Mēnešalga:
1350 līdz 1450 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rūdolfa iela 5, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Finanšu pārvaldes vadītāja vietnieka (galvenā grāmatveža) amats

Prasības amata pretendentiem:
 • augstākā (bakalaura grāds) vai II līmeņa profesionālā augstākā izglītība komerczinību un administrēšanas, sociālo un cilvēkrīcības zinātņu vai matemātikas un statistikas izglītības tematiskajā jomā;
 • vismaz 4 (četru) gadu darba pieredze grāmatvedības jomā un struktūrvienības vadīšanā, vēlams – valsts pārvaldes iestādē;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, elektroniskā pasta un interneta pārlūkprogrammas);
 • Vēlama prasme strādāt ar resursu vadības sistēmu ,,Horizon”;
 • pirms stāšanās amatā nepieciešams saņemt 2.kategorijas (slepeni) speciālo atļauju pieejai valsts noslēpuma objektiem.

Amata pamatpienākumi:     
 • organizēt un kontrolēt darba samaksas aprēķināšanu un izmaksāšanu, nodokļu ieturēšanu un pārskaitīšanu attiecīgajos budžetos;
 • organizēt un kontrolēt norēķinu kārtošanu ar juridiskām un fiziskām personām, par naudas līdzekļu un materiālo vērtību uzskaiti;
 • organizēt un kontrolēt savlaicīgas un pareizas finanšu operācijas Valsts kasē;
 • organizēt maksājuma uzdevumu sagatavošanu un grāmatošanu pēc attaisnojuma dokumentiem un noslēgtajiem līgumiem par pakalpojumiem un preču iegādēm, ar grāmatvedības programmas palīdzību salīdzināt maksājuma uzdevumu summas ar preču un pavadzīmju un rēķinu summām;
 • organizēt savlaicīgus norēķinus ar fiziskajām un juridiskajām personām, izmatojot bankas pārskaitījums.
 • koordinēt Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Finanšu pārvaldes Atlīdzības uzskaites, Pamatlīdzekļu un materiālu uzskaites, Norēķinu nodaļas un padotībā esošo darbinieku darbību grāmatvedības jomā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Valsts robežsardzes iekšējiem normatīvajiem aktiem un amatpersonu un darbinieku amatu aprakstiem;
 • sniegt atbalstu pārvaldes vadītājam pārvaldes vadīšanā, darba organizēšanā un doto uzdevumu izpildes kontrolē, sniegt priekšlikumus pārvaldes vadītājam par pārvaldes darba turpmāku pilnveidošanu, pārvaldes vadītāja prombūtnes laikā plānot, organizēt un vadīt pārvaldes darbību un personālu;
 • nodrošināt Valsts robežsardzes konsolidēto mēneša, ceturkšņa pārskatu, gada pārskatu un finanšu atskaišu sagatavošanu, pamatojoties uz pieprasījumiem, un iesniegšanu atbilstoši pieprasījumam noteiktajos termiņos un apjomā;
 • kontrolēt pārskatu un datu atbilstību sintētiskās un analītiskās uzskaites datiem;
 • organizēt statistikas atskaišu sagatavošanu un to iesniegšanu Centrālajā statistikas pārvaldē;
 • nodrošināt attaisnojuma dokumentu, uzskaites reģistru, grāmatvedības pārskatu uzkrāšanu un saglabāšanu lietās un nodošanu arhīvā saskaņā ar apstiprināto lietu nomenklatūru;
 • izstrādāt un piedalīties iekšējo normatīvo aktu un rīkojuma dokumentu projektu izstrādē grāmatvedības jomā;
 • veikt Finanšu pārvaldes darbinieku amatu aprakstu pārskatīšanu, un nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas vai grozījumus tajos.
Piedāvājam:

 • atbildīgu un interesantu darbu;
 • personīgo izaugsmi un iespējas pilnveidot savas profesionālās zināšanas; 
 • darbu un profesionālo pieredzi valsts pārvaldē;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu.

Mēnešalga sākot no 1350 EUR līdz 1450 EUR pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).


Pieteikuma iesniegšana:

CV, pieteikuma vēstuli un  augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, lūdzam nosūtīt elektroniski uz e-pastu: amatu.konkursi@rs.gov.lv ar norādi "galvenais grāmatvedis" vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīga, LV-1012. Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc CV, motivācijas vēstules un izglītības dokumentu izvērtēšanas būs iekļuvuši 2.kārtā.

Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

Pretendentiem jāpiesakās līdz