2019. gada 19. septembris
e-pakalpojumi
Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā 9.posms (BOMCA 9)

 

Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā 9.posms (BOMCA 9)


BOMCA.gif     

 

2014.gada 4.martā no Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas tika saņemta Eiropas Komisijas vēstule ar aicinājumu Eiropas Savienības dalībvalstīm izrādīt interesi par dalību Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā (BOMCA/Border Management Programma in Central Asia) 9.posmā. Sadarbībā ar Centrālāzijas valstīm tika izvirzīta kā viena no prioritātēm Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā, kas pārklājas arī ar BOMCA 9 ieviešanas periodu. Tika uzsākta BOMCA projekta devītā posma plānošana.

Projekta galvenie mērķi ir vispārēja drošības uzlabošana Centrālāzijā, atbalsts piecu Centrālāzijas (CA) valstu savstarpējās tirdzniecības un tranzīta vienkāršošanai, migrācijas plūsmu kontrolei, kā arī sadarbības stiprināšana nelikumīgas preču un personu pārvietošanas mazināšanai.

Projekta galvenie uzdevumi ir Centrālās Āzijas valstu robežu pārvaldības efektivitātes uzlabošana piedāvājot Integrētās robežu vadības (IBM) aktuālākos elementus, sniegt atbalstu valsts iestādēm migrācijas reformu attīstības jomā, Robežapsardzības, Muitas un Migrācijas aģentūru kapacitātes stiprināšanā, kā arī ieguldījumus jomās, kuras īsteno drošības pasākumus, tirdzniecības veicināšanu un ekonomisko attīstību reģionālajā un nacionālajā līmenī.

Lai nodrošinātu Projekta posma uzdevumu paplašināšanu tika noteikti specifiski uzdevumi ar mērķi sniegt atbalstu robežu drošības nodrošināšanā iesaistītajām iestādēm Centrālajā Āzijā:

- Noteikto iestāžu attīstības veicināšana ceļā uz efektīvāku robežu pārvaldību izmantojot IBM labākās prakses paraugus;

- Tiesisko un procesuālo instrumentu attīstība, kā arī labākās prakses izmantošana regulāras un neregulāras migrācijas kontroles nodrošināšanai uz valstu robežām, kas atbilst starptautiskajiem standartiem un normām;

- Iepazīstināšana ar pasākumiem, kas veicinās robežpārbaužu un procedūru, kuras nodrošina likumīgu preču pārvietošanu pāri robežai un turpmāko to tranzītu attīstību, vienlaicīgi apkarojot dažādas kontrabandas izpausmes formas.

BOMCA 9 projekts sastāv no 3 komponentēm:

1. Robežas dienestu institucionālās kapacitātes stiprināšana (līderis - Rīgas Tehniskā universitāte );

2. Robežas jaukto migrācijas plūsmu institucionālā ietvara attīstīšana (līderis - Latvijas Valsts robežsardze);

3. Tirdzniecības veicināšanas režīma ieviešana uz robežas (līderis - Lietuvas Muitas departaments).

2014.gada 20.augustā Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Latvijas puses vārdā Eiropas Komisijai nosūtīja Latvijas apstiprinājumu vadīt Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā 9.posmu. Saskaņā ar projekta nosacījumiem, konsorcija vadība ir jāuzņemas kādai no tā vadošajām valsts pārvaldes specializētajām aģentūrām, kas vada arī kādu no komponentēm un ir tieši iesaistīta robežu un migrācijas plūsmu pārvaldībā. Pamatojoties uz Ārlietu ministrijas ierosinājumu, Valsts robežsardze piekrita vadīt projektu kopumā, kā arī pilnībā uzņemties Projekta 2.komponentes vadību.

Projekta īstenošanai nacionālajā līmenī saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 8.decembra rīkojumu Nr. 745 „Par nacionālās koordinācijas mehānismu Latvijas kā vadošās dalībvalsts uzdevumu veikšanai Eiropas Savienības dalībvalstu konsorcijā Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijai 9.fāzē" tika izveidota darba grupa projekta pieteikuma izstrādei un projekta ieviešanai. Darba grupā piedalās visas konsorcijā pārstāvētās institūcijas - Ārlietu ministrija, Valsts robežsardze, Rīgas Tehniskās universitātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde un Pārtikas un veterinārais dienests. Minēto darba grupu izveido Ārlietu ministrija un vada Valsts robežsardze.

Projekta 9.posmu īsteno partneru konsorcijs Latvijas Valsts robežsardzes vadībā. Konsorcija sastāvā ir Latvijas Valsts robežsardze, Rīgas Tehniskās universitātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts, Lietuvas Muitas departaments un Starptautiskais migrācijas politikas attīstības centrs (ICMPD).

2015.gada 11.jūnijā tika parakstīts Eiropas Savienības ārējās sadarbības DCI-ASIE/2015/358-348 līgums (the ‘Contract'), ko pārstāv Eiropas Komisija (Līgumslēdzēja iestāde). Līguma mērķis ir Granta piešķiršana, kuru veic Līgumslēdzēja iestāde, lai finansētu līgumā aprakstītā projekta „Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā 9.posms (BOMCA 9)" īstenošanu. Sadarbības līgumā Valsts robežsardze uzņemas „Projekta vadošās iestādes" funkcijas.

2015.gada jūnijā Valsts robežsardze ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Starptautisko migrācijas politikas attīstības centru (ICMPD) (Austrija) par projekta īstenošanu, kura uzņemas „Projekta partnera" funkcijas.

