2019. gada 18. jūlijs
e-pakalpojumi

 

Valsts robežsardzes Ludzas pārvalde


 

Pārvaldes dienesta pienākumu izpildi (darbu) organizē un vada pārvaldes priekšnieks.
Pārvaldes priekšniekam ir tieši pakļauti - Pārvaldes priekšnieka vietnieks (robežkontroles un imigrācijas jautājumos), Pārvaldes priekšnieka vietnieks (Kriminālizmeklēšanas dienesta priekšnieks), vecākais inspektors, inspektors (pārvaldes priekšnieka palīgs) un speciālists, kuru pienākumi ir noteikti amata aprakstā.

Pārvaldes priekšnieka tiešā pakļautībā ir šādas struktūrvienības:

 • Finanšu un plānu nodaļa

 • Nodrošinājuma dienests

 • Administratīvais dienests

Pārvaldes priekšnieka vietnieka (robežkontroles un imigrācijas jautājumos) tiešā pakļautībā ir šādas struktūrvienības:

 • Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienests

 • Ludzas II kategorijas dienests

 • Aizgāršas robežapsardzības nodaļa

 • Krivandas robežapsardzības nodaļa

 • Opoļu robežapsardzības nodaļa

 • Pasienes robežapsardzības nodaļa

 • Grebņevas robežapsardzības nodaļa

 • Grebņevas I kategorijas robežkontroles punkts
 • Terehovas I kategorijas robežkontroles punkts

 • Kārsavas II kategorijas dzelzceļa robežkontroles punkts

 • Zilupes II kategorijas dzelzceļa robežkontroles punkts


Pārvaldes priekšnieka vietnieka (Kriminālizmeklēšanas dienesta priekšnieka) tiešā pakļautībā ir Kriminālizmeklēšanas dienests.

Pārvaldes priekšnieka vietnieki:

 • nodrošina pārvaldes uzdevumu izpildi

 • sniedz priekšlikumus tieši pakļauto struktūrvienību darbības uzlabošanai, par struktūrvienības amatpersonu (darbinieku) dienesta un darba gaitu, profesionālo sagatavošanu, apbalvošanu, disciplinārsodīšanu, darba samaksu

 • atbilstoši savai kompetencei plāno, vada, organizē un koordinē sev tieši pakļauto struktūrvienību dienesta pienākumu izpildi (darbu) pārvaldes uzdevumu izpildē, nodrošinot to nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu

 • atbilstoši savai kompetencei nodrošina normatīvo aktu, Valsts robežsardzes pavēļu un rīkojumu un pārvaldes rīkojuma dokumentu izpildi;

 • atbilstoši savai kompetencei pārstāv Valsts robežsardzi attiecībās ar citām valsts un pašvaldības iestādēm, komersantiem, nevalstiskām organizācijām, valstu kompetentajiem dienestiem

 • nosaka sev tieši pakļauto struktūrvienību priekšnieku, amatpersonu (darbinieku) pienākumus un atbildību, izstrādā viņu amatu aprakstus

Pārvaldes priekšnieka vietnieks (robežkontroles un imigrācijas jautājumos):

 • koordinē, vada un nodrošina pakļauto pārvaldes struktūrvienību dienesta pienākumu izpildi (darbu)

 • nodrošina pārvaldes priekšnieku ar nepieciešamo informāciju, materiāliem, aprēķiniem, sniedz priekšlikumus lēmumu pieņemšanā

 • nodrošina un koordinē sadarbības plānu izpildi

 • vada un kontrolē robežkontroles, imigrācijas kontroles, nelegālo imigrantu izraidīšanas (atgriešanas) un darbību ar patvēruma meklētājiem organizāciju

 • organizē pārvaldes robežas kontroles plāna izstrādi un izpildi

 • organizē situācijas pārvaldes atbildības rajonā analīzi un pārvaldes kompetences ietvaros pieņem lēmumus robežkontroles, imigrācijas kontroles, izraidīšanas (atgriešanas) un patvēruma jomā

 • organizē un kontrolē Eiropas Savienības tiesību aktu, Latvijas Republikai saistošo starptautisko līgumu, Latvijas Republikas normatīvo aktu, Iekšlietu ministrijas un Valsts robežsardzes normatīvo aktu robežkontroles, imigrācijas kontroles, izraidīšanas (atgriešanas) un patvēruma jomā

 • organizē pārvaldes taktiskās riska analīzes veikšanu robežkontroles, imigrācijas kontroles un patvēruma jomā, sniedz priekšlikumus preventīvo pasākumu veikšanai valsts robežas pārkāpumu un nelegālās imigrācijas novēršanā

 • atbilstoši kompetencei izdod administratīvos aktus un pieņem lēmumu administratīvo pārkāpumu lietās

Pārvaldes priekšnieka vietnieks (Kriminālizmeklēšanas dienesta priekšnieks):

 • organizē, veic un kontrolē operatīvo darbību

 • organizē, veic un kontrolē izmeklēšanu pirmstiesas procesā

 • organizē un kontrolē operatīvās darbības laikā iegūtās informācijas analīzes veikšanu

 • uzrauga valsts noslēpumu saturošas informācijas aizsardzības noteikumu ievērošanu Kriminālizmeklēšanas dienestā

 • nodrošina operatīvās darbības slepenību un operatīvās darbības pasākumos iesaistīto personu konfidencialitāti un drošību

 • organizē kompetento iestāžu un amatpersonu uzdoto kriminālprocesuālo darbību izpildi

 • organizē pārvaldes taktiskās riska analīzes veikšanu kriminālizmeklēšanas jomā

Pārvaldes struktūrvienības savas kompetences ietvaros:

 • izstrādā pārvaldes normatīvo aktu un rīkojuma dokumentu projektus

 • sniedz atzinumus par citu Valsts robežsardzes struktūrvienību sagatavotajiem rīkojuma dokumentu, iekšējo normatīvo aktu, ārējo normatīvo aktu, līgumu un starpresoru vienošanās projektiem, kā arī citu iestāžu sagatavotajiem iekšējo normatīvo aktu, ārējo normatīvo aktu un starpresoru vienošanās projektiem

 • izskata personu iesniegumus un sūdzības un sagatavo atbildes vai administratīvo aktu projektus

 • sniedz priekšlikumus pārvaldes struktūrvienību darbības pilnveidošanai

 • sadarbojas un veic saraksti ar citām valsts un pašvaldības iestādēm, ārvalstu institūcijām, dienestiem un organizācijām atbilstoši to kompetencei, pilnvarojuma ietvaros

 • veic lietu formēšanu, dokumentu uzkrāšanu un nodošanu glabāšanā

 


 

 

Jūs esat 04909773 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.07.17

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;