Mēnešalga:
985 līdz 1481 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rūdolfa iela 5, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Bruņojuma, apgādes un tehnisko resursu pārvaldes Bruņojumu un tehnisko līdzekļu nodaļas vecākais speciālists  (23. saime, V līmenis) 

Prasības amata pretendentiem:      

 • augstākā (bakalaura grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība datorikas, inženierzinātņu un tehnoloģiju, tiesību zinātnes vai civilās un militārās aizsardzības izglītības tematiskajā jomā;
 • vismaz 3 gadu darba pieredze informācijas tehnoloģiju, tehnisko sistēmu vai telekomunikācijas jomā, vēlama 3 gadu darba pieredze Valsts robežsardzē vai citā iestādē;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (operētājsistēma Windows un standarta MS Office programmas, elektroniskā pasta un interneta pārlūkprogrammas);
 • nepieciešamas angļu valodas zināšanas vismaz B1 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages);
 • nepieciešama angļu valodas terminoloģijas pārzināšana (attiecībā uz tehniskās dokumentācijas izpratni inženierzinātņu, tehnoloģiju un datorikas jomā);
 • specifiskas tehniskās zināšanas (tehnisko sistēmu un tehnisko līdzekļu (iekārtu) izbūves un programmnodrošinājuma pamatprincipos), kas ir apstiprinātas ar attiecīgu sertifikātu;
 • pirms stāšanās amatā nepieciešama 3. kategorijas (konfidenciāli) speciālā atļauja pieejai valsts noslēpuma objektiem. 
Amata galvenie pienākumi:


 • plānot, uzraudzīt un koordinēt Valsts robežsardzes telekomunikācijas un radiosakaru sistēmu, tai skaitā dienesta sakaru līdzekļu iegādi, ieviešanu, ekspluatāciju un remontu veikšanu, risināt ar to saistītus sarežģītus tehniskus un organizatoriskus jautājumus;
 • veikt datu apkopošanu, analīzi un pārskatu sagatavošanu par Valsts robežsardzes dienesta sakaru līdzekļu lietošanas izdevumiem, sagatavot nepieciešamos dokumentus par pārsniegto finanšu limitu, sagatavot atskaites par starptautiskajos pasākumos iesaistītā personāla telefonsarunu izmaksām;
 • izstrādāt preču un pakalpojumu piegādes tehniskās specifikācijas, piedalīties publisko iepirkumu komisijas darbā un kontrolēt noslēgto līgumu izpildi;
 • veikt telekomunikācijas shēmu, frekvenču atļauju uzturēšanu sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm;
 • kontrolēt un koordinēt Valsts robežsardzes telekomunikācijas sistēmu tehniskā stāvokļa uzraudzību un tehniskās dokumentācijas uzskaiti, kontrolēt tehnisko līdzekļu un sistēmu izmantošanas noteikumu ievērošanu Valsts robežsardzē.

Mēs piedāvājam:

 • mēnešalgu no 985 EUR līdz 1481 EUR pirms nodokļu nomaksas (saskaņā ar iestādē noteikto darba samaksu un tās noteikšanas kārtību);
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • papildatvaļinājuma dienas;
 • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu kompensāciju.
VRS GP PP amatu konkursi e-pasts: amatu.konkursi@rs.gov.lv, +37126349004

Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: amatu.konkursi@rs.gov.lv norādot amata nosaukumu vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīgā, LV-1012.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentus par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012;  Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv


Pretendentiem jāpiesakās līdz