Statuss:
Noslēdzies

attelsattelsattels

Projekta nosaukums: Atgriezto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistra izstrāde

Projekta īstenotājs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sadarbībā ar Valsts robežsardzi

Projekta prioritāte un aktivitāte:

2011.-2013.gada programmas 1.prioritāte: Atbalsts dalībvalstu stratēģiskas pieejas atgriešanās pārvaldībai izstrādei

1.3.2. aktivitāte: „Atgriezto personu ierakstu glabāšanas sistēmas izstrāde"

Projekta īstenošana:01.11.2012.-30.06.2015.

Projekta izmaksas: Projekta īstenošanai tiks izlietoti Eiropas Atgriešanās fonda 2011.-2013.gada programmu un nacionālā budžeta līdzekļi.

Projekta mērķis: Nodrošināt kvalitatīvu datu uzkrāšanu par visiem atgrieztajiem ārzemniekiem, izstrādājot un ieviešot Atgriezto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistru.

Lai izstrādātu un ieviestu Reģistru pilnībā, tie ir apjomīgi un laikietilpīgi darbi, tāpēc veicamie darbi sadalīti pa šādiem Eiropas Atgriešanās fonda periodiem:

 

Periods

Rezultāts

EAF 2011.gada programmas projekts

(01.11.2012.-30.06.2013.)

izstrādāts Reģistra projektējums un prototips

EAF 2012.gada programmas projekts

(01.07.2013.-30.06.2014.)

Reģistra izstrāde un sākotnējās funkcionalitātes nodrošināšana testa vidē;

izstrādāta PMLP Ieceļošanas aizliegumu reģistra reorganizācijas projekta sākotnējā versija;

izstrādāta VRS Galvenās pārvaldes Nelegālās imigrācijas reģistra likvidācijas projekta sākotnējā versija

EAF 2013.gada programmas projekts

(01.07.2014.-30.06.2015.)

Reģistra izstrādes pabeigšana un ieviešana un lietotāju apmācība;

izstrādāts PMLP Ieceļošanas aizliegumu reģistra reorganizācijas projekts;

izstrādāts VRS Galvenās pārvaldes Nelegālās imigrācijas reģistra likvidācijas projekts;

vienošanās noslēgšana ar ārējiem lietotājiem par Reģistra lietošanu

 

Šādas vienotas sistēmas izveides ieguvumi:

  • dati par ieceļošanas aizliegumiem, un atgrieztajiem ārzemniekiem tiks uzkrāti vienā informācijas sistēmā, nodrošinot to kvalitāti un aktualitāti;
  • iespēja operatīvi ievadīt sākotnējos datus par ārzemnieku, piemēram, aizturēšanu vai atgriešanas lēmuma izdošanu;
  • informācijas aprites paātrināšana (VRS varēs ievadīt atgriešanas lēmumus un līdz ar to nevajadzēs tos papīra veidā sūtīt PMLP);
  • PMLP un VRS būs pieejama informācija par abu iestāžu konstatētajiem ārzemniekiem un pieņemtajiem lēmumiem;
  • vienots statistikas avots abām iestādēm atgriešanas jomā;
  • informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas apjoma atbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
  • PMLP Ieceļošanas aizliegumu apakšsistēmas un VRS Nelegālās imigrācijas reģistra apvienošana paver iespējas papildināt/izmainīt jauno informācijas sistēmu ar PMLP un VRS darbiniekiem nepieciešamo funkcionalitāti;
  • vienota informācijas sistēma ir vienkāršāk un lētāk uzturama, prasot mazāk cilvēku, laika un tehniskos resursus.

Izveidotais Reģistrs būs PMLP uzturētās Vienotās migrācijas informācijas sistēmas (VMIS) apakšsistēma, kam būs tieša sasaiste ar citām VMIS apakšsistēmām, kā arī ar citu iestāžu informācijas sistēmām.

 

2012.gada 1.novembrī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk - PMLP) tika uzsākta Eiropas Atgriešanās fonda 2011. - 2013.gada programmu 1.prioritātes Atbalsts dalībvalstu stratēģiskas pieejas atgriešanās pārvaldībai izstrādei 1.3.2. aktivitātes „Atgriezto personu ierakstu glabāšanas sistēmas izstrāde" projekta „Atgriezto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistra izstrāde" (turpmāk - Projekts) īstenošana. Tā kā Projektā risināmo jautājumu loks skāra gan PMLP, gan Valsts robežsardzes (turpmāk - VRS) darbību, tad Projekta īstenošanā PMLP un VRS piedalījās kā partneri un kopīgi veica nepieciešamos pasākumus sekmīgai rezultātu sasniegšanai.

