Mēnešalga:
1052 līdz 1382 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rūdolfa iela 5, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Bruņojuma, apgādes un tehnisko resursu pārvaldes Publisko iepirkumu nodaļas vadītāja amats.

Ja Tev ir:
 • akadēmiskā augstākā (bakalaura grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vienā no šādām izglītības tematiskajām jomām: tiesību zinātne, komerczinības un administrēšana, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes (izglītības programmu grupa – ekonomika);
 • vismaz divu gadu darba pieredze saistībā ar publisko iepirkuma procedūru īstenošanu;
 • padziļinātas zināšanas par publiskos iepirkumus regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
 • padziļinātas zināšanas par Administratīvā procesa likumu (sevišķi daļā par administratīvo procesu iestādē);
 • vispārīgas zināšanas par Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību sistēmu;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, elektroniskā pasta un interneta pārlūkprogrammas);
 • nepieciešama trešās kategorijas (konfidenciāli) speciālā atļauja pieejai valsts noslēpuma objektiem.
Ja vēlies ieguldīt savas zināšanas un prasmes dinamiskā darbā un:
 • plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt Publisko iepirkumu nodaļas darbību, kā arī atbildēt par Publisko iepirkumu nodaļai noteikto funkciju un uzdevumu izpildi;
 • apkopot un pēc noteiktiem kritērijiem grupēt informāciju par Valsts robežsardzē un Valsts robežsardzes koledžā organizējamajām publiskajām iepirkuma procedūrām, kā arī izstrādāt attiecīgus publisko iepirkuma procedūru plānošanas dokumentus;
 • uzraudzīt publisko iepirkuma procedūru, kuru rezultātā Valsts robežsardzei vai Valsts robežsardzes koledžai paredzēts slēgt vispārīgās vienošanās vai līgumus, īstenošanas gaitu;
 • veikt Valsts robežsardzē un Valsts robežsardzes koledžā īstenoto publisko iepirkuma procedūru pēcpārbaudes;
 • pastāvīgi analizēt ar publisko iepirkuma procedūru īstenošanu saistītos problēmjautājumus un sniegt priekšlikumus to risināšanai;
 • izstrādāt metodiskos norādījumus saistībā ar publisko iepirkuma procedūru īstenošanu;
 • nodrošināt normatīvo aktu projektu, kas saistīti ar publisko iepirkuma procedūru īstenošanu Valsts robežsardzē vai Valsts robežsardzes koledžā, izstrādi vai pārbaudi;
 • nodrošināt Valsts robežsardzē organizēto publisko iepirkuma procedūru administrēšanu (piemēram, piešķirt iepirkuma procedūrām iepirkuma identifikācijas numurus, pārbaudīt publikāciju vadības sistēmā iepirkuma komisijas locekļu sodāmību, pildīt e-iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas administratora funkcijas);
 • nodrošināt publisko iepirkuma procedūru rezultātā noslēgto vispārīgo vienošanos un līgumu administrēšanu (piemēram, publicēt pircēja profilā vispārīgo vienošanos ietvaros noslēgtos līgumus un vispārīgajās vienošanās vai līgumos veiktos grozījumus, sagatavot un iesniegt publikāciju vadības sistēmā paziņojumus par vispārīgo vienošanos ietvaros noslēgtajiem līgumiem);
 • sagatavot vispārīgās vienošanās un līgumus, kas Valsts robežsardzei slēdzami, pamatojoties uz citu iestāžu organizēto publisko iepirkuma procedūru rezultātiem;
 • pārbaudīt jebkādu ar saimniecisko līgumu noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu saistītu dokumentu atbilstību publiskos iepirkumus regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
Pievienojies un Tu iegūsi:

 • atbildīgu un interesantu darbu;
 • personīgo izaugsmi un iespējas pilnveidot savas profesionālās zināšanas; 
 • darbu un profesionālo pieredzi valsts pārvaldē;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu.
Pieteikuma iesniegšana:

Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: amatu.konkursi@rs.gov.lv ar norādi „Pieteikums konkursam uz VRS GP BATRP PIN amatu (Jūsu vārds, uzvārds)”, vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīgā, LV-1012.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentus par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pieteikšanās termiņš līdz 2021.gada 5.martam.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

Pretendentiem jāpiesakās līdz