Mēnešalga:
1202 līdz 1237 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rūdolfa iela 5, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts robežsardzes Eiropas Savienības lietu pārvaldes Sadarbības koordinācijas nodaļas galvenā inspektora amats

Amats uz noteiktu laiku  līdz 2023.gada 30.novembrim
Prasības amata pretendentiem:
 • atbilstība Dienesta gaitas likuma 4., 7. pantā noteiktajām prasībām;
 • augstākā (bakalaura grāds) vai II līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, sociālo un cilvēkrīcības zinātņu, humanitāro zinātņu (valodu studiju un programmu izglītības programmu grupa), komerczinību un administrēšanas vai civilās un militārās aizsardzības izglītības tematiskajā jomā;
 • vismaz 3 (trīs) gadu dienesta pieredze Valsts robežsardzē vai (dienestā) darbā Iekšlietu nozarē starptautisko attiecību jomā;
 • angļu valoda zināšanas vismaz B1 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages);
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, elektroniskā pasta un Interneta pārlūkprogrammas);
 • pirms stāšanās amatā nepieciešams saņemt 3.kategorijas (konfidenciāli) speciālo atļauju pieejai valsts noslēpuma objektiem.

Amata pamatpienākumi:     
 • nodrošināt un koordinēt Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas personāla dalību FRONTEX, EASO, CEPOL u.c. ES institūciju un aģentūru pasākumos (izņemot kopīgajās operācijās);
 • koordinēt ar FRONTEX, EASO, CEPOL u.c. ES institūciju un aģentūru atbalstu organizēto apmācību pasākumu realizāciju Latvijā;
 • organizēt un koordinēt ārvalstu amatpersonu vizītes Latvijas Republikā sadarbības ar FRONTEX, EASO, CEPOL u.c. ES institūcijām un aģentūrām ietvaros, veikt finanšu līdzekļu aprēķinus par to izmaksām;
 • veikt Valsts robežsardzes ES lietu koordinācijas e-pastā saņemtās informācijas administrēšanu, izvērtēšanu un atbilžu projektu sagatavošanu;
 • veikt ES institūciju darba grupu materiālu, dokumentu un Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas dienesta ziņojumu par dalību FRONTEX u.c. ES institūciju sanāksmēs, darba grupās, konferencēs un semināros, analīzi un uzdevumu izpildes kontroli;
 • koordinēt Valsts robežsardzes amatpersonu apmācību organizētajās Šengenas vērtētāju apmācībās, aktualizēt apmācīto Šengenas novērtētāju sarakstu, kā arī organizēt Valsts robežsardzes ekspertu dalību komisijās citu dalībvalstu Šengenas novērtēšanai;
 • sniegt priekšlikumus ikgadējā Valsts robežsardzes plāna izstrādei, realizācijai un pilnveidošanai par dalību FRONTEX, CEPOL, EASO u.c. ES institūciju un aģentūru rīkotajos pasākumos.
Piedāvājam:

 • atbildīgu un interesantu darbu;
 • personīgo izaugsmi un iespējas pilnveidot savas profesionālās zināšanas; 
 • darbu un profesionālo pieredzi valsts pārvaldē;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu.

Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe – „majors”, mēnešalga, atkarībā no izdienas, sākot no 1202 EUR līdz 1237 EUR.


Pieteikuma iesniegšana:

Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, autobiogrāfiju, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: amatu.konkursi@rs.gov.lv ar norādi „VRS GP ESLP SKN galvenā inspektora amatu”, vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīgā, LV-1012.

Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

Pretendentiem jāpiesakās līdz