Projekta mērķis bija nodrošināt kvalitatīvu datu uzkrāšanu par visiem atgrieztajiem ārzemniekiem, izstrādājot un ieviešot Izraidīto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistru (turpmāk - Reģistrs).

Projekta īstenošanai tika izlietoti Eiropas Atgriešanās fonda 2011.- 2013.gada programmu un nacionālā budžeta līdzekļi. Projekts tika ieviests 32 mēnešu laikā no 2012.gada 1.novembra līdz 2015.gada 30.jūnijam.

Tā kā Reģistra izstrāde ir ļoti apjomīgs un laikietilpīgs process, tad veicamie darbi tika sadalīti pa šādiem Eiropas Atgriešanās fonda programmas periodiem:

 

Periods

Rezultāts

EAF 2011.gada programmas projekts

(01.11.2012.-30.06.2013.)

• izstrādāts Reģistra             projektējums un prototips

EAF 2012.gada programmas projekts

(01.07.2013.-30.06.2014.)

 

• Reģistra izstrāde un sākotnējās funkcionalitātes nodrošināšana testa vidē;
• izstrādāta PMLP Ieceļošanas aizliegumu reģistra reorganizācijas projekta sākotnējā versija;
• izstrādāta VRS Galvenās pārvaldes Nelegālās imigrācijas reģistra likvidācijas projekta sākotnējā versija

 

EAF 2013.gada programmas projekts

(01.07.2014.-30.06.2015.)

 

• Reģistra izstrādes pabeigšana un ieviešana un lietotāju apmācība;
• izstrādāts PMLP Ieceļošanas aizliegumu reģistra un VRS Nelegālās imigrācijas reģistra reorganizācijas projekts;
• noslēgtas vienošanās ar ārējiem lietotājiem par Reģistra lietošanu

 

Visu šo gadu laikā gan PMLP, gan VRS darbinieki regulāri tikās ar Izstrādātāju A/S „Rix Technologies", lai saskaņotu izmaiņas programmatūras prasību specifikācijā, analizētu programmatūras testēšanā atklātās kļūdas, apspriestu problēmjautājumus un diskutētu par Reģistra funkcionalitātes uzlabošanu.

Tādējādi kopīgā darbā, soli pa solim, ir izstrādāts vienots, abām iestādēm ērti lietojams Reģistrs, kā rezultātā:

• ir optimizēta sadarbība starp PMLP un VRS lēmuma pieņemšanā un informācijas saņemšanas ātrumā (informācija netiks sūtīta pa pastu);

• ir novērsta datu dublēšanās problēma;

• iestādēm vienlaicīgi ir pieejami aktualizētu un korekti dati;

• iestādēm ir vienots statistikas avots atgriešanas jomā;

• vienota informācijas sistēma ir vienkāršāk un lētāk uzturama, prasot mazāk cilvēku, laika un tehniskos resursus;

• Reģistram ir sasaiste ar PMLP Vienotās migrācijas informācijas sistēmas apakšsistēmām un arī ar citu iestāžu informācijas sistēmām.

Tā kā jaunais Reģistrs tika būvēts, apvienojot un reorganizējot PMLP Ieceļošanas aizliegumu apakšsistēmu un VRS Nelegālās imigrācijas reģistru, tad paralēli Reģistra izstrādes darbiem, PMLP un VRS darbinieki sagatavoja Ieceļošanas aizliegumu apakšsistēmas un Nelegālās imigrācijas reģistra reorganizācijas projektu, kas tika saskaņots un iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Tuvojoties projekta noslēgumam, tika veiktas 75 VRS Reģistra lietotāju apmācības, kas notika gan Rēzeknē, gan Rīgā. Mācību mērķis bija apmācīt pasniedzējus, kuri vēlāk varētu apmācīt savus kolēģus Reģistra lietošanā. Katrā VRS teritoriālajā pārvaldē tika nozīmēta amatpersona, kura pildīs Reģistra administratora pienākumus.

attels

Projekta ietvaros tika izstrādāta arī Reģistra lietotāju rokasgrāmata, kas satur detalizētu informāciju par katru ekrāna ievada un izvada formu un atsevišķu lauku nozīmi tajās, pamācības, kādā veidā veikt noteiktas darbības ar sistēmu, padomus rīcībai kļūdu un neparedzētu sistēmas reakciju gadījumā.

Pēc Projekta beigām jaunā Reģistra uzturēšana tiks nodrošināta, piesaistot PMLP budžeta līdzekļus.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Jānis Citskovskis

e-pasts: janis.citskovskis@pmlp.gov.lv

tālr: 67219583

 

Publicēšanas datums: 30.06.2015.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Jānis Citskovskis

e-pasts: janis.citskovskis@pmlp.gov.lv

tālr: 67219583

 

Publicēšanas datums: 06.03.2013.