Statuss:
Noslēdzies

attels

Informācija par VRS projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/024 „Robežapsardzības informācijas sistēmas "RAIS 2009" izstrāde" realizāciju

Projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/024 „Robežapsardzības informācijas sistēmas "RAIS 2009" izstrāde" realizācijas ietvaros 2010.gada jūnijā tika organizēts iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.pantu.

Iepirkuma rezultātā š.g. 28.jūnijā starp Valsts robežsardzes Galveno pārvaldi un SIA „AA Projekts" tika noslēgts līgums par robežapsardzības informācijas sistēmas "RAIS 2009" projektēšanu un izveides (ieviešanas) autoruzraudzību par kopējo līgumcenu LVL 33 880,00 bez PVN, tajā skaitā projektēšana 25 880,00 LVL bez PVN un autoruzraudzība 8 000,00 LVL bez PVN.

Saskaņā ar noslēgto līgumu robežapsardzības informācijas sistēmas "RAIS 2009" projektēšana jāveic 5 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Projekts tiek realizēts Eiropas reģionālās attīstības fonda ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta realizācijas rezultātā tiks būtiski uzlabota Valsts robežsardzes informatīvās sistēmas analītiskās un statiskās informācijas iegūšanas un izmantošanas efektivitāte, kā arī izveidoti jauni e-pakalpojumi.

Projekta realizācijas termiņš saskaņā ar vienošanos ir 30 mēneši no 2009.gada novembra līdz 2012.gada aprīlim.

Valsts robežsardze Eiropas reģionālās attīstības fonda ietvaros no 2009.gada novembra īsteno projektu „Robežapsardzības informācijas sistēmas „RAIS 2009" izstrāde" (Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/024). Kopējais projekta īstenošanas ilgums ir 36 mēneši.

Projekta ietvaros un pamatojoties uz Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes rīkotā atklātā konkursa „Robežapsardzības informācijas sistēmas „RAIS 2009" izveidošana" (iepirkuma identifikācijas numurs: VRSGP2011/04ERAF) rezultātiem, 2011.gada 18.oktobrī starp Valsts robežsardzes Galveno pārvaldi un SIA „Komerccentrs DATI grupa" tika noslēgts līgums par sistēmas „RAIS 2009" izveidošanu. Kopējā līgumcena sastāda 362 266,65 LVL bez PVN. Līguma izpildes termiņš: viena gada laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.

SIA „AA Projekts" nodrošinās sistēmas „RAIS 2009" izveidošanas autoruzraudzību par 8 000,00 LVL bez PVN (iepirkuma identifikācijas Nr.IeMVRSGP2010/15ERAF).

Kā arī, saskaņā ar Projektā plānoto 2009.gada decembrī tika nodrošināta iepirkuma dokumentācijas un pretendentu iesniegto piedāvājumu izvērtēšana, ko veica SIA „Linea Recta" par kopējo līgumcenu 579 LVL bez PVN un 2011.gada janvārī SIA „AA Projekts" izstrādātā robežapsardzības informācijas sistēmas „RAIS 2009" tehniskā projekta izvērtēšana, ko veica SIA „Agile & CO" par kopējo līgumcenu 1 639 LVL bez PVN.

Apstiprinātais projekta kopējais finansējums ir 500 000 LVL.

Projekts tiek realizēts Eiropas reģionālās attīstības fonda ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

 

Publicēšanas datums: 19.10.2011.

2012.gada 20.jūnijā starp Valsts robežsardzi un Sadarbības iestādi - Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīti grozījumi pie 2009.gada 10.novembra vienošanās Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/024 par Eiropas Savienības fonda projekta „Robežapsardzības informācijas sistēmas „RAIS 2009" izstrāde" īstenošanu.

Grozījumi tika parakstīti ievērojot to, ka ir iestājies Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu" 25.2 1.1.apakšpunktā minētais apstāklis - Iepirkumu uzraudzības birojs atstāj bez izskatīšanas iesniegumu par pārkāpumiem finansējuma saņēmēja Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros veiktā iepirkuma ID Nr.VRS GP 2011/04 ERAF ietvaros, jo iesnieguma iesniedzējs ir atsaucis savu sūdzību. Grozījumi paredz projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2012.gada 9.decembrim.

Projekta ietvaros turpinās Robežapsardzības informācijas sistēmas „RAIS 2009" izstrāde (darbus veic SIA „Komerccentrs DATI grupa") un tiek nodrošināta sistēmas „RAIS 2009" izveidošanas autoruzraudzība (darbus veic SIA „AA Projekts").

Projekts tiek realizēts Eiropas reģionālās attīstības fonda ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

 

 

Publicēšanas datums: 25.06.2012.

Valsts robežsardze Eiropas reģionālās attīstības fonda ietvaros no 2009. gada novembra līdz 2013. gada 9. decembrim īstenoja projektu „Robežapsardzības informācijas sistēmas „RAIS 2009" izstrāde" (Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/024).

Projekta ietvaros ir izstrādāta robežapsardzības informācijas sistēma „RAIS 2009" un trīs elektroniskie pakalpojumi: „Pierobežas joslas speciālo caurlaižu pieteikšana un saņemšana", „Pieprasījumu, ierosinājumu un sūdzību apstrāde" un „Aktuāla informācija par rindām uz robežas un prognoze".

Robežapsardzības informācijas sistēma "RAIS 2009" ir izveidota kā palīgs Valsts robežsardzes struktūrvienību ikdienas dienesta pienākumu plānošanā, organizēšanā un veikšanā.

Izstrādātie e-pakalpojumi izstrādāti, lai veicinātu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras attīstību , kā arī ir radītu mehānismu pieteikto e-pakalpojumu izsekošanai, darba plūsmas vadībai, garantējot pakalpojumu izpildes kvalitāti tā saņēmējam, tādējādi samazinot administratīvo slogu, īstenojot vienādu iespēju principu personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Projekts tiek realizēts Eiropas reģionālās attīstības fonda ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

 

 

Publicēšanas datums: 10.12.2013.

Valsts robežsardze Eiropas reģionālās attīstības fonda ietvaros no 2009. gada novembra līdz 2015. gada 28. jūlijam īstenoja projektu „Robežapsardzības informācijas sistēmas „RAIS 2009" izstrāde" (Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/024).

Projekta ietvaros ir izstrādāta un ieviesta produkcijas vidē robežapsardzības informācijas sistēma „RAIS 2009" un trīs elektroniskie pakalpojumi: „Pierobežas joslas speciālo caurlaižu pieteikšana un saņemšana", „Pieprasījumu, ierosinājumu un sūdzību apstrāde" un „Aktuāla informācija par rindām uz robežas un prognoze".

Robežapsardzības informācijas sistēma "RAIS 2009" ir izveidota kā palīgs Valsts robežsardzes struktūrvienību ikdienas dienesta pienākumu plānošanā, organizēšanā un veikšanā.

Izstrādātie e-pakalpojumi izstrādāti, lai veicinātu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras attīstību , kā arī ir radītu mehānismu pieteikto e-pakalpojumu izsekošanai, darba plūsmas vadībai, garantējot pakalpojumu izpildes kvalitāti tā saņēmējam, tādējādi samazinot administratīvo slogu, īstenojot vienādu iespēju principu personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Projekts tika realizēts Eiropas reģionālās attīstības fonda ietvaros un to līdzfinansēja Eiropas Savienība.

 

 

 

Publicēšanas datums: 15.09.2015.

 

Publicēšanas datums: 25.08.2010.