Mēnešalga:
950 līdz 1428 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rūdolfa iela 5, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Bruņojuma, apgādes un tehnisko resursu pārvaldes Publisko iepirkumu nodaļas vadošais speciālists  (2. saime, V līmenis) 

Prasības amata pretendentiem:      

 • augstākā (bakalaura grāds) vai vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vienā no šādām izglītības tematiskajām jomām; tiesību zinātne, komerczinības un administrēšana, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes (izglītības programmu grupa – ekonomika);
 • vēlama darba pieredze saistībā ar publisko iepirkuma procedūru īstenošanu;
 • vēlama izpratne un zināšanas par publisko iepirkumu politiku un to procedūrām, kā arī standarta dokumentu tiesību aktiem, kas attiecas uz iepirkumiem un saistītajiem procesiem;
 • vēlamas vispārīgas zināšanas par Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību sistēmu;
 • prasme izmantot datorprogrammas (MS Word, MS Excel, elektroniskā pasta un interneta pārlūkprogrammas).

Amata galvenie pienākumi:

 • nodrošināt publisko iepirkuma procedūru īstenošanu;
 • piedalīties iekšējās iepirkumu procedūras izstrādē un iepirkumu komisijas darbā;
 • nodrošināt iepirkumu organizēšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu;
 • piedaloties līgumprojektu izstrādē un iepirkuma komisijas darbā;
 • sniegt konsultācijas iepirkuma procedūrā iesaistītajām personām par publiskos iepirkumus regulējošo normatīvo aktu piemērošanu;
 • koordinēt iepirkuma procedūrā iesaistīto personu darbības;
 • sagatavot vispārīgās vienošanās un līgumus, kas slēdzami, pamatojoties uz citu iestāžu organizēto publisko iepirkuma procedūru rezultātiem;
 • pārbaudīt jebkādu ar saimniecisko līgumu noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu saistītu dokumentu atbilstību publiskos iepirkumus regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
 • koordinēt iepirkumu procedūras;
 • analizēt ar publisko iepirkumu procedūru īstenošanu saistītos problēmjautājumus un sniegt priekšlikumus to risināšanai;
 • konsultēt personālu iepirkumu un apgādes jautājumos.

Mēs piedāvājam:

 • mēnešalgu no 950 EUR līdz 1428 EUR pirms nodokļu nomaksas (saskaņā ar iestādē noteikto darba samaksu un tās noteikšanas kārtību);
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • papildatvaļinājuma dienas;
 • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu kompensāciju.
VRS GP PP amatu konkursi e-pasts: amatu.konkursi@rs.gov.lv, +37126349004


Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: amatu.konkursi@rs.gov.lv norādot amata nosaukumu vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīgā, LV-1012.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentus par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012;  Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv


Pretendentiem jāpiesakās līdz