Saskaņā ar projekta Granta līgumu kopējās attiecināmās izmaksas ir 4 954 784,93 EUR (ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 4 503 899,50 EUR, kas ir 90,90% no sākotnējā budžeta apjoma, dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem - 450 885,43 EUR, kas ir 9,10% no sākotnējā budžeta apjoma.

Projekta īstenošana sākās 2015.gada 15.jūnijā un tā īstenošanas periods ir 36 mēneši.

BOMCA 9 mājaslapa:www.bomca-eu.org

 

 05.10.2018. Latvijā un Igaunijā norisinās apmācību vizīte

08.03.2018. Tadžikistānā un Uzbekistānā norisinājās BOMCA 9 seminārs par starpiestāžu rīcības plānu ārkārtas situācijās izstrādi uz robežkontroles punktiem

01.03.2018. Taškentā (Uzbekistānā) un Ašgabatā (Turkmenistānā) norisinājās BOMCA 9 projekta seminārs ārvalstu teroristu cīnītāju identificēšanas un profilēšanas jomā

11.-13.12.2017. Almati (Kazahstānā) norisinājās BOMCA 9 projekta seminārs Ārvalstu teroristu cīnītāju identificēšanas un profilēšanas jomā

13.-15.12.2017. Ašgabatā (Turkmenistānā) norisinājās BOMCA 9 projekta konsultatīvā tehniskā misija par sadarbību pakalpojumu sniegšanas jomā migrantu grupām un par readmisiju

28.11.2017. BOMCA 9 projekta darbības novērtēšana 3. Reģionālā darba grupas sanāksme

18.10.2017. Iepazīstas ar ES labāko pieredzi personāla un finanšu vadības jomās

25.07.2017. Norisinājās BOMCA 9 projekta apmācību vizīte Latvijā

17.07.2017. Norisinājās BOMCA 9 projekta apmācību vizīte Latvijā un Lietuvā

23.06.2017. Norisinājās BOMCA 9 projekta praktiskās apmācības dokumentu drošības jomā

17.03.2017. Biškekā norisinājās seminārs ārzemju teroristu un kaujinieku identificēšanas un profilēšanas jomā

16.03.2017. Ašgabatā norisinājās seminārs personālvadības un finanšu pārvaldības jomā

24.-26.01.2017. Ašgabatā (Turkmenistānā) norisinājās BOMCA 9 projekta seminārs identificēšanas un profilēšanas jomā

16.12.2016. Taškentā (Uzbekistānā) norisinājās BOMCA 9 projekta seminārs identificēšanas un profilēšanas jomā

14.12.2016. Norisinājās BOMCA 9 projekta tehniskā atbalsta misija Kazahstānā

08.12.2016. BOMCA 9 projekta ietvaros notikusi Kirgizstānas Republikas amatpersonu apmācību vizīte

29.11.2016. Norisinājās BOMCA 9 reģionālās koordinēšanas grupas sanāksme 

23.11.2016. Norisinājās BOMCA 9 projekta tehniskā atbalsta misija Tadžikistānā

17.11.2016. Norisinājās tehniskā atbalsta misija zaļās robežas uzraudzības un riska analīzes jomā projekta BOMCA 9 ietvaros

17.11.2016. BOMCA 9 projekta ietvaros notikušas Uzbekistānas Republikas robežapsardzības un muitas iestāžu kinologu apmācības

10.11.2016.BOMCA 9 projekta ietvaros notikusi Kazahstānas Republikas amatpersonu apmācību vizīte migrācijas pārvaldības jautājumos

20.10.2016. Tadžikistānā (Dušanbe) norisinājās BOMCA 9 projekta seminārs identificēšanas un profilēšanas jomā

13.10.2016.Uzbekistānā (Taškentā) norisinājās BOMCA 9 projekta praktiskās apmācības dokumentu drošības jomā

01.10.2016. Latvijā notika apmācību vizīte ES Robežu pārvaldības projekta Centrālajā Āzijā (BOMCA 9) ietvaros

08.09.2016. Norisinājās BOMCA 9 projekta tehniskā atbalsta misija robežas pilnvaroto pārstāvju darbības pilnveidošanai

14.07.2016. Norisinājās BOMCA 9 projekta Nacionālās vadības grupas sanāksme

24.06.2016. Norisinājās BOMCA 9 projekta praktiskās apmācības dokumentu drošības jomā

16.06.2016. Norisinājās BOMCA 9 projekta pasākums „Apmācību vizīte uz Eiropas Savienības dalībvalsti"

27.04.2016. Kirgizstānā tiek organizēta 12. CABSI konference

21.01.2016. Rīgā notika Robežu pārvaldības Centrālajā Āzijā projekta 9.fāzes (BOMCA9) informatīvais pasākums

06.10.2015. Uzsākušās novērtēšanas misijas BOMCA 9 projekta ietvaros Centrālāzijas valstīs

24.10.2015.BOMCA 9 projekta novērtēšanas misija apmeklē Dušanbe

26.10.2015. Notika BOMCA 9 projekta novērtēšanas misija Uzbekistānā

05.11.2015. BOMCA 9 projekta novērtēšanas misija apmeklē Turkmenistānu

25.11.2015. VRS priekšnieks piedalās BOMCA atklāšanas konferencē un Vadības grupas sanāksmē Biškekā

17.12.2015. BOMCA 9 Reģionālais vadītājs piedalās Kirgizstānas Integrētas robežu pārvaldības (IBM) starpinstitūciju komisijas pusgada sanāksmē

 
 

Jūs esat 05402450 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.09.17

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;