatpersonām, kuras pieņem iesniegumus no patvēruma meklētājiem (ārvalstu ekspertu vadībā).
Projekta mērķis ir uzlabot Valsts robežsardzes amatpersonu, kuras pieņem iesniegumu no patvēruma meklētājiem, veicot to identificēšanu un intervēšanu, kapacitāti, kā arī papildināt zināšanas par jaunākajām patvēruma pieprasīšanas tendencēm. Uzlabot Valsts robežsardzes amatpersonu sadarbību ar citu dalībvalstu dienestiem, organizējot pieredzes apmaiņas braucienus ar mērķi apmainīties ar informāciju par patvēruma meklētāju izcelsmes valstīm Šim nolūkam projekta ietvaros Spānijā (Madridē), Zviedrijā (Stokholmā), Slovākijā (Bratislavā) un Grieķijā (Atēnās) notiks semināri par patvēruma meklētāju identificēšanas un intervēšanas metodēm. Seminārus vadīs 2 lektori no attiecīgo valstu kompetentajiem dienestiem. Katra semināra ietvaros uzlabos profesionālās prasmes un iemaņas 10 Valsts robežsardzes amatpersonas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:
40 Valsts robežsardzes amatpersonas paaugstinās kvalifikāciju par ES dalībvalstu labāko praksi patvēruma meklētāju identificēšanā un intervēšanā. Tiks paaugstināta kvalifikācija uzņemšanas dokumentu sagatavošanā, kā arī tiks pārņemta labākā prakse aizturēto patvēruma meklētāju centru darbībā. Tiks pilnveidota Valsts robežsardzes personāla apmācību sistēma, lai sistematizētu personāla profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu. Iegūtās zināšanas tiks izmantotas Valsts robežsardzes kadetu apmācībai.
Ņemot vērā Latvijas Republikas statusu kā ES dalībvalstij un arī Šengenas līguma zonas valstij, nākotnē tiek prognozēta nelegālās imigrācijas spiediena paaugstināšanās, kas rada nepieciešamību organizēt dažādus personāla kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus atkarībā no attiecīgo darbinieku darba specifikas prasībām. Pēc projekta ieviešanas būs izveidota Imigrācijas kontrolē iesaistītā Valsts robežsardzes personāla profesionālās pilnveidošanas koncepcija 2011. - 2013. gadam, kas uzlabos kvalifikācijas celšanas apmācību organizēšanu. Koncepciju izstrādās Valsts robežsardzes amatpersonas un koncepcijas izstrāde neradīs papildus finanšu izdevumus.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Robežsardzes amatpersonu dalība seminārā Zviedrijā 

No š.g. 23.-26. novembrim 11 Valsts robežsardzes amatpersonas piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā „Patvēruma meklētāju identificēšanas un intervēšanas metodes", kurš notika Zviedrijā (Stokholmā).

Zviedrijas eksperti (lektori) no Zviedrijas migrācijas pārvaldes un Izmeklēšanas nacionālā biroja iepazīstināja Latvijas delegācijas pārstāvjus ar patvēruma politiku Zviedrijā, sadarbības iestādēm patvēruma meklētāju identificēšanā, kā arī dalījās pieredzē par patvēruma meklētāju identificēšanas un intervēšanas metodēm. Latvijas robežsargiem bija iespēja iepazīties ar Zviedrijas migrācijas pārvaldes Mērštā (Märsta) patvēruma meklētāju izmitināšanas centra darbību un praksi.

Pieredzes apmaiņas seminārs kļuvis par labu pamatu turpmākai ciešai abu valstu kompetento iestāžu, kas veic darbības ar patvēruma meklētājiem, sadarbībai. Semināra rezultātā tika paaugstināta Valsts robežsardzes amatpersonu kvalifikācija, jo tika apspriesti vairāki praktiski jautājumi un tika meklēti risinājumi problēmjautājumiem, kas saistīti ar patvēruma meklētāju intervēšanu un identificēšanu.

Pieredzes apmaiņas seminārs notika Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas Bēgļu fonda 2009. gada programmas ietvaros starp Valsts robežsardzi un Iekšlietu ministriju 2009. gada 3. septembrī noslēgto vienošanos Nr. EBF/2009/1 par projekta „Valsts robežsardzes darbinieku apmācība" īstenošanu.

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas Bēgļu fonda 2009.gada projekts „Valsts robežsardzes darbinieku apmācība" tiek īstenots no 2010.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 30. jūnijam. Projekta kopējais finansējums ir 42 168 LVL.

attels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasts: sandis.panga@rs.gov.lv

tālr. 67075754

 

Publicēšanas datums: 01.12.2010.

Robežsargu dalība seminārā Slovākijā

No šā gada 14.-17. decembrim Valsts robežsardzes amatpersonas piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā „Patvēruma meklētāju identificēšanas un intervēšanas metodes" Slovākijā (Bratislavā).

Seminārā ar savu pieredzi dalījās eksperti no Slovākijas Migrācijas pārvaldes un Policijas. Latvijas Valsts robežsardzes amatpersonas tika iepazīstinātas ar patvēruma politiku Slovākijā, iestāžu pieredzi patvēruma meklētāju identificēšanā un intervēšanā, sadarbību identificēšanas jautājumos. Papildus Latvijas delegācijai bija iespēja iepazīties ar Slovākijas Iekšlietu ministrijas Migrācijas pārvaldes patvēruma meklētāju izmitināšanas centra Rohovce darbību.

