Statuss:
Noslēdzies

attelsattelsattels

Projekta nosaukums:
Dzelzceļa posmu starp Zilupes, Indras un Kārsavas DzRKP un valsts robežu aprīkošana ar video novērošanas sistēmu

Projekta prioritāte un aktivitāte:
Eiropas Ārējo robežu fonda 2009.gada programmas 1.prioritāte:
„Atbalsts turpmākai pakāpeniskai kopējas integrētas robežu pārvaldības sistēmas izveidei attiecībā uz personu pārbaudēm pie ārējām robežām un ārējo robežu uzraudzību".
1.2.aktivitāte „Dzelzceļa posmu starp Zilupes, Indras un Kārsavas DzRKP un valsts robežu aprīkošana ar video novērošanas sistēmu".

Projekta vispārējais mērķis:
nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu Latvijas Republikas un Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli, nodrošinot iekšējo drošību un novēršot ārējos draudus.

Projekta specifiskais mērķis:
radīt priekšnosacījumus dzelzceļa posmu starp Zilupes, Indras un Kārsavas DzRKP un valsts robežu aprīkošanai ar video novērošanas sistēmu, izstrādājot tehnisko projektu.

Projekta finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir 363 795 LVL, tajā skaitā Fonda finansējums ir 272 846LVL, bet valsts budžeta finansējums - 90 949 LVL. Plānotais Projekta īstenošanas laiks ir 2010.gada jūlijs - 2011.gada jūnijs.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:
Izstrādāti tehniskie projekti videonovērošanas sistēmas izveidošanai dzelzceļa posmiem starp Zilupes, Indras un Kārsavas DzRKP un valsts robežu. Radīti priekšnosacījumi dzelzceļa posmu starp Zilupes, Indras un Kārsavas DzRKP un valsts robežu aprīkošanai ar video novērošanas sistēmu.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Projekta ietvaros Valsts robežsardzes Galvenā pārvalde 2010.gada 4.oktobrī izsludināja atklātu konkursu par videonovērošanas sistēmu dzelzceļa posmiem starp Zilupes DzRKP, Indras DzRKP, Kārsavas DzRKP un valsts robežu projektēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.IeM VRS GP 2010/17ĀRF). Rīkotā iepirkuma rezultātā (21.12.2010. pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem) par uzvarējušo pretendentu atzīta un līguma slēgšanas tiesības ieguva akciju sabiedrība „STA Grupa".

2011.gada 13.janvārī starp Valsts robežsardzes Galveno pārvaldi un AS „STA Grupa" tika noslēgts līgums par videonovērošanas sistēmu projektēšanu par kopējo līgumcenu 88 825,00 LVL bez pievienotās vērtības nodokļa.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks izstrādāti tehniskie projekti videonovērošanas sistēmas izveidošanai dzelzceļa posmiem starp Zilupes, Indras un Kārsavas DzRKP un valsts robežu. Radīti priekšnosacījumi dzelzceļa posmu starp Zilupes, Indras un Kārsavas DzRKP un valsts robežu aprīkošanai ar video novērošanas sistēmu.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@rs.gov.lv
tel. 67075741

 

Publicēšanas datums: 17.01.2011.

Projekta ietvaros 2011.gada 13.janvārī starp Valsts robežsardzes Galveno pārvaldi un AS „STA Grupa" tika noslēgts līgums par videonovērošanas sistēmu projektēšanu par kopējo līgumcenu 88 825,00 LVL bez pievienotās vērtības nodokļa.

Līguma izpildes rezultātā tika izstrādāti šādi tehniskie projekti:

1. „Videonovērošanas sistēmu ierīkošana dzelzceļa objektā Zilupes dzelzceļa RKP un dzelzceļa posmā Zilupes dzelzceļa RKP - valsts robeža" (Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā);

2. „Videonovērošanas sistēmu ierīkošana dzelzceļa objektā Indras dzelzceļa RKP un dzelzceļa posmā Indras dzelzceļa RKP - Valsts robeža" (Indras pagastā, Krāslavas novadā);

3. „Videonovērošanas sistēmu ierīkošana dzelzceļa objektā Kārsavas dzelzceļa RKP un dzelzceļa posmā Kārsavas dzelzceļa RKP - valsts robeža" (Malnavas pagastā, Kārsavas novadā)

31.05.2011. starp Valsts robežsardzes Galveno pārvaldi un AS „STA Grupa" tika parakstīts pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas akts par videonovērošanas sistēmu projektēšanu.

