Ieceļojot Latvijā, jāpievērš uzmanība:


 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.2016/399 (2016. gada 9. marts) par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) 6.panta 1.punkta a) apakšpunktā ir noteikti ceļošanas dokumenta derīguma kritēriji. Trešās valsts valstspiederīgā ceļošanas dokuments ir derīgs ārējo Šengenas līguma dalībvalstu šķērsošanai, ja:

Papildus kritēriji attiecībā uz ceļošanas dokumenta derīgumu ir noteikti nacionālajā likumdošanā. Atbilstoši Imigrācijas likuma 4.panta pirmās daļas 1.punkta prasībām ārzemnieks ir tiesīgs ieceļot un uzturēties Latvijas Republikā, ja viņam vienlaikus:

1) ir derīgs ceļošanas dokuments. Ceļošanas dokuments ir derīgs, ja:

2) ir derīga vīza, Latvijas Republikas vai citas Šengenas līguma dalībvalsts izsniegta uzturēšanās atļauja vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļauja.

Ārzemnieks, kurš saņēmis jaunu ceļošanas dokumentu, var izmantot iepriekšējo ceļošanas dokumentu:

3) ir derīga veselības apdrošināšanas polise, kas garantē ar veselības aprūpi saistīto izdevumu segšanu Latvijas Republikā, ieskaitot nogādāšanu atpakaļ ārzemnieka mītnes zemē viņa smagas slimības gadījumā. Gadījumus, kad ārzemnieks drīkst ieceļot un uzturēties Latvijas Republikā bez veselības apdrošināšanas polises, nosaka Ministru kabinets;

4) nav citu likumā vai citos normatīvajos aktos noteiktu šķēršļu ieceļošanai Latvijas Republikā;

5) ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai uzturētos Latvijas Republikā vai citā Šengenas līguma dalībvalstī un atgrieztos mītnes zemē vai izceļotu uz trešo valsti, kurā viņam ir tiesības ieceļot. Nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un to, kā konstatēt finanšu līdzekļu esamību, nosaka Ministru kabinets.

 

 
Ja rodas jautājumi par robežšķērsošanas kārtību, lūdzam zvanīt uz Valsts robežsardzes Galveno pārvaldi uz tālruņa numuru 67075616, vai rakstīt uz e-pastu: