Ministru kabineta 2021.gada 24. augusta noteikumi Nr. 572 "Valsts robežsardzes maksas pakalpojuma cenrādis"

Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumi Nr. 122 "Valsts robežsardzes nolikums"

 Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumi Nr. 978 "Valsts robežsardzes koledžas nolikums"

 Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr. 791 "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem"

 Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr. 789 "Kārtība, kādā Valsts robežsardze reģistrē kuģošanas līdzekļus un transportlīdzekļus, kas tiek izmantoti iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža"

 Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumi Nr. 704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm"

 Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumi Nr. 697 "Robežšķērsošanas vietas režīma noteikumi"

 Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumi Nr. 721 "Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu"

 Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumi Nr. 675 "Noteikumi par robežpārbaudei un robežuzraudzībai nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem"

 Ministru kabineta 2018.gada 8. maija noteikumi Nr. 263 "Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas noteikumi"

 Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumi Nr. 37 "Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību"

Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumi Nr. 213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība"

 Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumi Nr. 92 "Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos"

 Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumi Nr. 1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos"

 Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumi Nr. 339 "Noteikumi par ostu formalitātēm"

 Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr. 552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība"

 Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr. 215 "Ārzemnieku ceļošanas dokumentu atzīšanas kārtība"

 Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr. 676 "Vīzu noteikumi"

 Ministru kabineta 2003.gada 5.augusta noteikumi Nr. 436 "Personu apliecinošu un tiesību apliecinošu dokumentu paraugu informācijas sistēmas veidošanas un izmantošanas noteikumi"

 Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumi Nr. 707 "Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo un uzturas nepilngadīgi ārzemnieki bez vecāku vai aizbildņu pavadības"

 Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumi Nr. 225 "Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanu"

 Ministru kabineta 2005.gada 26.aprīļa noteikumi Nr. 280 "Kārtība, kādā aizsargājama informācija dienesta vajadzībām"

 Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumi Nr. 21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi"

 Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumi Nr. 887 "Valsts noslēpuma objektu saraksts"

 Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumi Nr.381 "Latvijas valsts robežas drošības koordinācijas padomes nolikums"