Notikušais seminārs ir daļa no kvalifikācijas paaugstināšanas semināru cikla Valsts robežsardzes amatpersonām, kas veic darbības ar patvēruma meklētājiem. Notikušais seminārs kļuvis par labu pamatu turpmākai abu valstu kompetento iestāžu, kas veic darbības ar patvēruma meklētājiem, sadarbībai.

Pieredzes apmaiņas seminārs notika Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas Bēgļu fonda 2009. gada programmas ietvaros starp Valsts robežsardzi un Iekšlietu ministriju 2009. gada 3. septembrī noslēgto vienošanos Nr. EBF/2009/1 par projekta „Valsts robežsardzes darbinieku apmācība" īstenošanu.

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas Bēgļu fonda 2009.gada projekts „Valsts robežsardzes darbinieku apmācība" tiek īstenots no 2010.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 30. jūnijam. Projekta kopējais finansējums ir 42 168 LVL, no kuriem 10542 LVL finansē Latvijas Republika.

attels

attelsattels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasts: sandis.panga@rs.gov.lv

tālr. 67075754

 

Publicēšanas datums: 20.12.2010.

Valsts robežsardzes amatpersonu dalība seminārā Norvēģijā

No šā gada 26. līdz 29. aprīlim 11 Valsts robežsardzes amatpersonas piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā „Patvēruma meklētāju identificēšanas un intervēšanas metodes", kurš notika Norvēģijā (Oslo). Pieredzes apmaiņas seminārs notika Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013. gadam Eiropas Bēgļu fonda 2009. gada programmas ietvaros starp Valsts robežsardzi un Iekšlietu ministriju 2009. gada 3. septembrī noslēgto vienošanos Nr. EBF/2009/1 par projekta „Valsts robežsardzes darbinieku apmācība" īstenošanu.

Seminārā piedalījās Norvēģijas eksperti (lektori) no Norvēģijas Policijas Imigrācijas dienesta Policijas Imigrācijas nodaļas (Politiets Utlendingsenhet (PU)), Norvēģijas Imigrācijas direktorāta (Norwegian Directorate of Immigration (UDI)) un Valstiskās piederības un dokumentācijas centra (National identity and Dokumentation Centre), kuri iepazīstināja Valsts robežsardzes amatpersonas ar patvēruma politiku Norvēģijā; ar sadarbības iestādēm patvēruma meklētāju identificēšanā; dalījās pieredzē par patvēruma meklētāju identificēšanas un intervēšanas metodēm.

Latvijas delegācijai bija iespēja iepazīties ar patvēruma meklētāju izmitināšanas centra Toršov (Torshov) darbību un praksi.

Semināra rezultātā tika paaugstināta Valsts robežsardzes amatpersonu, kas veic darbības ar patvēruma meklētājiem, kvalifikācija. Pieredzes apmaiņas seminārs kļuvis par labu pamatu turpmākai ciešai abu valstu kompetento iestāžu, kas veic darbības ar patvēruma meklētājiem, sadarbībai.

attels

attels

Informācijai:
Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas Bēgļu fonda 2009.gada projekts „Valsts robežsardzes darbinieku apmācība" tiek īstenots no 2010.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 30. jūnijam. Projekta kopējais finansējums ir 42 168 LVL.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasts: sandis.panga@rs.gov.lv

tālr. 67075754

 

Publicēšanas datums: 02.05.2011.

Valsts robežsardzes amatpersonu dalība seminārā Austrijā

No šā gada 16. līdz 18. maijam 18 Latvijas Valsts robežsardzes amatpersonas piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā „Patvēruma meklētāju identificēšanas un intervēšanas metodes", kurš notika Austrijā (Vīnē).

Pieredzes apmaiņas seminārs notika Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.- 2013. gadam Eiropas Bēgļu fonda 2009. gada programmas ietvaros starp Valsts robežsardzi un Iekšlietu ministriju 2009. gada 3. septembrī noslēgto vienošanos Nr. EBF/2009/1 par projekta „Valsts robežsardzes darbinieku apmācība" īstenošanu.

Seminārā piedalījās Austrijas eksperti (lektori) no Policijas, Federālā Patvēruma biroja, Iekšlietu ministrijas Imigrācijas un robežkontroles departamenta, kuri iepazīstināja Latvijas robežsargus ar patvēruma politiku Austrijā, ar sadarbības iestādēm patvēruma meklētāju identificēšanā, dalījās pieredzē par patvēruma meklētāju identificēšanas un intervēšanas metodēm, kā arī iepazīstināja ar patvēruma meklētāju izmitināšanas vietām.

Latvijas delegācijai bija iespēja iepazīties ar Policijas aizturēšanas centru Rossauerlände, patvēruma meklētāju sākotnējās uzņemšanas centru Ost Traiskirchenā,
Vīnes lidostas (izlidošanas sektora) Schwechat policijas nodaļas (objekts 240) darbību un praksi.

Semināra rezultātā tika paaugstināta Valsts robežsardzes amatpersonu, kas veic darbības ar patvēruma meklētājiem, kvalifikācija. Pieredzes apmaiņas seminārs kļuvis par labu pamatu turpmākai ciešai abu valstu kompetento iestāžu, kas veic darbības ar patvēruma meklētājiem, sadarbībai.

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas Bēgļu fonda 2009.gada projekts „Valsts robežsardzes darbinieku apmācība" tiek īstenots no 2010.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 30. jūnijam. Projekta kopējais finansējums ir 42 168 LVL.

attelsattels

attels

attelsattels

attels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasts: sandis.panga@rs.gov.lv

tālr. 67075754

 

Publicēšanas datums: 20.05.2011.

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasts: sandis.panga@rs.gov.lv

tālr. 67075754

 

Publicēšanas datums: 05.07.2010.