Projekts tiek īstenots Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Eiropas Ārējo robežu fonda (turpmāk - Fonds) 2009.gada programmas ietvaros.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@rs.gov.lv
tel. 67075741

 

Publicēšanas datums:15.06.2011.

Projekta ietvaros 2011.gada 10.jūnijā starp Valsts robežsardzes Galveno pārvaldi un AS „INNA PROJEKTS" tika noslēgts līgums par AS „STA Grupa" izstrādāto tehnisko projektu: „Videonovērošanas sistēmu ierīkošana dzelzceļa objektā Zilupes dzelzceļa RKP un dzelzceļa posmā Zilupes dzelzceļa RKP - valsts robeža" (Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā), „Videonovērošanas sistēmu ierīkošana dzelzceļa objektā Indras dzelzceļa RKP un dzelzceļa posmā Indras dzelzceļa RKP - Valsts robeža" (Indras pagastā, Krāslavas novadā) un „Videonovērošanas sistēmu ierīkošana dzelzceļa objektā Kārsavas dzelzceļa RKP un dzelzceļa posmā Kārsavas dzelzceļa RKP - valsts robeža" (Malnavas pagastā, Kārsavas novadā), ekspertīžu veikšanu par kopējo līgumcenu 2 995,00 LVL bez pievienotās vērtības nodokļa.

Līguma izpildes rezultātā tika saņemti ekspertīzes slēdzieni un 28.06.2011. tika parakstīts projekta (ekspertīžu slēdziena) dokumentācijas nodošanas-pieņemšanas akts.

Projekts tiek īstenots Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Eiropas Ārējo robežu fonda (turpmāk - Fonds) 2009.gada programmas ietvaros.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@rs.gov.lv
tel. 67075741

 

Publicēšanas datums:13.07.2011.

2011.gada 30.jūnijā tika realizēts Eiropas Ārējo robežu fonda 2009.gada programmas projekts Nr.EĀRF/2009/1 „Dzelzceļa posmu starp Zilupes, Indras un Kārsavas DzRKP un valsts robežu aprīkošana ar video novērošanas sistēmu"

Projekta realizācijas rezultātā:

1. Sasniegts Projekta specifiskais mērķis - radīts priekšnosacījums dzelzceļa posmu starp Zilupes, Indras un Kārsavas DzRKP un valsts robežu aprīkošanai ar video novērošanas sistēmu.

2. Izstrādāti tehniskie projekti:

2.1. „Videonovērošanas sistēmu ierīkošana dzelzceļa objektā Zilupes dzelzceļa RKP un dzelzceļa posmā Zilupes dzelzceļa RKP - valsts robeža" (Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā);

2.2. „Videonovērošanas sistēmu ierīkošana dzelzceļa objektā Indras dzelzceļa RKP un dzelzceļa posmā Indras dzelzceļa RKP - Valsts robeža" (Indras pagastā, Krāslavas novadā);

2.3. „Videonovērošanas sistēmu ierīkošana dzelzceļa objektā Kārsavas dzelzceļa RKP un dzelzceļa posmā Kārsavas dzelzceļa RKP - valsts robeža" (Malnavas pagastā, Kārsavas novadā).

3. Veikta tehnisko projektu ekspertīze.

Projekta kopējais finansējums ir 122 585 LVL, tajā skaitā Fonda finansējums ir 91 939 VL, bet valsts budžeta finansējums - 30 646 LVL. .Projekta īstenošanas laiks -2010.gada jūlijs - 2011.gada jūnijs.

Projekts tiek īstenots Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Eiropas Ārējo robežu fonda (turpmāk - Fonds) 2009.gada programmas ietvaros.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@rs.gov.lv
tel. 67075741

 

Publicēšanas datums:14.07.2011.