Statuss:
Īstenošanā

Projekta „Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pārrobežu sadarbības stiprināšana gatavojoties un realizējot masu pasākumus (LATBEL)” divpusējā on-line tikšanās par “Vadlīniju kopīgai izmeklēšanai ar Latvijas un Baltkrievijas valsts robežas režīma pārkāpšanu saistītiem robežincidentiem” praktisku izmantošanu (operatīvās darbības informācijas apmaiņas ietvaros)

2021.gada 19.februārī Latvijas Republikas Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldē un Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas Polockas robežsardzes vienībā Projekta ietvaros tika organizēta tiešsaistes divpusēja sanāksme par “Vadlīniju kopīgai izmeklēšanai ar Latvijas un Baltkrievijas valsts robežas režīma pārkāpšanu saistītiem robežincidentiem” praktisku izmantošanu (operatīvās darbības informācijas apmaiņas ietvaros), kurā piedalījās Latvijas Republikas Pilnvarota robežas pārstāvja vietnieks VRS Daugavpils pārvaldes priekšnieka vietnieks (Kriminālizmeklēšanas dienesta priekšnieks) pulkvežleitnants J.Vlasovs, Pilnvarota robežas pārstāvja palīgi un pieaicinātie eksperti, kā arī Baltkrievijas Republikas Polockas iecirkņa robežas pilnvarota vietnieks Maksim Prybachenka,  Polockas iecirkņa robežas pilnvarota palīgi un eksperti (turpmāk – Puses).

Videokonferences režīmā sanāksmes dalībnieki iepazinās ar situācijas īpatnības uz Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas laika posmā no 2018. līdz 2020.gadam nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, apmainījās ar viedokļiem par situācijas ietekmi uz robežuzraudzības pasākumu organizēšanu un veikšanu, kā arī apsprieda iespējamus situācijas attīstības virzienus un modeļus.

Turpinājumā tika apspriesti un izrunāti problēmjautājumi, ar kuriem saskarās amatpersonas, nodrošinot robežincidenta, kas saistīts ar Latvijas – Baltkrievijas valsts robežas režīma pārkāpumu, izmeklēšanu. Detalizēti izskatīti attiecīga pārkāpuma pierādījumu iegūšanas iespējas, īpatnības un ar to saistītas grūtības.

Tikšanās laikā Puses iepazinās ar praktiskiem aspektiem starptautiskās aizsardzības piešķiršanas jomā Latvijas Republikā un Baltkrievijas Republikā. Apsprieda valstīs realizējamus pasākumus, kas vērsti uz nelegālās imigrācijas un cilvēktirdzniecības apkarošanu. 

Sanāksmes noslēgumā Puses atzīmēja, ka Projekta pasākumu realizācija neapšaubāmi paaugstina robežuzrauzdības procedūru kvalitāti, kā arī veicina sadarbību starp abu valstu struktūrvienībām reģionālajā un vietējā līmenī.

Projekts tiek īstenots no 2019. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31.maijam un tā galvenais mērķis ir pastiprināt sadarbību un uzlabot koordināciju starp Baltkrievijas un Latvijas robežapsardzības iestādēm cīņā pret pārrobežu noziedzību, kā arī ar nelikumīgu tranzītu saistīto risku novēršana liela mēroga pārrobežu sabiedriskajos pasākumos. Tas ir daļa no Mobilitātes Partnerības Instrumenta un tas tiek realizēts pamatojoties uz Starptautiskā migrācijas politikas attīstības centra (ICMPD) un Valsts robežsardzes noslēgto Granta līgumu ICMPD/2019/MPF-295-005.

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Starptautiskās Migrācijas politikas attīstības centra atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Kontaktpersona:

Vladimirs Zaguzovs

e-pasts: Vladimirs.Zaguzovs@rs.gov.lv

tel. 67075709