Mēnešalga:
1033 līdz 1068 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Ventspils

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes galvenā inspektora amats

Prasības amata pretendentiem:
 • atbilstība Dienesta gaitas likuma 4., 7. pantā noteiktajām prasībām;
 • nepieciešama II līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes izglītības tematiskajā jomā;
 • nepieciešama vismaz 2 (divu) gadu pieredze darbā tiesību jomā, vēlama dienesta pieredze Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs;
 • labas krievu valodas zināšanas, angļu valodas zināšanas B1 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages);
 • prasme izmantot datorprogrammas (MS Office produkti, elektroniskā pasta un interneta pārlūkprogrammas);
 • pirms stāšanās amatā nepieciešams saņemt 2.kategorijas (slepeni) speciālo atļauju pieejai valsts noslēpuma objektiem.

Amata pamatpienākumi:     
 • sagatavot pavēļu projektus par dienesta pārbaužu veikšanu, veikt dienesta pārbaudes, kā arī kontrolēt to veikšanu, sagatavot atzinumus par dienesta pārbaužu rezultātiem Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldē (turpmāk – Pārvalde);
 • izmeklēt disciplinārlietas un kontrolēt disciplinārprocesu pārvaldē (vai tiek ievēroti termiņi, pieņemti nepieciešamie lēmumi);
 • sagatavot lēmumu projektus par disciplinārlietu ierosināšanu, disciplinārlietu termiņa pagarināšanu, disciplinārlietu izmeklēšanas apturēšanu, disciplinārlietu sadalīšanu vai apvienošanu, disciplinārsoda piemērošanu un disciplinārlietu izbeigšanu, aizrādījuma izteikšanu pārvaldē;
 • sagatavot paskaidrojumus par tiesā iesniegtajiem pieteikumiem, procesuālo dokumentu projektus pirmstiesas, tiesvedības un tiesu nolēmumu izpildes stadijā administratīvajās, administratīvo pārkāpumu lietās un civillietās;
 • pārstāvēt iestādi tiesā, valsts un pašvaldību iestādēs saskaņā ar pilnvarojumu;
 • izskatīt sūdzības par Pārvaldes amatpersonu faktisko rīcību un pieņemtajiem lēmumiem, sagatavot administratīvo aktu, lēmumu administratīvo pārkāpumu lietās un vēstuļu projektus;
 • izstrādāt Pārvaldes darbības nodrošināšanai nepieciešamo civiltiesisko līgumu un publisko tiesību līgumu projektus, kā arī sniegt atzinumus par Pārvaldes amatpersonu (darbinieku) sagatavoto civiltiesisko līgumu un publisko tiesību līgumu atbilstību normatīvo aktu prasībām un vizēt iepirkumu līgumu projektus;
 • izvērtēt pārvaldē sagatavoto rīkojuma dokumentu un iekšējo normatīvo aktu projektu atbilstību normatīvo aktu prasībām un vizēt tos;
 • izstrādāt iekšējo normatīvo aktu projektus un nodrošināt projektu virzību līdz to pieņemšanai;
 • izvērtēt ārējo un iekšējo normatīvo aktu projektus, sagatavot atzinumus par tiesību aktu projektiem;
 • izvērtēt Valsts sekretāru sanāksmei pieteiktos tiesību aktu projektus un sniegt priekšlikumus Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Juridiskajai nodaļai par nepieciešamību sniegt atzinumu par konkrēto projektu;
 • kārtot, sistematizēt lietās un glabāt pārziņā esošos dokumentus saskaņā ar apstiprināto lietu nomenklatūru, sagatavot dokumentus nodošanai arhīvā;
 • veikt Pārvaldes personāla apmācību juridiskos jautājumos;
 • sniegt juridiska rakstura konsultācijas Pārvaldes personālam ar dienestu (darbu) saistītos jautājumos.

Piedāvājam:

 • atbildīgu un interesantu darbu;
 • personīgo izaugsmi un iespējas pilnveidot savas profesionālās zināšanas; 
 • darbu un profesionālo pieredzi valsts pārvaldē;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu.

Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe – „majors”, mēnešalga sākot no 1033 EUR līdz 1068 EUR.


Pieteikuma iesniegšana:

Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: ilze.jansevska@rs.gov.lv norādot amata nosaukumu vai pa pastu: Valsts robežsardzes Ventspils pārvalde, Ostas iela 33, Ventspils, LV-3601.

Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

Pretendentiem jāpiesakās līdz